Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saaremaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 105

Saaremaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2021 nr 6
RT IV, 06.04.2021, 2
jõustumine 01.09.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2022RT IV, 29.12.2022, 10201.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 34 ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 34 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Asutuse ametlik nimi on Saaremaa Noorsootöö Keskus (edaspidi keskus), inglise keeles Saaremaa Youth Work Centre.

  (2) Keskus on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav noorsootööasutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö valdkonna eest vastutava struktuuriüksuse haldusalas.

§ 2.   Keskuse asukoht ja struktuuriüksused

  (1) Keskuse asukoht on Pihtla tee 3, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93811.

  (2) Keskuse teeninduspiirkond on Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2022, 102 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Keskuse struktuuri, tegevuskohad ja teenistuskohtade koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.
[RT IV, 29.12.2022, 102 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Asjaajamine ja sümboolika

  (1) Keskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Keskus korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt, mille kehtestab keskuse juhataja oma käskkirjaga.

  (3) Keskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab keskuse juhataja käskkirjaga.

2. peatükk KESKUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.   Keskuse eesmärk

  Keskuse eesmärk on vallas noorsootöö korraldamine ja arendamine ning luua individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tingimusi noortele ja noortega tegelejatele. Samuti luua võimalusi koostööks, sidusvaldkondade lõimimiseks, vaba aja sisustamiseks, huvitegevusega tegelemiseks ja mitteformaalseks õppeks.

§ 5.   Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded §-s 4 nimetatud eesmärgi täitmiseks:
  1) noorsootöö korraldamine, arendamine ja valla noortepoliitika kujundamine;
  2) kvaliteedi ning toimimise tagamine piirkonna huvidest, traditsioonidest ja vajadustest lähtuvalt;
[RT IV, 29.12.2022, 102 - jõust. 01.01.2023]
  3) noortevaldkonna maine kujundamine;
  4) noorte kaasamine ja osaluse toetamine tegevuste planeerimisel ning läbiviimisel;
  5) huvitegevuse ja mitteformaalse õppe korraldamine;
  6) noorte loovuse, omaalgatuse, sotsiaalsete oskuste ning ettevõtlikkuse toetamine;
  7) noorte vajadustest ja väljakutsetest lähtuva järjepideva innovatsiooni ja nutikate lahenduste kasutamine ja väljatöötamine;
  8) noortevaldkonna nõustamine ja noorteinfo edastamine;
  9) noorte olukorra regulaarne seire;
  10) noorsootööalaste täiendkoolituste korraldamine ja vahendamine;
  11) tegevusprogrammide ja projektide korraldamine, sh tõrjutusriskis noortele;
  12) rahvusvahelise koostöö korraldamine ja arendamine;
  13) valdkondade koostöö tõhustamine ja erinevate koostöövormide soodustamine.

3. peatükk KESKUSE JUHTIMINE 

§ 6.   Juhataja

  (1) Keskuse tegevust korraldab ja juhib keskuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja:
  1) juhib, korraldab ja koordineerib keskuse igapäevast tegevust ning vastutab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise eest;
  2) esindab keskust ja tegutseb keskuse nimel ning teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja lähtudes vallavara valitsemise korrast;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab oma pädevuse piires lepinguid keskuse töö ja tegevuse korraldamiseks;
  4) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
  5) korraldab keskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks;
  7) täidab muid talle töölepingu või vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid;
  8) annab Saaremaa Vallavolikogule (edaspidi volikogu) ja vallavalitsusele aru keskuse tegevuse kohta;
  9) kannab vastutust keskuse arengu, vara säilimise ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  10) tagab töötajatele tööõnne soodustava töökeskkonna ning süsteemse ja järjepideva tunnustamise.

  (3) Keskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (4) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

4. peatükk KESKUSE MAJANDUSTEGEVUS JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 7.   Keskuse varad

  (1) Keskuse vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarve vahendid, mille vallavalitsus on andnud keskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Keskuse vara on valla omand ning keskus on vallavara valitseja.

  (3) Keskus on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise, tuginedes volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes keskuse tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

  (4) Keskusel on õigus osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

§ 8.   Keskuse eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Keskuse eelarve tulu moodustuvad eraldised riigi- ja valla eelarvest, laekumised ja annetused juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt, tasulistest teenustest saadud tulud ja muud laekumised.

  (3) Keskuse finantstegevust juhib juhataja ning raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusvaldkonna eest vastutav struktuuriüksus koos keskuse juhatajaga vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

  (4) Keskuse tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus ning vajadusel volikogu komisjonid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json