Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Vallavalitsuse töökord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 13

Viljandi Vallavalitsuse töökord

Vastu võetud 23.04.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse Viljandi valla põhimääruse § 19 alusel.

§ 1.   Töökorra mõiste

  Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) töökord määrab kindlaks valitsuse, kui valla täitevorgani töökorra lähtudes seadusest, valla põhimäärusest ning volikogu õigusaktidest.

§ 2.   Vallavalitsuse istung

  (1) Vallavalitsuse töövorm on istung. Istungit juhatab vallavanem, tema äraolekul vallavanema asendaja.

  (2) Vallavalitsuse istungid on üldjuhul kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti. Istungi avalikuks kuulutamise otsustab vallavalitsus poolthäälteenamusega.

  (3) Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui vallavalitsuse istungist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja. Kvoorumi puudumisel kutsutakse vallavalitsus kokku uueks istungiks.

  (4) Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul mitte harvem kui üks kord nädalas igal teisipäeval. Vajadusel kutsutakse vallavalitsuse istung kokku sagedamini. Erandkorras ja kokkuleppel valitsuse liikmetega võivad istungid toimuda harvem kui kord nädalas.

  (5) Vallavalitsuse istung ühel tööpäeval ei tohi üldjuhul kesta üle nelja tunni. Vallavalitsuse istungi käigus tehakse vaheaeg vähemalt iga 1,5-tunnise töö järel.

§ 3.   Vallavalitsuse istungi ettevalmistamine

  (1) Küsimuse võtmiseks istungi päevakorda on eelnõu esitaja kohustatud tagama eelnõude olemasolu elektroonilisel kujul nõutaval vormil:
  1) vallavolikogu määruse ja otsuse eelnõu koos seletuskirja või põhistava dokumendiga;
  2) vallavalitsuse määruse ja korralduse eelnõu, vajadusel koos seletuskirja, kaardimaterjali või põhistava dokumendiga;
  3) vallavalitsuse istungi protokolli kantava protokollilise otsuse eelmaterjalid.

  (2) Vallavalitsuse hallatavad asutused esitavad materjalid vallavalitsuse istungile osakonna juhataja kaudu.

  (3) Küsimuste lülitamiseks vallavalitsuse istungi päevakorda tuleb küsimuse algatajal kohtvõrgu kaudu salvestada vastav faili selleks ettenähtud eelnõude kataloogi hiljemalt neljapäeva kella 18.00.

  (4) Vallavalitsuse määruse ja korralduse eelnõu ning vallavolikogu määruse ja otsuse eelnõu peab vastama haldusakti nõuetele vastasel korral on vallasekretäril õigus keelduda küsimuse päevakorda võtmisest ning tagastab selle.

  (5) Vallasekretär koostab nõuetele vastavate õigusaktide eelnõude alusel istungi päevakorra istungile eelneva päeva kella 16.00. Vallavalitsuse liikmed saavad istungi materjalidega tutvuda valla infosüsteemide kaudu.

§ 4.   Vallavalitsuse istungi kokkukutsumine

  (1) Vallavalitsuse istungi kutsub kokku vallavanem, tema äraolekul vallavanema asendaja.

  (2) Vallavanem on kohustatud kokku kutsuma istungi, kui seda nõuab vähemalt pool vallavalitsuse liikmetest. Istung tuleb kokku kutsuda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest.

  (3) Istungi kokkukutsumisest teatab istungi kokkukutsuja vallavalitsuse liikmetele, kas suuliselt või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (4) Istungile võib lisaks vallavalitsuse liikmetele kutsuda ka isikuid, kes on otseselt seotud arutatavate küsimustega või ametiasutuse töökorraldusega.

  (5) Vallavalitsuse liikmetele teatab istungi kokkukutsuja vallavalitsuse istungi toimumise aja, koha ja teeb kättesaadavaks päevakorra koos eelnõudega. Teistele istungile kutsutud isikutele teatatakse istungi toimumise koht ja istungile ilmumise aeg ning isiku kohalolekut eeldav päevakorrapunkt.

§ 5.   Vallavalitsuse istungil osalemine

  (1) Vallavalitsuse liige on kohustatud vallavalitsuse istungil osalema.

  (2) Kui vallavalitsuse liige ei saa mõjuvatel põhjustel istungist osa võtta, peab ta sellest eelnevalt, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne istungi toimumist, teatama vallavanemale või tema asendajale või vallasekretärile.

  (3) Vallavalitsuse istungist võtab sõnaõigusega osa vallasekretär.

§ 6.   Vallavalitsuse liikmete istungil osalemise fikseerimine

  (1) Istungil osalevad vallavalitsuse liikmed märgitakse vallavalitsuse istungi protokollis.

  (2) Kui vallavalitsuse liige saabub istungile hiljem, märgitakse protokolli tema saabumise kellaaeg.

  (3) Kui vallavalitsuse liige peab istungilt lahkuma enne vallavalitsuse istungi lõppu, peab ta sellest eelnevalt informeerima istungi juhatajat ning vallavalitsuse liikme lahkumise aeg märgitakse vallavalitsuse istungi protokolli.

§ 7.   Päevakorra kinnitamine ja muutmine

  (1) Vallavalitsuse istung algab päevakorra kinnitamisega. Päevakorda võetakse küsimused, mille õigusaktide eelnõud on vallasekretär eelnevalt läbi vaadanud ning andnud eelnõu õiguspärasuse kohta oma hinnangu.

  (2) Päevakorra eelnõus märgitud küsimuse päevakorrast väljajätmise otsustab vallavalitsus poolthäälteenamusega.

  (3) Eelnõus märkimata küsimusi saab päevakorda võtta kohalolevate vallavalitsuse liikmete poolthäälteenamusega.

  (4) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
  1) vallavanem;
  2) vallavalitsuse liikmed;
  3) vallasekretär.

  (5) Päevakord kinnitatakse kohalolevate vallavalitsuse liikmete poolthäälteenamusega.

  (6) Kinnitatud päevakorras võib küsimuste järjekorda muuta kohalolevate vallavalitsuse poolthäälteenamusega.

§ 8.   Küsimuste arutelu

  (1) Istungil arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (2) Istungi päevakorras märgitud küsimusi esitatakse ettekandes ning arutatakse läbirääkimiste käigus.

  (3) Enne eelnõu hääletamisele panemist kordab istungi juhataja kõiki ettepanekuid ja annab võimaluse parandusteks ning ettepanekute tegemiseks.

  (4) Pärast küsimuse hääletamisele panemist enam sõna ei anta.

  (5) Vallavanem ning valitsuse liikmed ei tohi osa võtta valitsuse sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastase seadusele.

§ 9.   Hääletamine vallavalitsuses

  (1) Vallavalitsuse õigusaktid võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega. Vallavalitsuse liige võib taotleda, et vallavalitsuse istungi protokolli kantakse tema hääletamine nimeliselt.

  (2) Istungil viibiv vallavalitsuse liige peab hääletamisest osa võtma ega tohi jätta hääletamata. Vallavalitsuse liige peab hääletama isiklikult, hääletamist ei saa edasi volitada.

  (3) Hääletamisele pandud küsimus peab olema formuleeritud nii, et sellele oleks võimalik vastata „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“.

§ 10.   Vallavalitsuse istungi protokoll

  (1) Vallavalitsuse istungid protokollitakse. Protokolli koostamise korraldab vallasekretär.

  (2) Istungi protokoll (edaspidi protokoll) peab vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

  (3) Protokolli märgitakse:
  1) istungi toimumise aeg ja koht;
  2) istungist osavõtjate nimed;
  3) kinnitatud päevakord;
  4) arutlusel olnud küsimused ja nende kohta esitatud ettepanekud;
  5) vastuvõetud otsused;
  6) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  7) otsustajate, küsimuste algatajate ja sõnaõigusega isikute eriarvamused;
  8) märked vallavalitsuse liikmete istungile saabumise ja lahkumise kohta.

  (4) Vallavalitsuse liikmed võivad nõuda oma eriarvamuse kandmist istungi protokolli.

  (5) Istungi protokolli kantakse vallavalitsuse otsused õigusaktide eelnõude ettevalmistamise ja vallavalitsuse töökorralduse küsimustes ning sellistes otsustustes, mis ei nõua määruse või korralduse andmist.

  (6) Protokolli juurde lisatakse vastuvõetud õigusaktide originaalid.

  (7) Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja (vallavanem või vallavanema asendaja) ja protokollija, kes vastutavad ka protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

  (8) Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt viiendal tööpäeval pärast vallavalitsuse istungit. Protokollid on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 01. maist 2014.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pärsti Vallavolikogu 19.02.2003 määrus nr 9 „Vallavalitsuse töökorra kinnitamine“.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json