Teksti suurus:

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 57

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muutmine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 63

Kolga-Jaani Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 52 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Tarvastu Vallavolikogu 02.11.2016 otsusega nr 48 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Viljandi Vallavolikogu 02.11.2016 otsusega nr 352 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ otsustasid Tarvastu Vallavolikogu, Kolga-Jaani Vallavolikogu ja Viljandi Vallavolikogu kinnitada Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu koos lisadega (edaspidi liitumisleping).

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumisel Viljandi vallaga moodustus 25.10.2017 haldusüksus nimega Viljandi vald.
Viljandi Vallavolikogu 29.11.2017 otsusega nr 11 „Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine“ kehtestati alates 01.01.2018 Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) struktuur, mille tulemusel lisandus mitmeid uusi teenistuskohti.
Ametiasutuse asukoht on Kauba tn 9, Viljandi linn. Alates 01.01.2018 on Kauba tn 9 Viljandi linnas asuvatele tööruumidele ajutiselt juurde leitud bürooruumid Viljandi linnas Vaksali tn 2 kinnistul asuva pangahoone II korrusel kogupindalaga 169 m2. Hetkel ametiasutuse kasutuses olevad tööruumid peavad muutuma senisest paremaks, et ametnikkond saaks efektiivsemalt teenindada vallakodanikke. Täna ametiasutuse kasutuses olevad tööruumid ei taga kodanikele piisavalt privaatsust ning on ametnikkonnale ruumipuuduse tõttu ebamugavad. Lisaks ruumipuudusele tekitab probleeme ka asukoht, sest praeguse vallamaja läheduses puudub vajalikul määral parkimiskohti.
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101, haldusreformi seaduse § 16 lõike 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 1 punkti 3, § 91 lõike 6, Viljandi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Kolga-Jaani Vallavolikogu 24.11.2016 otsuse nr 52 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Tarvastu Vallavolikogu 02.11.2016 otsuse nr 48 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Viljandi Vallavolikogu 02.11.2016 otsuse nr 352 „Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ lisa „Liitumisleping“ alljärgnevalt:
1.1. Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu punkt 2.5 tunnistada kehtetuks.
2. Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse vallakantseleil avalikustada otsus Viljandi valla veebilehel ja edastada otsus avaldamiseks Riigi Teatajas.
3. Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavolikogule aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json