SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2019, 44

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1
RT IV, 06.04.2018, 10
jõustumine 09.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2019RT IV, 07.11.2019, 2210.11.2019, rakendatakse alates 01.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) määramise ja maksmise Kohila valla eelarvest.

  (2) Toetuse eesmärk on isiku või perekonna toimetuleku soodustamine.

  (3) Korras sätestatud toetuse määrad on kinnitatud käesoleva korra lisas 1.

§ 2.   Toetusele õigust omav isik

  (1) Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana Rahvastikuregistris on registreeritud Kohila vald ja kelle tegelik elukoht on Kohila vallas.

  (2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda isikul, kelle pere netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordse määra. Netosissetuleku hulka loetakse kõik sissetulekud, v.a puudega lapse toetus ja ühekordselt makstavad peretoetused.

  (3) Erandkorras, sõltuvalt toetuse taotlemise põhjusest, võib vallavalitsuse poolt volitatud ametnik määrata toetust lastega peredele ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab käesoleva korraga kehtestatud piirmäära.

§ 3.   Toetuste liigid

  (1) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) õpitoetus;
  2) toiduraha ja kohatasu toetus;
  3) ravimi- ja abivahendi toetus;
  4) toetus eluasemega seotud kulude osaliseks katmiseks;
  5) toetus muudel põhjendatud juhtumitel.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) kooliminekutoetus;
  3) saunapileti kompensatsioon;
  4) erakorraline toetus;
  5) logopeedi teenuse toetus;
  6) transporditoetus;
  7) matusetoetus.

§ 4.   Õpitoetus

  Õpitoetus on toetus:
  1) koolitarvete, koolirõivaste, huviringide jms eest tasumiseks;
  2) õpilaskodu kulude katmiseks õppeperioodil.

§ 5.   Toiduraha ja kohatasu toetus

  (1) Toiduraha ja kohatasu toetust makstakse lasteaia toiduraha ja kohatasu ning koolilõuna osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või vajadusel haridusasutuse esindaja koolieelse lasteasutuse või kooli juhile taotluse:
  1) hiljemalt 25. septembriks, kui soovitakse saada toetust perioodil 1. septembrist kuni 31. jaanuarini;
  2) hiljemalt 10. jaanuariks, kui soovitakse saada toetust perioodiks 1. veebruarist kuni 31. augustini.

  (3) Toetus kantakse üle õppeasutusele vastavalt lapse/õpilase tegelikele kuludele.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 07.11.2019, 22 - jõust. 10.11.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 6.   Ravimi- ja abivahenditoetus

  Ravimi- ja abivahenditoetust antakse ravimite ostu kompenseerimiseks lastele, töötutele, mittetöötavatele vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning puudega inimestele ravimite ostmiseks.

§ 7.   Toetus eluasemega seotud kulude katmiseks

  Toetus eluasemega seotud kulude katmiseks määratakse kütte kompenseerimiseks (nt elektriküte, küttepuud, kaugküte jms).

§ 8.   Toetus muudel põhjendatud juhtumitel

  Toetust määratakse toimetulekuks vajalike muude oluliste sündmuste või ettenägemata eluks hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Toetust määratakse lapse sündi registreerivale lapsevanemale, kui vähemalt ühe lapsevanema elukoht oli lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembril rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas ja mõlema lapsevanema (v.a üksikvanem) elukoht sünni registreerimise hetkel on rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas. Üksikvanemaks loetakse lapsevanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem.

  (2) Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist.

  (3) Sünnitoetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse suuruses.

  (4) Sünnitoetus makstakse kolmes osas:
  1) 50% pärast lapse sünni registreerimist;
  2) 25% pärast lapse 1,5 aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Kohila valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse 1,5 aastaseks saamiseni;
  3) 25% pärast lapse 3 aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Kohila valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse 3 aastaseks saamiseni.

§ 10.   Koolimineku toetus

  (1) Koolimineku toetust makstakse Rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elanike registris oleva esmakordselt 1. klassi mineva lapse seaduslikule esindajale kes on Rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elanike registris.

  (2) Toetus määratakse pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

  (3) Toetust saab taotleda lapse 1. klassi astumise aastal kuni 31. oktoobrini.

§ 11.   Saunapileti osaline kompenseerimine

  (1) Osaliselt kompenseeritakse pensionäri, alaealise isiku ja toimetulekutoetuse saaja saunapilet.

  (2) Toetus kantakse üle teenust osutavale ettevõttele.

§ 12.   Erakorraline toetus

  Erakorraline toetus määratakse õnnetusjuhtumi (tulekahju või muu ettenägematu sündmus) tõttu raskesse majanduslikku olukorda sattunud isikule või perekonnale.

§ 13.   Logopeedi teenuse toetus

  (1) Logopeedi teenuse toetust makstakse lastele, kelle suhtes on erialaspetsialist andnud hinnangu logopeedi teenuse vajalikkuse kohta ning kellele ei ole lasteasutuses vastava valdkonna spetsialisti (koolis logopeed, lasteaias eripedagoog) poolt võimalik teenust piisavas ulatuses tagada.

  (2) Logopeedi teenuse toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb lapse seaduslikul esindajal koos taotlusega esitada erialaspetsialisti hinnang logopeedi teenuse vajalikkuse kohta.

  (3) Enne logopeedi teenuse toetuse maksmise otsuse tegemist konsulteerib Vallavalitsus vajadusel lasteasutuse spetsialistiga, et täpsustada teenuse saamise võimalikkus lasteasutuses kohapeal. Juhul, kui lapsel on võimalik saada talle vajalikku logopeediteenust lasteasutuses kohapeal, siis toetust ei maksta.

  (4) Logopeedi teenuse toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele, kuid mitte üle kehtestatud piirmäära ühe kuu kohta.

  (5) Erandina on põhjendatud juhtudel õigus maksta logopeedi teenuse toetust üle piirmäära.

§ 14.   Transporditoetus

  Transporditoetust määratakse alus- ja üldharidust omandavale hariduslike erivajadustega lapsele.

§ 15.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elaniku surma korral tema matuse korraldamiseks.

  (2) Matusetoetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus ja surmatõend.

  (3) Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

  (4) Matusetoetust makstakse isiku surmakuupäeval kehtinud matusetoetuse suuruses.

§ 16.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kohila Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse. Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning toetuse taotlemise põhjus. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele kuludokumendid.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või vallavalitsuse sotsiaaltöötajad.

  (3) Kui taotluses ei kajastata toetuse määramiseks piisavalt andmeid või ei esitata kõiki vajalikke dokumente, teatab vallavalitsuse sotsiaaltöötaja taotlejale esimesel võimalusel, milliseid andmeid või dokumente on vaja juurde esitada.

  (4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete avastamise korral toetust ei määrata või nõutakse makstud toetus tagasi.

§ 17.   Toetuse maksmine

  (1) Sissetulekust sõltuvad toetused makstakse välja igakuiselt alates kuu 25. kuupäevast.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused makstakse välja 10 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

§ 18.   Varasemad õigusaktid

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa 1 Sotsiaaltoetuste määrad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json