Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mustvee valla noortevolikogu tegutsemise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 55

Mustvee valla noortevolikogu tegutsemise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustvee valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Mustvee valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Mustvee Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Mustvee Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovituslikud.

§ 2.   Tegevuse eesmärk

  (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele;
  2) ülevallaliste noorteürituste korraldamine;
  3) noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

§ 3.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Mustvee valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses oleva õigusakti eelnõu kohta, mis on seotud noorte huvidega ja osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) saada vallavolikogult noori puudutavate küsimuste kohta informatsiooni;
  4) algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas;
  7) kaasata oma tegevusse eksperte ja volikogu liikmeid ning teha koostööd teiste noortevolikogude ja noorteühendustega;
  8) kasutada vallavolikogu või -valitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
  9) valida liikmete hulgast isikud, kes esindavad Mustvee valla noori maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

  (2) Noortevolikogul ja tema liikmetel on kohustus:
  1) esitada oma seisukoht noori puudutavate õigusaktide eelnõude kohta hiljemalt enne vallavolikogu eestseisuse toimumist, eestseisuse toimumise päevaks;
  2) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  3) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  4) teha koostööd valla koolide õpilasesinduste ning Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutusega (edaspidi sihtasutus);
  5) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  6) esitada kord aastas vallavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni koosolekul ülevaade oma tegevusest;
  7) järgida ja olla valla noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 4.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 12–26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Mustvee vald või kes õpivad Mustvee valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (2) Noortevolikogu koosneb 15 liikmest. Kui kandideerimisavaldusi laekub vähem, siis valimisi ei toimu. Kui kandideerimisavaldusi laekub 15, võetakse kõik kandidaadid liikmeks ja valimisi ei korraldata.

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks.

  (4) Noortevolikogu valimised toimuvad oktoobrikuus välja arvatud esimese koosseisu valimised.

  (5) Valimisõigus on 11–26-aastastel noortel, kes elavad või õpivad Mustvee valla territooriumil.

  (6) Vallavalitsus kinnitab korraldusega noortevolikogu valimisteks 3–5-liikmelise valimiskomisjoni, määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade asukohad.

  (7) Valimistulemused selgitab ja kinnitab valimiskomisjon.

  (8) Valimiste toimumise info ja valimistulemused avaldatakse Mustvee Valla Teatajas, Jõgevamaa noorteinfoportaalis ja Mustvee valla kodulehel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu tegevust juhib esimees. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (2) Esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel.

  (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (4) Esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  4) täidab teisi talle noortevolikogu tegutsemise korraga pandud ülesandeid.

§ 6.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ja protokollid avaldatakse Mustvee valla veebilehel.

  (5) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (8) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule korralise vallavolikogu istungi raames.

  (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

§ 7.   Liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

  (1) Liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt:
  1) noortevolikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega, kui liige ei täida temale antud ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  3) liikme 27-aastaseks saamisel;
  4) isiku avalduse alusel.

  (2) Liikme, kelle volitused on ennetähtaegselt lõppenud, asemele asub pingereas järgmine kandidaat kelle määrab oma käskkirjaga valimiskomisjoni esimees või nende puudumisel väheneb noortevolikogu koosseis.

§ 8.   Tegutsemisvõimetus

  (1) Noortevolikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta:
  1) pole pidanud otsustusvõimelisi koosolekuid vähemalt neli korda aastas;
  2) pole kolmel korral kalendriaasta jooksul andnud vallavolikogule või vallavalitsusele tähtaegselt kooskõlastust või arvamust talle kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks esitatud õigusakti eelnõu kohta;
  3) liikmete arv on alla 3;
  4) ei esita kord aastas, ülevaadet oma tegevusest.

  (2) Kui noortevolikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks. Sellisel juhul kutsub noortevolikogu koosoleku kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees.

§ 9.   Tegutsemise korra vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu tegutsemise korra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 10.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json