EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 34

Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel

Vastu võetud 18.05.2006 nr 27
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 10.02.2016, 413.02.2016
30.05.2019RT IV, 06.06.2019, 4409.06.2019
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 901.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 367 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrusega nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.
[RT IV, 06.04.2021, 9 - jõust. 01.05.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse tänavakaubanduse kord kauplemiseks kandekaubanduse vormis või linnaosa valitsuse poolt korraldatud avalikul üritusel Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule isikule kuuluvatel tänavatel, väljakutel, haljasaladel ja muudel rajatistel linnaosa valitsuse poolt väljastatud müügipileti alusel ja linnaosa valitsuse poolt lubatud piirkonnas.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tänavakaubandus, sh kandekaubandus on linnaosa valitsuse korraldatav, tema lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas linnaosa valitsuse väljastatud müügipileti alusel toimuv kauba või teenuse müük;
(Tvk m 03.11.2011 nr 35 - jõust. 01.01.2012)
  2) kandekaubandus on kauba jaemüük, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, kus müüja pakub kaupa liikudes jalgsi või jalgrattal ning peatub ainult kauba müügiks ostjale;
  3) tänavakaubanduse müügikoht on tegevuskoht linnaosa valitsuse poolt lubatud mõtteliselt piiratud alal ja /või kohas, kus linnaosa valitsus korraldab tänavakaubandust;
  4) tänavakaubanduse müügipilet on linnaosa valitsuse poolt väljastatud dokument, mille alusel võib piletil loetletud kaupu või teenuseid müüa piletil näidatud tingimustel ja piirkonnas.

§ 3.  Kandekaubanduse korraldamine

  (1) Linnaosa valitsus korraldab kandekaubandust linnaosa valitsuse müügipiletite alusel arvestades elanike vajadusi, linna huvisid ja kauplejate ettepanekuid ning vajaduse korral määrab iga aasta 1. märtsiks eelnevast lähtuvalt kandekaubanduse müügipiletite väljastamise tingimused, sh väljastatavate müügipiletite arvu.
[RT IV, 10.02.2016, 4 - jõust. 13.02.2016]

  (2) Kandekaubanduse müügipileti väljastamise tingimustes tuleb näidata vähemalt:
  1) kandekaubanduseks lubatud mõtteliselt piiratud ala ja seal kauplemiseks väljastatavate müügipiletite arv;
  2) kaubad, millega lubatakse kaubelda;
  3) nõuded müügiinventarile ja müüja riietusele;
  4) kauplemisperioodi pikkus;
  5) müügipileti taotluse esitamise lõpptähtaeg;
  6) müügipileti hind ja selle eest tasumise tingimused.

  (3) Linnaosa valitsuse korraldatava kandekaubanduse müügipileti väljastamise tingimused vastavalt paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatule avaldatakse Tallinna veebilehel. Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes avaldatakse teade viitega müügipiletite väljastamise tingimused kehtestanud linnaosa valitsusele ja veebilehe aadressile, kus tingimused on avaldatud.
(Tvk m 06.05.2010 nr 26 - jõust. 13.05.2010)

  (4) Kui linnaosa valitsus on määranud § 3 lõikes 1 nimetatud tingimused, siis kandekaubanduse müügipiletite saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja müügipiletite väljastamise otsuste tegemiseks moodustab linnaosa vanem oma korraldusega vähemalt kolmeliikmelise komisjoni nimetades ühtlasi komisjoni liikmete hulgast selle esimehe.

  (5) Komisjon lähtub linnaosa vanemale ettepanekute tegemisel müügipiletite väljastamiseks või väljastamisest keeldumiseks:
  1) tähtajaks esitatud taotluste vastavusest linnaosa valitsuse poolt kehtestatud tingimustele, tingimustele mittevastavaid taotlusi ei arvestata;
  2) tingimustele vastavate taotluste hulgast valiku tegemise vajadusel parimast sobivusest konkreetsesse piirkonda;
  3) võrdväärsete taotluste korral taotlejate võrdsuse printsiibist.

  (6) Kui linnaosa valitsus ei ole määranud kandekaubanduse müügipiletite väljastamise tingimusi vastavalt § 3 lõikele 1, siis esitatakse kandekaubanduse müügipileti taotlus vastavalt §-s 5 sätestatule.

§ 4.  Kandekaubanduses müüdavad kaubad

  (1) Kandekaubanduses on lubatud müüa järgmisi kaupu:
  1) ajalehed;
  2) raamatud, ajakirjad, postkaardid, turismikaardid;
  3) Eesti ja Tallinna sümbolitega meened;
  4) lilled;
  5) jäätis;
  6) karastusjoogid, soojad joogid;
  7) pakendatud maiustused ja näksid, pakendatud pagaritooted;
  8) värsked marjad, puuviljad.
(Tvk m 03.11.2011 nr 35 - jõust. 01.01.2012)

  (2) Linnaosa valitsus võib erandkorras lubada kaubelda lõikes 1 nimetamata kaupadega, mille müügiks ei ole kehtestatud õigusaktides piiranguid.
[RT IV, 06.04.2021, 9 - jõust. 01.05.2021]

§ 5.  Müügipileti taotlemine

  (1) Müügipileti taotlus, mille vormi kehtestab linnavalitsus, esitatakse sellele linnaosa valitsusele, mille haldusterritooriumil soovitakse kaubelda.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood, registri nimi ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kasutatava inventari ja müüja riietuse kirjeldus koos fotode või eskiisidega;
  5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
  6) kauplemisaeg;
  7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses. Kui linnaosa valitsus otsustab anda müügipileti taotlejale, kellel ei ole taotluse esitamise ajal veel tegevusluba, esitab müüja andmed tegevusloa kohta hiljemalt viis tööpäeva enne müügipileti kehtivusaja algust;
[RT IV, 10.02.2016, 4 - jõust. 13.02.2016]
  8) kandekaubanduse müügipileti taotlemisel muud andmed, kui linnaosa valitsus on kehtestanud kandekaubanduse müügipiletite väljastamise tingimused vastavalt §-s 3 sätestatule;
  9) taotleja aadress ja kontaktandmed;
  10) taotleja allkiri.

§ 6.  Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet, mille vormi kehtestab linnavalitsus, väljastatakse või väljastamisest keeldutakse linnaosa vanema korralduse alusel. Müügipilet antakse linnaosa valitsusega kokkulepitud piirkonnas/kohas kauplemiseks, kuid mitte kauemaks kui 1 aasta ning sellele märgitakse järgmised andmed:
  1) linnaosa valitsuse nimi;
  2) ärinimi ja/ või müüja nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  5) kauplemiseks lubatud piirkond/koht;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg päevades koos alguse ja lõpu kuupäevaga;
  8) muud kokkulepitud tingimused;
  9) müügipileti hind päevas ja maksumus kokku.

  (2) Linnaosa valitsus annab müügipileti taotlejale üle pärast selle eest tasumist. Taotleja soovil võib müügipileti eest tasuda osade kaupa. Sel juhul linnaosa valitsus väljastab kokkulepitud kehtivusaja piires müügipiletid kehtivusajaga vastavalt tasutud summale.

  (3) Müügipileti väljastamisest võib linnaosa valitsus põhjendatult keelduda, kui:
  1) kandekaubanduse vormis soovitakse kaubelda kaupadega, mis ei ole loetletud §-s 4;
  2) taotluses esitatakse puudulikke- või valeandmeid;
  3) kauplemiseks kasutatav inventar ja/või müüja riietus ei ole sobiv;
  4) kaup, millega soovitakse kaubelda, ei ole sobiv või sellega ei ole vajadust kaubelda taotletud piirkonnas;
  5) taotletud piirkond ei ole sobiv kandekaubanduseks.

§ 7.  Müügipiletite hinnad
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2019, 44 - jõust. 09.06.2019]

§ 8.  Müügipileti alusel kaupa müüva füüsilise isiku kohustused ja vastutus

  (1) Müügipileti alusel kaupa müüv või teenust osutav füüsiline isik peab:
  1) kaupa pakkuma ja müüma häid kaubandustavasid arvestades ja ostja suhtes ausalt;
  2) müüma müügipiletil lubatud piirkonnas/kohas ainult müügipiletil loetletud kaupa ja teenust;
  3) kandma nimesilti oma ja ärinimega selle olemasolul;
  4) kandma kauplemisel kaasas müügipiletit ning esitama selle järelevalvet teostavale ametiisikule viimase nõudmisel.
  5) järgima kauba müügil õigusaktides kehtestatud nõudeid.

  (2) Kaupa müüv füüsiline isik kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.

§ 9.  Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Müügipileti väljastanud linnaosa valitsus võib selle tunnistada kehtetuks, kui:
  1) müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) müüja kaupleb piirkonnas/kohas, kus tal selleks puudub õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

§ 10.  Lõppsätted

  Käesolevas määruses reguleerimata tänavakaubandus, kus kaubanduse korraldaja ei ole linnaosa valitsus, toimub õigusaktides sätestatud korras.
[RT IV, 06.04.2021, 9 - jõust. 01.05.2021]

2. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Määruse punkti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json