SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 51

Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse (edaspidi teenus) osutamist lastega peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Maardu linn.

§ 2.   Teenuse kirjeldus ja eesmärk

  (1) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (2) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

  (3) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse tugiisikuga sõlmitavas lepingus.

  (4) Tugiisikuteenust võib osta ka juriidiliselt isikult.

§ 3.   Tugiisik

  (1) Tugiteenuse osutajaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik, kes on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis).

  (2) Tugiisikuteenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 4.   Teenuse saajad

  Tugiisiku teenust on õigus taotleda last kasvataval isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas, tingimustel, et:
  1) last kasvatav isik vajab kõrvalist abi lapse eest hoolitsemisel;
  2) last kasvatav isik vajab kõrvalist abi lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonda loomisel;
  3) last kasvatav isik vajab kõrvalist abi pere toimetulekuvõime tõstmiseks, igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Tugiisikuteenust taotlev isik esitab Maardu Linnavalitsusele sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) tugiisikuteenuse vajaduse põhjendus;
  5) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Sotsiaalabiosakonna lastekaitse spetsialist (edaspidi lastekaitse spetsialist) selgitab välja teenuse vajaduse, mahu ja sageduse. Vastavalt lapse võimele teenuse kavandamisest aru saada kaasatakse ka laps ning arvestatakse tema arvamusega.

  (4) Tugiisiku teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka lastekaitse spetsialist või muu pädev isik.

  (5) Tugiisikuteenust osutatakse kliendile sotsiaalabiosakonna ettepanekul kliendi, tugiisiku ja Maardu Linnavalitsuse vahel sõlmitava halduslepingu alusel.

§ 6.   Teenuse lõpetamine ning tugiisikuteenuse osutamisest keeldumine

  Tugiisikuteenuse osutamise lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja soovil;
  3) tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult ametiasutusega;
  4) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 7.   Teenuse finantseerimine

  Teenust finantseeritakse Maardu linna eelarvest. Lisaks eelnevale võidakse tugiisikuteenuse finantseerimiseks kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid.

§ 8.   Jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 24.09.2013 määrus nr 85 „Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json