Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Elva valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 13

Elva valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Elva valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise ja tegutsemise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Elva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev Elva valla noorte huve esindav esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu ettepanekud on Elva vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Elva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Noortevolikogu eesmärgid ja ülesanded

  (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) Elva valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine;
  2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
  3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele;
  4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
  1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
  2) arutab valla võimupädevusse kuuluvaid või talle läbi vaatamiseks suunatud noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) pakub liikmetele koolitusvõimalusi.

§ 4.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Noortevolikogu liikmete valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu. Üldkogul võivad osaleda kõik Elva vallas elavad või õppivad noored vanuses 14-26 aastat.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogu valitakse 5 kuni 17-liikmeline.

  (4) Noortevolikogusse kandideerimis- ja valimisõigus on Elva vallas elavatel või õppivatel noortel vanuses 14-26 aastat.

  (5) Noortevolikogu liikmete valimise korraldab valla noorsootöötajatest või nende poolt volitatud isikustest moodustatud valimiskomisjon.

  (6) Valimiskomisjon on 3 kuni 6-liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (7) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised;
  5) teeb kindlaks hääletamis- ja valimistulemused;
  6) lahendab laekunud kaebused ja protestid.

  (8) Noortevolikogu liikme kandidaat esitab kirjalikult kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja valimiskomisjonile, kes need registreerib.

  (9) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga ja nende motivatsioonikirjadega saab tutvuda Elva valla veebilehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (10) Üldkogu koosoleku läbiviimise kohta koostab valimiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla valimiskomisjoni esimees ja valimiskomisjoni liikmed.

  (11) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel novembris. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon.

  (12) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimiskomisjoni asukoht (-kohad) ja kontaktandmed avaldatakse 30 päeva enne valimisi Elva valla infolehes, Elva valla veebilehel ja noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol.

  (13) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

§ 5.   Hääletamiskord

  (1) Volikogu valimised toimuvad sedelhääletusena või elektrooniliselt.

  (2) Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid.

  (3) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (4) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (5) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

  (6) Hääletus on salajane.

  (7) Valimissedel loetakse kehtetuks kui sedelile on kirjutatud rohkem kui ühe kandidaadi number või number on mitteloetav.

§ 6.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.

  (6) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (7) Valituks osutuvad 17 enim hääli saanud kandidaati, kui kandidaate on rohkem kui 17 või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 17.

  (8) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol ja Elva valla veebilehel.

§ 7.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad kaks kolmandikku noortevolikogu liikmetest.

  (2) Esimese noortevolikogu koosoleku kutsub kokku valimiskomisjon.

  (3) Esimesel noortevolikogu koosolekul viib valimiskomisjon läbi esimehe valimise ning esimehe valimise järel annab koosoleku juhtimise üle esimehele.

  (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole üldkogul valitud koosseisust.

  (5) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (6) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada kinniseks.

  (7) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse ning antakse üle vallavolikogule.

§ 8.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul määratud aseesimees.

  (2) Noortevolikogu liikmed valivad endi hulgast esimesel istungil pärast valimisi esimehe ja 2 aseesimeest salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega ning sellega moodustavad 3-liikmelise juhatuse.

  (3) Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Juhatuse koosoleku läbiviimise kohta koostatakse protokoll.

  (4) Noortevolikogu juhatus:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  3) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
  4) esitab kord aastas ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (5) Noortevolikogu esimees:
  1) juhib koosolekuid;
  2) koordineerib noortevolikogu tööd;
  3) kannab ette noortevolikogu otsused ja eelnõud Elva Vallavolikogus, kui noortevolikogu ei ole otsustanud teisiti.

  (6) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist ennetähtaegselt vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (7) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel korraldab noortevolikogu uued esimehe või aseesimehe valimised, kelle volitused kestavad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

§ 9.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on eesmärkide saavutamiseks õigus:
  1) osaleda vallaelu korraldamise küsimuste aruteludel;
  2) esitada vallavolikogule ja vallavalitsusele omapoolseid arvamusi ja soovitusi;
  3) kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes;
  4) kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise kooskõlastades vajaduse vallavolikogu või vallavalitsusega;
  5) saada informatsiooni valla õigusaktide eelnõude kohta;
  6) algatada noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe, algatada heategevuslikke üritusi;
  7) taotleda vallalt tegevuskulude hüvitamist.

  (2) Noortevolikogu on kohustatud arvestama valla noorte huvide, soovide, vajaduste ja ettepanekutega.

§ 10.   Noortevolikogu liikmeskond

  (1) Noortevolikogu liikmeks võib olla iga 14 kuni 26-aastane füüsiline isik, kes elab või õpib Elva vallas ja kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhimääruse nõudeid.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogul võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

  (4) Toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (5) Kõigil noortevolikogu liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

  (6) Noortevolikogu liikmeskonna moodustavad üldkogu poolt valitud noortevolikogu liikmed.

  (7) Toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (8) Toetajaliikmed registreerib noortevolikogu juhatus.

§ 11.   Noortevolikogu liikmete õigused ja kohustused

  (1) Liikmetel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda kõigil noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna noortevolikogu istungite töös, v.a. toetajaliikmed;
  4) moodustada erinevaid töögruppe;
  5) konsulteerida vallavalituse teenistujatega, saada koolitust;

  6) umbusaldada noortevolikogu ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi korrektselt;
  7) astuda noortevolikogust välja avalduse alusel.

  (2) Liikmed on kohustatud:
  1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
  2) täitma põhimäärust, noortevolikogu ja juhatuse otsuseid;
  3) osalema noortevolikogu istungitel (va etteteatamisel ja mõjuvatel põhjustel);
  4) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogu või noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  5) täitma talle delegeeritud ülesandeid;
  6) vajadusel esindama noortevolikogu ja oma esindamisest juhatusele aru andma;
  7) arendama noortevolikogu tegevust;
  8) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega;
  9) pärast projekti lõppu esitama oma tegemistest kirjaliku aruande juhatusele.

§ 12.   Noortevolikogu liikmete väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:
  1) liige rikub põhimääruse nõudeid;
  2) liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

  (2) Liige arvatakse välja noortevolikogust juhatuse otsusega, kui
  1) liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud kolmel (3) järjestikusel istungil;
  2) liige ületab lubatud vanusepiiri.

  (3) Noortevolikogus vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme noortevolikogu valimistel enim hääli saanud toetajaliikmete seast.

  (4) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

  (5) Noortevolikogu esimees informeerib väljaarvatavat liiget vähemalt neliteist (14) päeva ette.

§ 13.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepaneku võib teha noortevolikogu juhatus või kaks kolmandikku noortevolikogu liikmeskonnast.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsuse teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

  (3) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha ka vallavolikogu.

  (4) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 29. novembri 2010. a määrus nr 15 „Elva linna Noortevolikogu põhimäärus“, Rannu Vallavolikogu 17. juuni 2014. a määrus nr 13 „Rannu Valla Noortevolikogu põhimäärus“, Rõngu Vallavolikogu 13. jaanuari 2011. a määrus nr 1 „Rõngu valla noortevolikogu põhimäärus“, Palupera Vallavolikogu 10. oktoobri 2013. a määrus nr 7 „Palupera valla noortevolikogu valimiste läbiviimise kord“ ning Palupera Vallavolikogu 20. detsembri 2011. a määrus nr 11 „Palupera valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine“.

  (2) Esimene Elva valla noortevolikogu koosseis valitakse 2018. aasta aprillikuu jooksul.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json