KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2017, 17

Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.03.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja reguleerimisala

  (1) Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Keila linna haldusterritooriumil ning koerte ja muude lemmikloomade üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

§ 2.   Koera ja kassi pidamine

  Loomapidaja kohustub koera ja kassi pidamisel tagama, et:
  1) koer või kass ei pääse järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale, sh avalikku kohta;
  2) on olemas järelevalve koera või kassi üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või muus avalikus kohas;
  3) koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei riku avalikku korda, ei häiri ega sea ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  4) koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, on maa-alale sissepääs tähistatud sildiga, mis teavitab koera olemasolust;
  5) koera või kassi väljaheide on koristatud teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt, sh avalikust kohast;
  6) nakkusohtliku haige koera või kassiga ei viibita avalikus kohas.

§ 3.   Koera ja kassi vaktsineerimine ning märgistamine

  (1) Keila linna haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood:
  1) hiljemalt 3 kuu jooksul koera sündimise päevast,või
  2) 1 kuu jooksul vanema kui 3 kuu vanuse mikrokiibita koera omandamise või valdusse saamise päevast.

  (2) Keila linna haldusterritooriumil peetava lemmiklooma vaktsineerib ja märgistab tegevusluba omav veterinaararst ning sellega seotud kulud kannab loomapidaja.

§ 4.   Koerte ja kasside üle arvestuse pidamine

  (1) Keila linna haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, tuleb registreerida üle-eestilises lemmikloomade registris Lemmikloomaregister LLR, mis asub internetis aadressil https:www.llr.ee/ ,käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks.

  (2) Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (3) Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (4) Looma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Keila Linnavalitsuse volitatud ametnikud ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud koer tuleb käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud mikrokiibiga märgistada 6 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumise päevast ning mikrokiibil olev kood tuleb kanda viie päeva jooksul pärast mikrokiibi paigaldamist üle-eestilisse lemmikloomade registrisse Lemmikloomaregister LLR, mis asub internetis aadressil https://www.llr.ee/.

  (2) Keila Linnavolikogu 30. septembri 2003 määrus nr 19 „Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json