Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 14

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 29.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 104 lõike 7 ja Türi Vallavolikogu 19. detsembri 2019 otsuse nr 58 „Veeseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete volitamine“ punkti 1 alapunkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib lisaks ehitusseadustikule, veeseadusele ja nende alusel kehtestatud riiklikele õigusaktidele õigussuhteid, mis tekivad Türi valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee ja kuivkäimla kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava mõiste puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks veeseaduses sätestatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) purgimisteenus – reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) – reovee kogumine kogumismahutisse, äravedu kogumismahutist ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi kohtkäitlusrajatis) – lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti;
  4) purgimissõlm – koht, mis on Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud tekkekohast ära veetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks.

2. peatükk REOVEE KOHTKÄITLUS 

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Türi valla haldusterritooriumil tuleb reovesi puhastada tekkekohal, juhtida reoveepuhastisse või koguda kohtkäitlusrajatisse ja vedada purgimissõlme, kui seaduse või eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Reoveekogumisalal ja väljaspool reoveekogumisala sellisel alal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee kohtkäitlusrajatisse ning korraldama selle veo purgimissõlme.

  (3) Reoveekogumisalal koormusega alla 2000 inimekvivalendi, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule rajada reovee puhastamiseks omapuhasti ja juhtida bioloogiliselt või süvapuhastatud reovett suublasse.

  (4) Reoveekogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem on omapuhastite kasutamine keelatud. Nimetatud keeldu ei kohaldata eelpuhastitele ega tööstusreoveepuhastitele.

  (5) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Kohtkäitlusrajatiste tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma reovee hulgast, krundi pinnase omadustest, hoonete, veekogude ja veehaarete lähedusest suubla tüübist, põhjavee sügavusest ja kaitstuse tasemest ning reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada kohtkäitlusrajatisi, mis vastavad Euroopa Liidu õigusakti ning nendega kooskõlas olevate õigusaktide nõuetele ja mille nõuetele vastavus on tõendatud või mis on projekteeritud kooskõlas kehtiva seadusega.

  (3) Kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel ning tühjendatav.

  (5) Kohtkäitlusrajatise üldised nõuded on järgmised:
  1) kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ega puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning selleni peab olema tagatud purgimisteenust pakkuva sõiduki juurdepääs;
  3) kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) võimalusel tuleb vältida kohtkäitlusrajatisse sademe- ja lumesulamise vee sattumine;
  5) kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) kohtkäitlusrajatis tuleb paigaldada pinnasesse, tagades tema liikumatuse;
  7) kohtkäitlusrajatis koos lokaalse torustikuga peab olema külmumiskindel;
  8) kohtkäitlusrajatisena omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmisele

  (1) Uue hoone projekteerimise või olemasoleva hoone ümberehitamisel tuleb ehitusprojektis näidata reovee kogumismahuti asukoht.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamine või asendamine ning uue mahuti paigaldamine toimub ehitusseadustikus sätestatud alustel, mille käigustuleb lähtuda veeseadusest ning riiklikest õigusaktidest, mis reguleerivad reovee puhastamist ning kanalisatsiooniehitise veekaitsenõudeid.

  (3) Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel on õigus kasutusele võetav reovee kohtkäitlussüsteem üle vaadata ning nõuda katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti kavandamisel tuleb aluseks võtta reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus- ja karjäärivee suublasse juhtimise, nõuetele vastavuse hindamise meetmete ning saasteainesisalduse piirväärtuse kohta sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti kasutuselevõtt toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 7.   Kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldamine

  (1) Kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Kohtkäitlusrajatist tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimissõlme, et vältida ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (3) Kohtkäitlusrajatise seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt hooldusjuhendile.

§ 8.   Kuivkäimla tühjendamise tingimused

  (1) Kogumismahutiga kuivkäimla sisu tuleb reoveepuhastis edasiseks puhastamiseks vedada purgimissõlme.

  (2) Türi valla üldplaneeringus määratud tiheasustusaladel on keelatud kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine.

  (3) Komposteriga kuivkäimla sisu tohib kompostida tekkekoha kinnistul vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele.

  (4) Kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta pärast komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid.

  (5) Kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 9.   Kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Kohtkäitlusrajatise likvideerimine toimuba vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

  (3) Kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjendada.

  (4) Eemaldatud kohtkäitlusrajatise süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega.

  (5) Kasutusest väljas tühjendatud kogumismahutit võib kasutada sademevee kogumismahutina.

  (6) Likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

3. peatükk NÕUDED PURGIMISTEENUSELE 

§ 10.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Reovett on lubatud purgida üksnes purgimissõlme. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (2) Vee-ettevõtja ja isik, kellele teenust osutatakse, peavad vähemalt 2 aasta jooksul teenuse osutamisest arvates suutma dokumentaalselt tõendada
  1) kes osutas teenust;
  2) reovee purgimisekoht;
  3) teenuse kuupäev.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Türi Vallavalitsuse 26. oktoobri 2020 määrus nr 7 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ (RT IV, 30.20.2020, 5).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Marje Pärn
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json