HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 32

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 24.09.2014 nr 41
RT IV, 02.10.2014, 14
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 02.04.2020, 2505.04.2020
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 1009.04.2021, rakendatakse 11. märtsist 2021. a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) ja toidukulu maksmist lastevanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt ning laekunud summade kasutamist.

§ 2.   Osalustasu ja toidukulu määrad

  (1) Käesoleva korra alusel vanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab lasteaia direktor lasteaia hoolekogu otsuse alusel.

  (3) Toidukulu päevamaksumuse suuruse moodustab laste toitlustamisele kulutatud toiduainete maksumus. Laste toitlustamisel arvestatakse koolieelses eas laste toitlustamisele kehtestatud nõudeid.

§ 3.   Osalustasu maksmine ja kasutamine

  (1) Osalustasu maksab vanem hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks linnavalitsuse pangakontole. Lasteaial on vajadusel õigus nõuda vanemalt maksmist tõendavat dokumenti. Erandjuhul, kui pangakontole maksmine ei ole võimalik, on lubatud sularahas maksmine lasteaia direktori määratud isiku kätte. Sularahas tehtud maksete puhul antakse vanemale lasteaiast makse teostamise kohta maksmist tõendav dokument. Lasteaia direktor on kohustatud tagama sularahas laekunud maksete tasumise linnavalitsuse pangakontole hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (2) Osalustasu makstakse kalendrikuu eest. Lapse puudumisel mistahes põhjustel osalustasu kohta ümberarvestust ei tehta.

  (21) Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel eriolukorra perioodil võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul.
[RT IV, 02.04.2020, 25 - jõust. 05.04.2020]

  (22) Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmete ja piirangute kehtimise perioodil 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021. a võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul.
[RT IV, 06.04.2021, 10 - jõust. 09.04.2021]

  (3) Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel mistahes põhjusel kalendrikuu jooksul on vanem kohustatud maksma osalustasu kuuks kehtestatud määrale täies mahus.

  (4) Lapse üleminekul ühest munitsipaallasteaiast teise kalendrikuu jooksul maksab vanem osalustasu lasteaeda, kust laps lahkub. Lapse vastuvõtmisel teise lasteaeda samal kalendrikuul esitab vanem lasteaeda avalduse, kus märgib ära, missugusesse lasteaeda on ta nimetatud kalendrikuu eest tasu maksnud. Lasteaia direktor esitab andmed koos vanema avaldusega linnavalitsuse finantsteenistusele.

  (5) Osalustasu on võimalik kasutada lasteaia majandamiskulude, õppevahendite kulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu osaliseks katmiseks.

§ 4.   Lapse toidukulu maksmine

  (1) Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses vanem.

  (2) Kalendrikuu toidukulu arvestatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaia tööpäevade arvuga kalendrikuus. Toidukulu päevamaksumusest moodustab 25% hommikusöök, 50% lõunasöök, 25% õhtuoode.

  (3) Toidukulu maksab vanem hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks linnavalitsuse pangakontole. Lasteaial on vajadusel õigus nõuda maksmist tõendavat dokumenti. Erandjuhul, kui pangakontole maksmine ei ole võimalik, on lubatud sularahas maksmine lasteaia direktori määratud isiku kätte. Sularahas tehtud maksete puhul antakse vanemale lasteaiast makse teostamise kohta maksmist tõendav dokument. Lasteaia direktor on kohustatud tagama sularahas laekunud maksete tasumise linnavalitsuse pangakontole hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (4) Lapse puudumisel tehakse ümberarvestus toidukulu osas järgmisel kuul, arvestades toidukulu maksumusest maha puudutud päevade toidukulu maksumuse. Vanem on kohustatud lasteaeda teavitama lapse puudumisest ja peale puudumist lasteaeda tulekust vastavalt lasteaias kehtivale korrale.

  (5) Vanemal on õigus loobuda vastava avalduse esitamisel lasteaia direktorile pikema perioodi jooksul (vähemalt 1 kuu) hommiku- ja/või lõunasöögist ja/või õhtuootest, eeldades, et laps ei viibi päevakavas kinnitatud toidukordade ajal lasteaias. Sel juhul jäetakse need toidukorrad toidukulu arvestamisel välja, võttes aluseks käesoleva korra § 4 lõikes 2 sätestatud toidukordade protsentuaalse maksumuse.

§ 5.   Soodustused

  (1) Lasteaia direktoril on õigus vanema avalduse alusel ja hoolekogu ettepanekul ning võttes aluseks perekonna majandusliku olukorra, vabastada oma käskkirjaga osalustasu maksmisest 50%-100% ulatuses vähekindlustatud pere vanemad, kelle lasteaias käiv laps on puudega ning on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Kohtla-Järve linna elanikuna.

  (2) Lasteaia direktoril on õigus vanema avalduse alusel ja hoolekogu ettepanekul ning võttes aluseks perekonna majandusliku olukorra, vabastada oma käskkirjaga osalustasu maksmisest 50% ulatuses paljulapselise (peres 4 või rohkem last) vähekindlustatud pere vanemad, kelle lasteaias käiv laps on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Kohtla-Järve linna elanikuna.

  (3) Lasteaia direktoril on õigus vanema avalduse ja tervisetõendi alusel lapse puudumisel pikaajalise haiguse perioodil (vähemalt 2 kuud) vabastada vanemad oma käskkirjaga osalustasu maksmisest.

  (4) Osalustasu ei maksta perioodi 1. juuni – 31. august eest vanema vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel, kui laps ei käi sel ajal lasteaias terve kalendrikuu jooksul ja vanem on avalduse esitanud hiljemalt maksualusele kuule eelneva kuu viimasel tööpäeval.

  (5) Osalustasu ei maksta lasteaia ajutisel sulgemisel terveks kalendrikuuks mistahes põhjusel, kui laps ei kasuta sel ajal lasteaiateenust mõnes teises linna lasteaias.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json