Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 62

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.04.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Kohtla-Järve linna kriisikomisjoni (edaspidi komisjon) ülesanded ja töökord.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) koordineerib Kohtla-Järve linnas kriisireguleerimist, see on hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist ja hädaolukorra lahendamist;
 2) koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuste korraldamist;
 3) koordineerib vajadusel isikute evakueerimist ning evakueeritute majutamist ja toitlustamist;
 4) kooskõlastab omavalitsusüksuse kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
 5) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 6) abistab omavalitsusüksust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel;
 7) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
 8) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
 9) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 10) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel;
 11) abistab omavalitsusüksuse territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
 12) abistab vajaduse korral omavalitsusüksuse korraldatava elutähtsa teenuse ulatuslikku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist;
 13) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
 14) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 15) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas, hiljemalt 1. detsembriks kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani;
 16) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on linnapea.

 (2) Komisjoni aseesimees on majandusteenistuse abilinnapea.

 (3) Komisjoni liikmete arvu ja nimelise koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.

§ 4.  Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
 1) esindab komisjoni;
 2) kutsub kokku komisjoni koosolekud;
 3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 5.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (4) Komisjoni erakorralised istungid vajaduse korral kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (5) Komisjoni korralise koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada.

 (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

 (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

 (8) Komisjoni asjaajamist, sealhulgas komisjoni koosoleku protokollimist, komisjoni tööks vajalike dokumentide edastamist ja dokumentide säilitamist korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsuse Linnakantselei.

 (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja vormistatakse viie tööpäeva jooksul.

 (10) Komisjoni koosoleku protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (11) Komisjonide koosoleku protokollid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

§ 6.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. aprilli 2010. a määrus nr 14 „Kohtla-Järve linna ja Kohtla valla kriisikomisjoni põhimäärus ” tunnistatakse kehtetuks.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär