Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Are Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 31

Are Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse Are Vallavolikogu 22. oktoobri 2010 määruse nr 11 „Are valla põhimäärus“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Are Vallavolikogu majanduskomisjon (edaspidi komisjon) on moodustatud Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt alatise komisjonina.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Are valla põhimäärusest, teistest valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi komisjoni esimehe esildise alusel volikogu.

  (3) Komisjoni liige arvatakse komisjonist välja, kui ta ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (4) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (5) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Juhib ja korraldab komisjoni tööd ning kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Koostab koosoleku päevakorra projekti ning saadab selle komisjoni liikmetele koos kutsega hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid.

  (4) Juhatab komisjoni koosolekut, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile.

  (5) Vastutab komisjoni asjaajamise eest.

  (6) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

§ 4.   Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkond

  (1) Selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt majandusalaselt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ning teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (2) Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad teemad:
  1) valla eelarve koostamisel osalemine;
  2) valla eelarve ja valla arengudokumentide vastavuse jälgimine;
  3) üld- ja detailplaneeringute koostamisel osalemine ja hinnangu andmine;
  4) eelarve täitmise aruande ja tegevusaruande läbivaatamine;
  5) arvamuse andmine vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvas;
  6) osalemine valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel;
  7) ettepanekute tegemine laenude ja varaliste kohustuste võtmiseks/mittevõtmiseks ning nende käsitlemiseks, lühi- ja pikaajaliste investeeringute planeerimiseks;
  8) vallavalitsuse hallatavate asutuste ja valla osalusega seotud äriühingute majandustegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine nende majandustegevuse parendamiseks;
  9) ettepanekute tegemine kohalike maksude kehtestamiseks ja muutmiseks;
  10) ettepanekute tegemine vallavalitsuse teenistujate struktuuri, koosseisu ja palgamäärade kehtestamiseks.

  (3) Komisjoni tegevusvaldkondade raames:
  1) esitatakse vallavolikogule ja -valitsusele arvamusi ja ettepanekuid,
  2) valmistatakse ette või antakse hinnanguid eelnõudele,
  3) vaadatakse läbi ja kontrollitakse vastuvõetud otsuste täitmist.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlus ekspertiisi tellimiseks;
  2) algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  3) saada vallavalitsuselt ja valla hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  4) kaasata oma töösse teisi volikogu komisjone ning osaleda teiste komisjonide töös.

§ 6.   Töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt.

  (3) Vajadusel, mille otsustab komisjoni esimees, võib koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukoha kokkulepitud ajaks kutses näidatud meiliaadressile e- posti teel.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (5) Komisjon võtab oma otsused vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed, samuti komisjoni poolt koosolekule kutsutud isikud.

  (7) Komisjoni liige, kes ei saa koosolekul osaleda, on kohustatud mitteilmumisest teavitama komisjoni esimeest vähemalt 1 päev enne määratud koosolekut.

  (8) Komisjoni koosoleku protokollib komisjoni poolt valitud isik.

  (9) Komisjoni koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja protokollija.

  (10) Protokoll vormistatakse, allkirjastatakse ja avalikustatakse 15 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

  (11) Protokolliga on võimalik tutvuda valla kantseleis ning see avaldatakse ka valla kodulehel.

  (12) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab valla kantselei.

  (13) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks volikogu, valitsus, vallavanem ja komisjoni liikmed.

  (14) Kirjalikud ettepanekud koos asjakohaste materjalidega esitatakse volikogule volikogu esimehe või valitsuse kaudu.

  (15) Komisjon on kohustatud temale suunatud küsimusi läbi vaatama ja andma oma arvamuse hiljemalt 1 kuu jooksul.

§ 7.   Komisjoni volituste lõppemine

  Komisjoni volitused kehtivad kuni volikogu antud koosseisu volituste lõppemiseni.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json