Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Setomaa valla hankekord

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.07.2022, 7

Setomaa valla hankekord

Vastu võetud 12.02.2018 nr 2
RT IV, 06.04.2018, 51
jõustumine 09.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2019RT IV, 23.10.2019, 926.10.2019
13.07.2022RT IV, 19.07.2022, 522.07.2022

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Setomaa valla hankekord reguleerib Setomaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldavate riigihangete planeerimist ja korraldamist, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete planeerimist ja korraldamist.

  (2) Hankekorda rakendatakse koostoimes Riigihangete Seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete eesmärk ja üldpõhimõtted

  (1) Hangete eesmärgiks käesoleva määruse tähenduses on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

  (2) Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, säästlik ja otstarbekas kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel.

  (3) Käesolevas määruses esitatud hanke maksumused on ilma käibemaksuta.

2. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hankealase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan koos ajakavaga.

  (2) Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad hanked eeldatava maksumusega alates 10000 eurot.
[RT IV, 23.10.2019, 9 - jõust. 26.10.2019]

  (3) Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid esitavad hankeplaani vallavalitsusele järgneva eelarveaasta kohta jooksva aasta 15. novembriks.

  (4) Hankeplaani märgitakse:
  1) ostetava asja või tellitava teenuse nimetus;
  2) hanke eeldatav maksumus;
  3) finantseerimise allikas;
  4) eeldatav hanke algamise aeg kuu täpsusega;
  5) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  6) riigihanke korraldamise eest vastutav isik;
  7) hankemenetluse liik;
  8) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (5) Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 3 nädala jooksul pärast Setomaa Vallavolikogu poolt valla eelarve kinnitamist.

  (6) Hankeplaani võib vajadusel muuta, kui see on kooskõlas valla eelarvestrateegiaga.

§ 4.   Hanke korraldamine üle lihthanke piirmäära

  Riigihanke korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab lihthanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 60 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 150 000 eurot), kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.   Lihthanke korraldamine

  Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuste tellimise korral alates 30 000 eurot kuni 60 000 eurot ning ehitustööde tellimise korral alates 60 000 eurot kuni 150 000 eurot), viiakse hankemenetlus läbi järgides RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires:
  1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel vahemikus 5000 eurot kuni 29 999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel vahemikus 10 000 eurot kuni 59 999,99 euro otsustab hanke läbiviimise valdkonna eest vastutav isik või hallatava asutuse juht aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires. Nimetatud hangete puhul järgitakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.
[RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]
  2) [kehtetu - RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]
  3) [kehtetu - RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise vastavalt vallavalituse või hallatava asutuse asjaajamiskorrale;
  2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
  3) teeb vajadusel enne hankemenetluse alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja hanke ettevalmistamiseks turu-uuringu;
  4) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
  5) teeb peale pakkumiste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumise ja kooskõlastab hanke tulemused osakonna juhataja, hallatava asutuse juhiga;
  6) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (3) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel jääb alla 5000 euro ning ehitustööde tellimisel alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele pakkujale. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud. Vastutav teenistuja või töötaja kooskõlastab hanke tulemused osakonna juhatajaga.
[RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]

3. peatükk Hanke korraldamine 

§ 7.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) korraldab hankedokumentide, sh hankelepingu koostamise;
  2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, sh koostab riigihangete registrile hanketeate;
  3) korraldab hankemenetluses vajalike vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
  4) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid;
  5) väljastab hankedokumendid ja annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja hankedokumentides sätestatule;
  6) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt RHS-le;
  7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise Setomaa valla veebilehel;
  8) täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

  (3) Hankedokumendid peavad vastama RHS-s nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

§ 8.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Alaline hankekomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega, milles kinnitatakse komisjoni esimees, aseesimees ja komisjoni liikmed. Hankekomisjoni pädevuses on hankemenetluse toimingud hangetel maksumusega 10000 eurot ja üle selle.
[RT IV, 23.10.2019, 9 - jõust. 26.10.2019]

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) kooskõlastab pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja hankedokumendid;
  2) vajadusel valib hankes osalevad huvitatud isikud;
  3) avab hankele tähtaegselt laekunud pakkumused hanketeates või hankedokumentides näidatud ajal ja kohas;
  4) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
  5) kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist;
  6) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
  7) küsib vajadusel pakkujatelt selgitusi, andmeid või dokumente ja pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist;
  8) peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi (vastavalt hanke liigile);
  9) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja valib eduka pakkumuse;
  10) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral küsib pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid.

  (3) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku (hankest kõrvaldamine, pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine; kõikide pakkumuste tagasilükkamine; edukaks tunnistamine) hankemenetluses otsuste vastuvõtmiseks.

§ 9.   Hankekomisjoni koosolek

  (1) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh hankekomisjoni esimees või aseesimees. Hankekomisjoni koosolekut juhatab esimees või aseesimees.

  (2) Hankekomisjoni koosolekutel teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused vormistatakse hankekomisjoni protokollis.

  (3) Hankekomisjon võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas hankekomisjoni esimees, on oma seisukoha esitanud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Otsuse kohta vormistatakse hankekomisjoni protokoll.

  (4) Hankekomisjoni protokollile kirjutavad alla hankekomisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (5) Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid, kes ei ole hankekomisjoni liikmed. Asjatundjate osalemine kajastatakse komisjoni koosoleku protokollis.

§ 10.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  8) hankemenetluse lõpetamine;
  9) muud RHS-s sätestatud hankija otsused.

§ 11.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  Riigihanke korraldamise eest vastutav osakonna juhataja, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima hanke korraldajat asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingu sõlmimise kohustust ei ole, kui hankelepingu maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel jääb alla 5000 euro ning ehitustööde tellimisel alla 10 000 euro.
[RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s sätestatud korda, sealhulgas ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

  (3) Hankelepingut võib muuta RHS-s sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingu lisas.

§ 13.   Sisetehing

  (1) Käesolevas määruses sätestatud korda ei ole vallavalitsus kohustatud rakendama sisetehingute osas. Sisetehing on hankeleping, mille vallavalitsus sõlmib era- või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, kes kohaldub RHS § 12 sätestatud tingimustele.

  (2) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel vahemikus 5000 eurot kuni 29 999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel vahemikus 10 000 eurot kuni 59 999,99 eurot, võetakse võrdlevad pakkumused ning sisetehingu otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 19.07.2022, 5 - jõust. 22.07.2022]

§ 14.   Riigihanke dokumentatsiooni säilitamine

  Riigihanke eest vastutav isik korraldab riigihanke dokumentatsiooni registreerimise registrites eesmärgiga tagada selle säilimine seitsme aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab riigihanke dokumentatsioon olema kättesaadav kümme aastat pärast perioodi lõppu.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json