Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tori valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 64

Tori valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 29.03.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-dega 13-19, § 22 ja § 38.

§ 1.   Tori valla 2018. aasta eelarve

  Kinnitada Tori valla 2018. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve summas 14 006 308 eurot vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve summas 13 122 471 eurot vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve summas -2 543 804 eurot vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve summas 1 134 241 eurot vastavalt lisale 5;
  6) likviidsete varade vähenemine 525 726 eurot.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada vallavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet riigieelarve eraldiste, sihtotstarbeliselt planeeritud ja eraldatud vahendite või annetuste võrra pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist;
  2) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused;
  3) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 500 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  4) võtta investeerimistegevuseks eelarvelaenu 1 605 000 eurot tagastamise tähtajaga hiljemalt 01.12.2024.

§ 3.   Vallavalitsuse, vallavalitsuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse õigused ja kohustused

  (1) Vallavalitsusel kinnitada struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste alaeelarved tegevusalade, vähemalt neljakohaliste kuluartiklite ja taotlejate lõikes peale Tori valla 2018. aasta eelarve määruse jõustumist.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksusel või hallataval asutusel on õigus soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt peale eelarve muudatusettepaneku esitamist vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha alaeelarvetes muudatusi vastavalt struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste poolt esitatud taotlustele.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulude eelarve

Lisa 3 Põhitegevuse kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 6 Eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json