Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 2

Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuste finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Alutaguse valla (edaspidi vald) arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord, valdkondliku ja Alutaguse Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatava asutuse arengukava koostamise alused ja kord ning vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Valla arengukava koos eelarvestrateegiaga on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

 (2) Valdkondlikud ja hallatavate asutuste arengukavad peavad olema kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.

 (3) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (4) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 3.  Valla arengukava

 (1) Valla arengukava peab olema kooskõlas seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkondlike arengukavadega ja üldplaneeringuga.

 (2) Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

 (3) Arengukavas esitatakse vähemalt:
 1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
 2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
 3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
 4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

§ 4.  Eelarvestrateegia

 (1) Eelarvestrateegia on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

 (2) Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valla tegevus valla arengu suunamisel tulemuslikumaks.

 (3) Eelarvestrateegia peab sisaldama kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud andmeid.

 (4) Alutaguse Vallavalitsus (ametiasutus) esitab andmed Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 5.  Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamine

 (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamise algatab Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsusega.

 (2) Arengukava koostamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37-372 nõuetest ning eelarvestrateegia koostamisel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetest.

 (3) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu valmistab ette ametiasutus.

 (4) Valla arengukava eelnõu koostamist koordineerib majandus- ja arenguteenistus ning eelarvestrateegia eelnõu koostamist koordineerib finantsteenistus.

 (5) Arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise juhtivkomisjon on vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon.

 (6) Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ajakava, koostamise täpsema korralduse, vajaliku informatsiooni sisu ja mahu.

 (7) Vallast sõltuv üksus esitab eelarvestrateegia koostamiseks ülevaate oma majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks vastavalt rahandusministri kehtestatud vormile, finantsteenistusele iga aasta 1. aprilliks.

 (8) Vallavalitsuse hallatavad asutused ja vallast sõltuvad üksused on kohustatud esitama vallavalitsusele arengukava koostamiseks vajaliku informatsiooni.

§ 6.  Avalikustamine ja vastuvõtmine

 (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikule väljapanekule vallavalitsus korraldusega, milles määratakse avaliku väljapaneku toimumise aeg ja koht ning avaliku arutelu toimumise aeg.

 (2) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse Alutaguse valla veebilehel ning Alutaguse valla lehes.

 (3) Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise kohta. Avaliku arutelu korraldab vallavalitsus.

 (4) Ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia eelnõusse võivad esitada kõik huvitatud isikud. Kirjalikud ettepanekud (sh elektronposti teel) esitatakse avalikustamise ajal.

 (5) Kirjalike ettepanekute arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu, mille järel kujundab vallavalitsus oma seisukoha ettepanekute osas.

 (6) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse vallavolikogule koos avalikustamise ajal tehtud ettepanekutega, vallavalitsuse seisukohtadega ja arutelu tulemustega.

 (7) Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmise, muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

 (8) Valla arengukava ja eelarvestrateegia kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 7.  Kehtiva arengukava ülevaatamine ja muutmine

 (1) Arengukava ülevaatamine on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab vallavalitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

 (2) Arengukava vaadatakse üle igal aastal ja tehakse majandusaasta aruandes kokkuvõte arengukava täitmise kohta.

 (3) Valla arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava ja sellest tulenevalt ka eelarvestrateegia muutmise vajadus.

 (4) Juhul kui valla arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, toimub valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine samadel alustel nende koostamise ja vastuvõtmisega.

§ 8.  Eelarvestrateegia ülevaatamine

 (1) Valla eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, uuendamise käigus lisatakse ühe aasta prognoos ja täpsustatakse olemasolevate aastate prognoose, vastavalt majanduskeskkonna muutustele.

 (2) Eelarvestrateegia ülevaatamisel:
 1) hinnatakse eelarvestrateegia täitmist eelneva eelarveaasta ja jooksva eelarveaasta eeldatava täitmise osas;
 2) vaadatakse üle nelja järgneva eelarveaasta strateegia;
 3) kavandatakse strateegia neljandaks aastaks.

 (3) Vallavalitsus selgitab välja ametiasutuse ja hallatavate asutuste vajadused eelarvestrateegia osas ning määrab tähtaja andmete esitamiseks. Saadud andmete alusel koostab finantsteenistus eelarvestrateegia eelnõu, milles on tagatud vastavus kehtiva arengukavaga ja esitab eelnõu vallavalitsusele.

§ 9.  Valdkondliku arengukava koostamine

 (1) Valdkondlik arengukava on ühe konkreetse valdkonna kohta koostatav arengudokument, mille osas täpsustatakse või täiendatakse valla arengukava eesmärke ja kavandatakse nende saavutamiseks tegevusi.

 (2) Valdkondlik arengukava koostatakse, kui selle koostamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist või kui vald peab valdkonna arengukava koostamist vajalikuks.

 (3) Valdkondlik arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, kui seaduses ei ole sätestatud muud tähtaega.

 (4) Valdkondliku arengukava koostamine, muutmine ja vastuvõtmine toimub käesolevas määruses sätestatud korras, kui seadusest ei tulene teisiti.

 (5) Kui valdkondliku arengukava koostamise on vallavolikogu andnud vallavalitsuse pädevusse, korraldab vallavalitsus selle koostamise ja otsustab kinnitamise arvestades käesolevas määruses sätestatut.

 (6) Valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt valla arengukava ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 10.  Ametiasutuse hallatava asutuse arengukava koostamine, avalikustamine ja vastuvõtmine

 (1) Ametiasutuse hallatava asutuse(edaspidi hallatavasutus) arengukava on konkreetse hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav arengudokument, mis koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

 (2) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab ning arengukava eelnõu koostab hallatav asutus.

 (3) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik valla haridusasutustele.

 (4) Haridusasutuse arengukava töötab välja haridusasutuse juht koostöös asutuse hoolekogu ja õppenõukoguga.

 (5) Hallatava asutuse arengukava eelnõu kiidab heaks vallavalitsus korraldusega ja suunab eelnõu avalikule väljapanekule ning määrab avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha.

 (6) Arengukava eelnõu avalikustatakse valla ja hallatava asutuse veebilehel ning vastavas hallatavas asutuses vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

 (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavolikogu määrusega.

§ 11.  Hallatava asutuse arengukava ülevaatamine ja muutmine

 (1) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab hallatav asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta vallavalitsusele.

 (2) Juhul kui asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab hallatav asutus ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

 (3) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

 (4) Hallatava asutuse arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 12.  Vastutus

 (1) Valla arengukava ja valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

 (2) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
 1) Alajõe Vallavolikogu 14.10.2014. a määrus nr 20 „Alajõe valla arengukava koostamise ja muutmise kord“;
 2) Iisaku Vallavolikogu 24.04.2014. a määrus nr 9 „Iisaku valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“;
 3) Tudulinna Vallavolikogu 24.04.2001. a määrus nr 7 „Tudulinna Põhikooli arengukava kinnitamise kord“;
 4) Tudulinna Vallavolikogu 25.10.2001. a määrus nr 13 „Tudulinna Lasteaia arengukava kinnitamise kord“.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json