Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Sõmerpalu valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Väljaandja:Sõmerpalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 35

Sõmerpalu valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vastu võetud 24.04.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Korraldatud jäätmeveo eesmärk.

  Sõmerpalu vallas (edaspidi vald) korraldatud jäätmeveo rakendamise korra ülesanne on kindlaks määrata:
 1) korraldatud jäätmeveo veopiirkonnad;
 2) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
 3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
 4) jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord;
 5) lepingute sõlmimise, vabastuste ja tühjendussageduste muutmise taotlemise kord.

2. peatükk Jäätmeveo piirkond, jäätmeliigid ja vedamise sagedus  

§ 2.  Jäätmeveo piirkond

  Korraldatud jäätmeveo piirkonnaks on valla haldusterritoorium.

§ 3.  Jäätmeliigid

  Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a. määrusega nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” kehtestatud järgmistele olmejäätmete (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed) liikidele:
 1) Kood 20 01 01 - paber ja kartong;
 2) Kood 20 03 98 - prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid.

§ 4.  Jäätmeveo vedamise sagedus ja aeg

  Kehtestada jäätmeveole järgmised vedamise sagedused ja aeg:
 1) paber ja kartong – vähemalt üks kord kolme kuu jooksul;
 2) prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid – vähemalt üks kord kuus tiheasustusaladel ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul;
 3) veo ajaks määrata ajavahemik 7.00 - 22.00.

3. peatükk Jäätmeveo teenustasu suuruse määramine  

§ 5.  Jäätmeveo teenustasu

 (1) Jäätmeveo teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses. Teenustasu suuruse määramise aluseks on avaliku konkursi pakkumuste hindamise kriteeriumid.

 (2) Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud.

§ 6.  Jäätmeveo teenustasude muutmise tingimused

 (1) Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasusid veopiirkonnas.

 (2) Korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse omanikul (edaspidi vedaja) on õigustaotleda vallalt teenustasude muutmist, kui vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on oluliselt muutunud.

§ 7.  Jäätmeveo teenustasu suuruse korrigeerimine

 (1) Teenustasu korrigeeritakse, kui vajadus tuleneb:
 1) korraldatud jäätmevedu reguleerivate õigusaktide muutmisest;
 2) jäätmekäitluskoha tasu olulisest (s.t. enam kui 10% võrreldes viimase teenustasu kehtestamise ajaga) suurenemisest või vähenemisest, mis ei olnud eelneva teenustasu korrigeerimise ajal mõistlikult ettenähtav;
 3) kütusehindade olulisest (s.t. enam kui 10% võrreldes viimase teenustasu kehtestamise ajaga) suurenemisest või vähenemisest, mis ei olnud eelneva teenustasu korrigeerimise ajal mõistlikult ettenähtav.

 (2) Teenustasude korrigeerimiseks võivad esitada taotluse vedaja või Sõmerpalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

4. peatükk Lepingute sõlmimine  

§ 8.  Lepingute sõlmimise kord

 (1) Hanke tulemusel väljaselgitatud vedajast ja jäätmeveo teenustasudest teavitab vallavalitsus elanikke valla lehes ja valla kodulehel www.somerpalu.ee.

 (2) Korraldatud jäätmeveoleping valla ja vedaja vahel sõlmitakse kolmekümne päeva jooksul alates vedaja pakkumuse edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast.

 (3) Hanke korras valitud jäätmevedaja sõlmib lepingu kõigi jäätmevaldajatega, kes on selleks kohustatud või kes seda soovivad.

 (4) Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.

 (5) Kui jäätmevaldajad soovivad kasutada ühist jäätmemahutit, on nad kohustatud sõlmima vastava kirjaliku lepingu ning taotlema eelnevalt vastava kirjaliku loa vallavalitsuselt. Ühist kogumismahutit kasutavad kinnistud loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

5. peatükk Jäätmeveoga liitumisest vabastamine ja rakendussätted  

§ 9.  Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine

 (1) Valla korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval või elaval jäätmevaldajal on õigustaotleda vallavalitsuselt luba harvemaks tühjendussageduseks kui on sätestatud käesolevas määruses või luba tema erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise vabastamise kohta teatud tähtajaks.

 (2) Jäätmevaldaja poolt esitatud taotlust (määruse lisa) menetleb vallavalitsus haldusmenetluse seadusega sätestatud tingimustel ja korras.

 (3) Vallavalitsus lähtub harvema tühjendussageduse ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks teatud tähtajaks otsuse tegemisel järgmistest mõjuvatest põhjustest:
 1) kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
 2) jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda ja esitab kehtiva lepingu teisest elukohast;
 3) jäätmeid tekib vähesel määral;
 4) majapidamist ei kasutata alalise elukohana.

 (4) Jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise teatud tähtajaks või tema taotluse tagasilükkamise otsustab vallavalitsus. Taotluse tagasilükkamine peab olema põhjendatud.

 (5) Vallavalitsus teavitab jäätmekäitlusettevõtet veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga erandkorras vabastatud jäätmevaldajatest ja tähtajast, millal on nimetatud jäätmevaldaja vabastatud korraldatud olmejäätmete veoga liitumisest.

 (6) Vallavalitsus võib lõpetada ennetähtaegselt erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldajale tehtud otsuse või ühismahuti kasutamise õiguse kui selgub, et jäätmevaldaja on esitanud valeandmeid ja tema tegutsemine ei vasta korraldatud jäätmeveoga erandkorras vabastamise taotlusele.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Kaun
volikogu aseesimees