SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 3

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 40

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 26 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Alutaguse vallas (edaspidi kord).

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on vajaliku abi tagamine isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue;
  2) hooldaja – Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud täieliku teovõimega isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  3) hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;
  4) hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega raske või sügava puudega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada sotsiaaltoetuste maksmise ja/või sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (2) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald.

  (3) Hooldust ei seata hooldatavale:
  1) kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, laps, vanavanem, lapselaps, võõras- või kasulaps) või
  2) kui vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) ei otsusta erandkorras teisiti.

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldajaks määramist taotlev isik esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta;
  4) perearsti tõend hooldaja tervisliku seisundi kohta.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja külastab hooldust vajava puudega isiku kodu. Kodukülastuse käigus viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt. Hooldusvajaduse hindamisakti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

  (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (4) Taotluse ja hooldusvajaduse hindamise akti vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult. Keeldumise korral esitatakse keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle alaline elukoht on Alutaguse vallas.

  (4) Erandkorras võib raske puudega hooldatavale hooldajaks määrata isiku, kes töötab osalise tööajaga ainult juhul, kui hooldaja tagab puudega isikule vajamineva kõrvalabi ja hoolduse.

  (5) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele endale on määratud raske või sügav puue.

  (6) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
  1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (7) Üks hooldaja võib hooldada:
  1) hooldatava raske puuderaskusastme puhul kuni kahte hooldatavat;
  2) hooldatava sügava puuderaskusastme puhul ühte hooldatavat.

§ 6.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama vallavalitsust hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama vallavalitsust hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest viie tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja hooldajaks määramine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramist tinginud asjaolud;
  2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub elama alaliselt teise omavalitsuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) hooldaja või hooldatava surma tõttu;
  8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus sotsiaaltöötaja ettepanekul hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omal algatusel lõpetada.

  (3) Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest teada saamisel.

§ 8.   Järelevalve

  Sotsiaaltöötajal on õigus teostada järelevalvet hooldaja tegevuse üle vähemalt kaks korda aastas.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. märtsist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json