Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Are Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 29

Are Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse Are Vallavolikogu 22. oktoobri 2010 määruse nr 11 „Are valla põhimäärus“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Are Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon (edaspidi komisjon) on moodustatud Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt alatise komisjonina.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Are valla põhimäärusest, teistest valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi komisjoni esimehe esildise alusel volikogu.

  (3) Komisjoni liige arvatakse komisjonist välja, kui ta ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (4) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (5) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Juhib ja korraldab komisjoni tööd ning kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Koostab koosoleku päevakorra projekti ning saadab selle komisjoni liikmetele koos kutsega vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid.

  (4) Juhatab komisjoni koosolekut, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja otsustele.

  (5) Vastutab komisjoni asjaajamise eest.

  (6) Annab aru volikogule komisjoni tööst.

  (7) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

§ 4.   Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkond

  (1) Komisjoni tegevusvaldkonda kuulub valla hariduse- ja noorsoopoliitika kujundamine.

  (2) Komisjon selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid ning teeb volikogule ja vallavalitsusele (edaspidi valitsus) ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (3) Komisjon jälgib, analüüsib ja teeb ettepanekuid valitsusele haridust ja noorsood (sh huviharidust ja noortekeskust) puudutavates küsimustes.

  (4) Komisjon annab hinnanguid talle läbivaatamiseks esitatud eelnõude ja arengukavade kohta.

  (5) Komisjon teeb ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate küsimuste kohta.

  (6) Komisjon kontrollib volikogu määruste ja otsuste täitmist.

  (7) Komisjon analüüsib, annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid kultuuri- ja spordiobjektide haldamise ja ekspluateerimise küsimustes.

  (8) Koostöös kultuuri- ja spordikomisjoniga edendab komisjon muusika-, kunsti-, spordi ja huviharidust.

  (9) Komisjon lahendab muid temale volikogu ja volikogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe antud ülesandeid.

  (10) Komisjon esitab volikogule kinnitamiseks komisjoni põhimääruse ning teeb ettepanekuid selle muutmiseks ja täiendamiseks.

  (11) Komisjon teeb koostööd teiste volikogu komisjonidega.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlus ekspertiisi tellimiseks;
  2) algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  3) saada vallavalitsuselt ja valla hallatavatelt ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  4) kaasata oma töösse teisi volikogu komisjone ning osaleda teiste komisjonide töös.

§ 6.   Töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis ja vähemalt kolm tööpäeva enne volikogu määratud istungit.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Komisjon võtab oma otsused vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (5) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta volikogu ja valitsuse liikmed, samuti komisjoni poolt koosolekule kutsutud isikud.

  (6) Komisjoni liige, kes ei saa koosolekul osaleda, on kohustatud enne koosolekut sellest teavitama komisjoni esimeest.

  (7) Komisjoni koosoleku protokollija valitakse iga koosoleku alguses.

  (8) Komisjoni koosoleku protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Protokoll vormistatakse 14 päeva jooksul peale koosoleku toimumist.

  (10) Protokolliga on võimalik tutvuda valla kantseleis ning see avaldatakse Are valla kodulehel.

  (11) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab valla kantselei.

§ 7.   Komisjoni volituste lõppemine

  Komisjoni volitused kehtivad kuni volikogu antud koosseisu volituste lõppemiseni.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json