SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuste osutamise kord Vara vallas

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2017, 11

Lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuste osutamise kord Vara vallas

Vastu võetud 29.03.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkt 5, Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, §14, § 15, § 451, § 452, § 156 lg-d 31-33 ja vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamise tingimused ja teenuste rahastamise kord Vara vallas.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) lapsehoiuteenus – lapse hooldusõigust omava isiku või perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus;
 2) tugiisikuteenus – kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on raske või sügava puudega lapse perekonna nõustamine ja lapse arengu toetamine pere toimetuleku soodustamiseks;
 3) rehabilitatsiooniteenus – raske või sügava puudega lapse puhkelaager, sanatoorium, ja muud teraapiad, mis kajastuvad lapse isiklikus rehabilitatsiooniplaanis;
 4) transporditeenus – raske või sügava puudega kõrvalabi vajava lapse saatja sõidupileti või isikliku sõiduauto kasutamisel kütuse kulude eest tasumine;
 5) eluruumi kohandamine – raske või sügava puudega lapse vajaduste rahuldamiseks tehtud eluruumi parendusremondi, spetsiaalse abivahendi või mööbli ostu eest tasumine.

§ 3.  Teenuste liigid

 (1) Teenuste liigid on:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) raske ja sügava puudega laste tugiteenused.

 (2) Raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele osutatakse lisaks lapsehoiuteenusele järgmisi tugiteenuseid:
 1) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
 2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
 3) lapse erivajadusest lähtuv eluruumi kohandamine;
 4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
 5) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 6) koolivaheajal laagris osalemise kulude katmine;
 7) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.  Teenuse subjekt

 (1) Lapsehoiuteenusele omab õigust pooleteise- kuni seitsmeaastane laps:
 1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Vara vald;
 2) kes on kantud valla munitsipaallasteaia järjekorda;
 3) kellele ei ole üheski valla munitsipaallasteaias kohta eraldatud ja
 4) kes ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja.

 (2) Määruse § 3 lg 2 loetletud teenustele omab õigust raske või sügava puudega laps ja/või tema seaduslik esindaja, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Vara vald. Osutatava teenuse vajaduse hindab vallavalitsus iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

 (3) Raske või sügava puudega lapsel on õigus teenustele kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 18-aastaseks.

§ 5.  Teenuse rahastamise taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1).

 (2) Tugiteenuste taotlemisel lisatakse taotlusele:
 1) sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta koos rehabilitatsiooniplaaniga.

 (3) Lapse huvides võib taotluse vallavalitsusele esitada kolmas isik (ametnik, pedagoog, perearst), kellel on andmeid abi vajava lapse kohta.

§ 6.  Taotluse menetlemine ja teenuse osutamise otsustamine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja andmete vastavust käesoleva määruse nõuetele ning küsib vajadusel täiendavaid dokumente.

 (2) Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise 30 kalendripäeva jooksul arvates teenuse rahastamise otsustamiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (3) Teenuse osutamise, selle määra ja kulud kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 7.  Teenuse osutamine ja teenuse eest tasumine

 (1) Lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu teenust saava isiku ja teenuse osutajaga, milles on ära määratud teenuse osutamise tingimused, teenuse osutamise aeg ja koht.

 (2) Lapsehoiuteenust osutatakse sõltumata selle osalisest või täielikust rahastamisest riigi või valla eelarvest.

 (3) Lapsehoiuteenuse eest tasutakse proportsionaalselt teenuse osutaja poolt teenuse osutamise päevade arvuga kalendrikuus.

 (4) Lapsehoiuteenuse eest makstakse toetust teenuse osutajaga sõlmitud lepingu ja teenuse osutamist tõendava dokumendi alusel lapsehoiuteenuse osutajale.

 (5) Isikliku abistaja ja tugiisiku tasu ning teenuse osutamisega seotud kulud sätestatakse lepingus vallavalitsuse kehtestatud tasu määra alusel. Teenuse osutaja esitab vallavalitsusele aruande osutatud teenuse kohta iga kuu 30. kuupäevaks, mille alusel makstakse toetust teenuse osutajale.

 (6) Määruse § 3 lg 2 loetletud teenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Vara vallale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks ja toetavateks sotsiaalteenusteks eraldatud piirsumma ulatuses.

§ 8.  Nõuded teenuse osutajale

 (1) Lapsehoiu, isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutaja tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja peab omama tegevusluba.

 (3) Teenust vahetult osutav isiklik abistaja ja tugiisik peab vastama Lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele, lapsehoidja lisaks ka Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 454, §-s 25 sätestatud nõuetele.

§ 9.  Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

 (1) Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise eest makstakse toetust teenuse osutajatega sõlmitud lepingu ning teenuse osutamist või abivahendi ostmist/rentimist tõendava dokumendi alusel.

 (2) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatud rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Vara Vallavalitsus.

§ 10.  Teenuse eest tasumise lõpetamine

 (1) Lapsehoiuteenuse eest tasumine lõpetatakse, kui:
 1) laps võetakse vastu koolieelsesse lasteasutusse;
 2) laps asub õppima üldhariduskoolis;
 3) teenuse saaja on jätnud tasumata vähemalt kahe omaosalustasu teenuse osutajale;
 4) Vara valla munitsipaallasteaias on järjekorra alusel vabanenud lasteaia koht;
 5) lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Vara vald.

 (2) Tugiteenuste osutamine lõpetatakse, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Vara vald.

§ 11.  Vaidluste lahendamine

 (1) Kui taotleja on esitanud määruse §-s 3 nimetatud teenuse saamiseks valeandmeid, või selgub, et rahastamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, on vallavalitsusel õigus tasaarvestada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

 (2) Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab Vara Vallavalitsus. Vaide vallavalitsuse korraldusele võib esitada Vara Vallavalitsuse kaudu maavanemale 30 päeva jooksul arvates vaidlustatava korralduse teatavaks saamisest.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 23.11.2011 määrus nr 11 „Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise kord munitsipaalharidusasutuses“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 17.02.2016 määrus nr 6 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vara vallas“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Avaldus