SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2021, 10

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 29.03.2016 nr 60
RT IV, 06.04.2016, 52
jõustumine 09.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2017RT IV, 12.07.2017, 1115.07.2017
27.04.2021RT IV, 04.05.2021, 307.05.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada 3 kuni 17-aastase (k.a) keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse (edaspidi hooldatav) vanemale, eestkostjale või muule last kasvatavale isikule (edaspidi hooldaja) hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Maardu linnas.

  (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus (edaspidi: toetus) on keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest makstav igakuine toetus.

  (3) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn ja kelle tegelik elukoht on Maardu linnas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn ja kelle tegelik elukoht on Maardu linnas.

  (4) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Maardu linn.

§ 2.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsusele sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabi osakond) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number;
  4) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
  2) koopia lapse sünnitunnistusest;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
  4) abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
  5) ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  6) koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude tuvastamise kohta.

  (3) Sotsiaalabi osakonnal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 3.   Hooldajatoetuse määr

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab Maardu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Otsuse hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise kohta teeb sotsiaalabi osakonna juhataja kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide nõuetekohasest esitamisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
[RT IV, 04.05.2021, 3 - jõust. 07.05.2021]

  (2) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) taotlejale, kes töötab täistööajaga;
[RT IV, 12.07.2017, 11 - jõust. 15.07.2017]
  2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  6) kui taotleja ei esita sotsiaalabi osakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente või on esitanud valeandmeid.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 04.05.2021, 3 - jõust. 07.05.2021]

  (4) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 10. kuni 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
  1) kuni lapse puude kestvuse viimase päevani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  2) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  3) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
  5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
  6) kui ilmneb hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi;
  8) toetuse saaja teadlikul valeandmete esitamisel;
  9) hooldaja tööle asumisel täistööajaga.
[RT IV, 12.07.2017, 11 - jõust. 15.07.2017]

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb linnavalitsus korraldusega, v.a p 4 ja p 5sätestatud juhul.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama sotsiaalabi osakonda 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 7 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json