Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Järva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Järva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2023, 30

  Järva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.03.2023 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Volituse andmine

    (1) Järva Vallavalitsusel on õigus otsustada investeeringuteks planeeritud üldsumma piires, investeeringu ulatus ja valminud investeeringuobjekti majandamiskulude katmise ulatus.

    (2) Järva Vallavalitsusel on õigus kinnitada riigieelarvest Järva vallale lepingute alusel ja toetusena eraldatud raha ning Järva vallale tehtud annetuste jaotus Järva valla asutuste, eelarve tegevusalade ning majandusliku sisu lõikes.

    (3) Järva Vallavalitsusel on õigus eraldada tegevusalade 08201 (sporditegevus), 08600 (muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus), 03100 (politsei) ja 03200 (päästeamet) alt tegevustoetusi Järva valla mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

    (4) Järva Vallavalitsusel on õigus otsustada riigieelarvest õpilaste kultuuriasutustesse korraldavate õppekäikude toetuseks antavate vahendite jaotus ning õpilaste täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel vahendite jaotus Järva valla munitsipaalharidusasutuste vahel.

  § 3.   Lubada Järva Vallavalitsusel ametiasutusena võtta arvelduskrediiti kalendriaasta jooksul kuni 500 000 eurot likviidsuse tagamiseks arvestusega, et aasta lõpus arvelduskrediit tagastatakse. Arvelduskrediidi võtmisest on Järva Vallavalitsus kohustatud teavitama Järva Vallavolikogu esimeest ning volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimeest.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rait Pihelgas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 2023. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json