Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Rapla valla vara kasutusse andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2019, 10

Rapla valla vara kasutusse andmise kord

Vastu võetud 18.02.2019 nr 7
RT IV, 26.02.2019, 22
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2019RT IV, 06.04.2019, 609.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2003. a määrusega nr 31 “Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine“ kinnitatud korra punktide 14.5 ja 15 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Rapla valla omandis olevate mitteeluruumide ja rajatiste (edaspidi koos vara) kasutusse andmist äritegevuseks, mittetulunduslikuks (huvi)tegevuseks, treeninggruppidele treeninguteks või ürituste korraldamiseks.
[RT IV, 06.04.2019, 6 - jõust. 09.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2019, 6 - jõust. 09.04.2019]

  (3) Määruses reguleerimata vara kasutusse andmise lahendab vallavalitsus.

§ 2.   Vara kasutusse andmine

  (1) Vara lühiajalisse kasutusse andmise otsustab vara kasutamise eest vastutava isiku vahetu juht või asutuse juht.

  (2) Vara, mida vallavalitsus ametiasutusena või vallavalitsuse hallatav asutus ei vaja põhitegevuseks, kasutusse andmine toimub avaliku enampakkumise teel.

  (3) Erandkorras võib lõikes 2 nimetatud vara kasutusse andmine toimuda ka otsustuskorras.

  (4) Vara otsustuskorras kasutusse andmisel langetab otsuse vallavalitsus majandusvaldkonna abivallavanema ettevalmistatud materjalide alusel.

§ 3.   Kasutamise lepingute sõlmimine

  (1) Vara kasutusse andmiseks sõlmitakse leping.

  (2) Sõlmitavad lepingud jagunevad:
  1) lühiajalised – pikkusega kuni üks aasta vara kasutamiseks graafiku alusel kindlaksmääratud tundide ulatuses;
  2) pikaajalised – kestusega kuni viis aastat, kusjuures vara on antud kasutusse kogu lepinguperioodiks ilma graafikuta.

  (3) Lühiajaliste lepingute sõlmimise õigus on vallavalitsuse hallatava asutuse juhil.

  (4) Pikaajaliste lepingute sõlmimise õigus on vallavalitsuse hallatava asutuse juhil pärast vallavalitsuse istungil antud heakskiitu.

§ 4.   Prioriteedid vara kasutusse andmisel

  (1) Vara kasutusse andmine ei tohi takistada vara haldava asutuse põhitegevust.

  (2) Vara kasutusse andmisel lähtutakse asjaolust, et eelkõige oleks vara kasutamine tagatud:
  1) kooli korraldatud õppekava läbimist toetavateks ja muudel õppekavavälisteks tegevusteks;
  2) lasteaias lastele korraldatavatel huviringidel;
  3) valla rahastatava spordiõppe treeningrühmadel;
  4) valla rahastatavatel kultuurikollektiividel ja kodanikeühendustel.

  (3) Hoolekandeasutuste hallata oleva vara kasutusse andmisel on eelis sotsiaalsete erivajadustega isikutel ja nende ühendustel.

§ 5.   Vara tasuta kasutamine

  Vara kasutamine on tasuta:
  1) valla kultuuri- ja haridusasutuste kollektiividele ning vallalt tegevustoetust saavatele kultuuriühendustele;
  2) valla külaseltsidele maksimaalselt kolm tundi kaks korda kuus;
  3) valla eakatele ühistegevusteks üks kord nädalas maksimaalselt kolm tundi;
  4) huviringidele huvitegevuseks samas koolis õppivatele või rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele kuni 19-aastastele noortele;
  5) huvitegevuseks lasteaias sama lasteaia lastele.

§ 6.   Vara tasu eest lühiajaline kasutamine

  (1) Vara (välja arvatud Rapla Kultuurikeskuse vara) lühiajalisel tasu eest kasutusse andmisel lähtuvad vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tunnitasu alammääradest.

  (2) Vara kasutusel alates viiendast tunnist on kasutusse andjal õigus rakendada soodustust kuni 25% tunnihinnast, kui ei kaasne kõrvalkulusid.

  (3) Vara kasutusse andjal on kohustus hinnata vara kasutusse andmisel täiendavaid kulusid (kõrvalkulud) ning rakendada sellest sõltuvalt alammäärast kõrgemat tasu.

  (4) Asutuse juhil on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega teha soodustusi organisatsioonidele või isikutele, kes on edukalt esindanud valda maakondlikel või toetanud üleriigilistel üritustel oma tegevusega valda või vallavalitsuse hallatavaid asutusi.

  (5) Väljaspool Rapla linna kasutatakse vara tasu eest kasutusse andmisel koefitsienti 0,5.

§ 7.   Vara tasu eest pikaajaline kasutamine

  (1) Vara tasu eest pikaajalisel kasutusse andmisel (välja arvatud enampakkumise korral) lähtutakse vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tasu alammääradest ühe ruutmeetri kohta kuus.

  (2) Kinnitatud alammäärad ei sisalda kasutusse antava varaga seotud kõrvalkulusid.

  (3) Väljaspool Rapla linna kasutatakse vara tasu eest kasutusse andmisel koefitsienti 0,5.

§ 8.   Rapla Kultuurikeskuse vara tasu eest kasutamine

  Rapla Kultuurikeskuse vara tasu eest kasutusse andmisel arvestatakse järgmisi põhimõtteid:
  1) Rapla Kultuurikeskus arvestab oma ruumides korraldatavate tasuliste ürituste (teatrietendused, kontserdid jm) korral tuluks 10% ürituse korraldajale piletite müügist laekuvast tulust.
  2) Vara tasu eest kasutusse andmisel lähtutakse vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tasumääradest.

§ 9.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lühiajalised lepingud jäävad kehtima kokkulepitud tingimustel kehtivusaja lõpuni.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud pikaajalistele lepingutele rakendatakse määruse tingimusi 1. juulist 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json