Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Viljandi linna aadressitähiste nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 53

Viljandi linna aadressitähiste nõuded

Vastu võetud 02.04.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3, § 30 lõike 1 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ ning riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 “Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ ja Viljandi Linnavolikogu 27.08.2004 määrusega nr 69 kinnitatud „Kohanime määramise kord“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Viljandi linna aadressitähiste nõuetega (edaspidi määrus) kehtestatakse tänavate nimesiltide ja majanumbrite tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise nõuded ning järelevalve kord Viljandi linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva määrusega tagatakse aadressitähiste ühtne kujundus ja paigaldusviis, arvestades sealjuures linna piirkondade erisusi. Korrastatakse linnapilt, mis hõlbustab linnas liiklemist.

§ 2.   Kohaldamine

  (1) Käesolev määrus kohaldub uute aadressitähiste paigaldamisel ja olemasolevate aadressitähiste väljavahetamisel Olemasolevad aadressitähised vahetatakse välja vajaduse tekkimisel.

  (2) Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusest nr 251 „Aadressiandmete süsteem“.

  (3) Määrus ei käsitle standardi EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ alusel paigaldatavaid tähiseid.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) aadress – objekti asukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis;
  2) aadressinumber – aadressi osa, mis koosneb numbrist ja sellele vajaduse korral järgnevast number- või tähtlisandist (näiteks 2, 2a, 2a/1, 2/1);
  3) aadressitähis – tänavasilt ja majanumber;
  4) erikujundusega aadressitähis – tähis, mis mõõtmete, nime ja numbri kirjatüübi, materjalikasutuse ning asukoha poolest erineb määruses kehtestatud nõuetest ja vajab erikooskõlastust;
  5) numbrisilt – silt, millel on ametlik aadressinumber;
  6) paralleelaadress – ühele objektile määratud mitu koha-aadressi (näiteks Munga 6 // Pikk3);
  7) tänavasilt – silt, millel on tänava, maantee, puiestee, väljaku või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne kohanimi.

§ 4.   Aadressitähise paigaldamise tagamine

  (1) Viljandi Linnavalitsus tagab:
  1) tänavasildi paigaldamise tänava alguses, lõpus ning ristmikel;
  2) numbrisildi paigaldamise ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on muudetud avalikust huvist lähtuvalt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aadressitähise paigaldamise kulud kannab Viljandi Linnavalitsus.

  (3) Ehitise omanik tagab:
  1) numbrisildi paigaldamise ja olemasolu talle kuuluval ehitisel;
  2) täiendava numbrisildi paigaldamise piirdele juhul, kui piirdega ümbritsetud maa-alal asub mitu ehitist, millele on määratud unikaalaadressid või numbrisilt ei ole avalikult kasutatavalt teelt nähtav;
  3) soovi korral tänavasildi paigaldamise talle kuuluvale ehitisele, mis asub väljaspool ristmikku.

2. peatükk ÜLDISED AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.   Üldnõuded

  (1) Aadressitähis peab vastama käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Aadressitähis peab olema avalikult teelt nähtav ka pimedal ajal. Kui tänavavalgustusega pole aadressitähis nähtav, siis tuleb tagada aadressitähise nähtavus kohtvalgustiga.

  (3) Erikujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt, kui tähise paigaldamine on lahendatud ehitusprojektis või kooskõlastatud linnavalitsuse arhitektuuriametis.

  (4) Aadressitähise tellimuses tuleb aadressitähiseid valmistavale ettevõttele või isikule esitada käesolevas määruses sätestatud tähise nõutavad mõõtmed ja ehitise asukohale vastav lahendus.

  (5) Tänavasildil kasutatakse üksnes eestikeelset, eesti-ladina tähtedega vormistatud ametlikku kohanime.

  (6) Aadressitähisel kasutatakse kirjatüüpi Helvetica Bold (lisa 8). Pika tänavanime puhul tihendatakse teksti, et sildi pikkus ei ületaks maksimaalset lubatut (lisad 1 ja 3).

  (7) Tänava- ja numbrisildi kõrgus peab olema sama (lisad 5 ja 6).

  (8) Aadressitähis valmistatakse vähemalt 1mm paksusest metall-lehest. Tähise katmisel kasutatakse vähemalt 1. klassi (RA1) valgustpeegeldavat kilet (liiklusmärkide valmistamiseks ettenähtud kleepkilet või vähemalt samaväärset valgustpeegeldavat märgikatte materjali).

  (9) Aadressitähise materjal ja kinnitus peab olema ilmastiku- ja korrosioonikindel.

  (10) Aadressitähise kinnitus ei tohi katta tähise servades olevat raamjoont (lisa 7).

3. peatükk AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KUJUNDUSNÕUDED 

§ 6.   Graafika ja formaat

  (1) Aadressitähiste kujundamisel tuleb lähtuda määruse lisas esitatud näidistest.

  (2) Aadressitähise formaadi kujundavad:
  1) tähise kõrgus (lisad 1, 2 ja 3);
  2) numbriosa, lühikese tänavanime puhul vaba ruum nime alguses ja lõpus (lisad 1, 2, 3 ja 4);
  3) pikema tänavanime ja muu kohanime puhul vaba ruum nime alguses ja lõpus (lisad 1, 2, ja 3).

§ 7.   Kõrgus

  Aadressitähise kõrgus on järgmine:
  1) postil, rajatisel ja kuni kahekorruselisel hoonel 180 mm (lisad 1, 4 ja 5);
  2) kolme ja enamakorruselisel korruselamul 460 mm (lisa 3);
  3) kolme ja enamakorruselisel ühiskondlikul hoonel 320 mm (lisa 2).

§ 8.   Aadressitähise mõõtmed

  (1) Tänavasildi maksimaalne laius on järgmine:
  1) 180 mm kõrguse sildi puhul 900 mm (lisa 1);
  2) 320 mm kõrguse sildi puhul 1200 mm (lisa 2);
  3) 460 mm kõrguse sildi puhul 700 mm (lisa 3).

  (2) Lühikese, kuni viie tähe pikkuse nime puhul, millele ei lisandu liigisõna, on tänavasildi laius järgmine:
  1) 180 mm kõrguse sildi puhul 450 mm (lisa 1);
  2) 320 mm kõrguse sildi puhul 700 mm (lisa 2);
  3) 460 mm kõrguse sildi puhul 600 mm (lisa 3).

  (3) Viietähelise ja pikema nime puhul jäetakse nimest vasakule ja paremale vaba ruumi alates aadressitähise raamjoone siseservast järgmiselt:
  1) 180 mm ja 460 mm sildi puhul 50 mm (lisad 1 ja 3);
  2) 320 mm kõrguse sildi puhul 100 mm (lisa 2).

§ 9.   Numbrisildi mõõtmed

  (1) 180 mm kõrguse numbrisildi laius on järgmine (lisa 4):
  1) ühekohalise aadressinumbri puhul 200 mm;
  2) kahekohalise aadressinumbri puhul 250 mm;
  3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 300 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise aadressinumbri puhul 400 mm.

  (2) 320 mm kõrguse numbrisildi laius on järgmine (lisa 4):
  1) ühekohalise aadressinumbri puhul 350 mm;
  2) kahekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
  3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 500 mm;
  4) nelja- kuni viiekohalise aadressinumbri puhul 650 mm.

§ 10.   Teksti ja numbri kõrgus

  Teksti kõrguse määrab nime alustava suurtähe kõrgus, mis on järgmine:
  1) 180 mm kõrguse aadressitähise puhul suurtähe kõrgus 80 ja numbri kõrgus 90 mm (lisad 6, 5 ja 4).
  2) 320 mm kõrguse aadressitähise puhul suurtähe kõrgus 120 ja numbri kõrgus 130 mm (lisad 2 ja 4).
  3) 460 mm kõrguse aadressitähise puhul teksti suurtähe kõrgus 80 mm ja numbri kõrgus 200 mm (lisa 3);

§ 11.   Värvilahendus

  (1) Aadressitähise värvilahendus on näidatud käesoleva määruse lisades 5 ja 6.

  (2) Värvilahendus on järgmine:
  1) Kogu Viljandi linna territooriumil, välja arvatud vanalinna muinsuskaitseala: valgel taustal pruunid tähed, pruun raamjoon ja pruun number. Eraldi asetseva numbrimärgi puhul: valgel taustal pruun raamjoon ja pruun number;
  2) Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal: tumepruunil taustal valged tähed, valge raamjoon ja valge number. Eraldi asetseva numbrimärgi puhul: pruunil taustal valge raamjoon ja valge number.

§ 12.   Raamjoon

  Aadressitähise servades on raamjoon, mille värvus peab vastama teksti või numbri värvile. Raamjoone asukoht, laius ja 90-kraadised ümarnurgad peavad olema kujundatud järgmiselt (lisa 7):
  1) 180 mm kõrguse aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius on 5mm, ümarnurga siseraadius on 15 mm ja välisraadius 20 mm;
  2) 320 mm ja 460 mm kõrgusega aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 20 mm kaugusel, raamjoone laius 7 mm, ümarnurga siseraadius 25 mm ja välisraadius 32 mm.

4. peatükk AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KEELENÕUDED 

§ 13.   Tänavanimi

  (1) Aadressitähisel kasutatakse tänava ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.

  (2) Isiku järgi määratud tänavanimes, mille ametlikus nimekujus esineb eesnimi, on lubatud järgmised kirjutusviisid:
  1) eesnimi kirjutatakse täielikult välja (näiteks Juhan Liivi, Anton Irve, Johann Köleri);
  2) eesnime asemel võib kasutada initsiaali või initsiaale (näiteks A. Maramaa pst, C. R. Jakobsoni, M. Veske pst).

  (3) Initsiaali(de) järele pannakse punkt ja selle järele jäetakse tühik.

  (4) Sidekriipsu sisaldavas tänavanimes:
  1) kirjutatakse kõik sõnad peale liigisõna suure algustähega (näiteks Suur-Kaare, Väike-Turu, Vana-Vaksali);
  2) enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

§ 14.   Liigisõna

  (1) Tänavanime liigisõna (näiteks tee, allee, põik, plats, park) kirjutatakse väikese algustähega ja täielikult välja (näiteks Paala tee, Vesiflirdi allee, Vabaduse plats, Kalda põik). Punktita lühendit võib kasutada liigisõna maantee ja puiestee puhul (näiteks Riia mnt, Tasuja pst).

  (2) Liigisõna „tänav“ ega selle lühendit tänavasildile ei kirjutata (lisad 1, 2, 3).

  (3) Üldjuhul kirjutatakse tänavanime nimetuum ja liigisõna lahku (näiteks Piiri põik, Reinu põik, Kalda põik).

§ 15.   Aadressinumber ning selle täht- ja numberlisand

  (1) Aadressinumbrina kasutatakse araabia numbreid.

  (2) Aadressinumbri tähtlisandiks võib olla eesti-ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tartu 7a, Tartu 7b), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta (lisa 4).

  (3) Aadressinumbrile järgnevad kaldkriips ja numberlisand tühikuta (näiteks Vaksali 3a/1).

5. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TINGIMUSED 

§ 16.   Aadressitähise paigaldamine ehitisele

  (1) Ristmiku ääres asuvale ehitisele paigaldatakse aadressitähis hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale, arvestades et see oleks sõidusuunal nähtav.

  (2) Kui väljaspool ristmikku asuvale ehitisele paigaldatakse vaid numbrisilt, paigaldatakse see sobivasse kohta hoone peaukse juures või asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

  (3) Iga ristmikku moodustava tänava ääres tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressitähis. Nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldab eri tänavate järgi määratud aadresse.

  (4) Hoonele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul ühele järgmistest kõrgustest:
  1) I ja II korruse vaheline tsoon;
  2) I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon;
  3) kuni 3 m kõrgusele, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

  (5) Piirdele paigaldatakse aadressitähis kuni 2 m kõrgusele. Madalama piirde korral paigaldatakse aadressitähis vahetult ülaääre alla.

  (6) Piirkonnas, kus hoone sissepääs on kvartali sees, peab aadressitähis olema paigaldatud ka avalikult kasutatava tee pool olevale fassaadile või piirdele.

  (7) Tänava- ja numbrisilt paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, nii et numbrisilt jääb tänavasildist paremale.

  (8) Kui hoone fassaadi eripära ei võimalda aadressitähiseid üksteise kõrvale paigaldada, võib numbrisildi paigaldada tänavasildi alla selle keskteljele. Kahe 180 mm kõrguse sildi vahele jäetakse 20 mm vahe.

§ 17.   Aadressitähise paigaldamine postile

  (1) Kui aadressiobjektil, millele on määratud aadress, puudub ehitis või piire, paigaldatakse aadressitähis kohakindlale postile asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav. Soovitatav kasutada 1,8-2,2 m kõrgusi metallposte.

  (2) Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse liiklusseaduse §-s 5³ sätestatust. Tähis tuleb paigutada nii, et see ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist, ei segaks inimeste ja sõidukite liiklemist.

  (3) Tänava- ja numbrisilt paigaldatakse samale postile.

§ 18.   Erikujundusega aadressitähise paigaldamine

  (1) Erikujundusega aadressitähis peab:
  1) olema loetav;
  2) olema valmistatud ilmastikukindlast materjalist;
  3) olema tugevalt kinnitatud ehituslikult kindlale pinnale;
  4) sobima arhitektuurse keskkonna ning konkreetse ehitise proportsioonidega.

  (2) Erikujundusega aadressitähise paigaldamise ehitisele võib lahendada ehitusprojektis.

  (3) Erikujundusega aadressitähise paigaldamisel olemasolevale ehitisele tuleb kujundus ja asukoht kooskõlastada Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametiga.

6. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TÄHTAJAD 

§ 19.   Aadressitähise paigaldamise tähtaeg

  Aadressitähise paigaldamise tähtaeg sätestatakse õigusaktis, millega määratakse aadress.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 20.   Järelevalve

  Määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Viljandi Linnavalitsuse majandusamet vastavalt oma pädevusele Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määruse nr 147 Viljandi linna heakorraeeskiri alusel.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva määruse § 4-s ettenähtud asukohtadesse tuleb puuduolevad tänava- ja numbrisildid paigaldada hiljemalt 1. maiks 2020.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json