Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määramine

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 48

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määramine

Vastu võetud 26.03.2009 nr 6
jõustumine 02.04.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366, halduskoostöö seaduse paragrahvi 9, jäätmeseaduse paragrahv 66 lõike 4 ja paragrahv 67 lõike 1 ning konkurentsiseadus paragrahvi 14 ja eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkurssi korraldamise korra paragrahvi 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määrad.

§ 2.   Veopiirkonna moodustamine

  Moodustada korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks Meremäe valla haldusterritooriumil üks jäätmeveopiirkond (edaspidi veopiirkond).

§ 3.   Avaliku konkursi korraldamine

  Jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldab Värska Vallavalitsus koostöös Meremäe, Veriora, Orava ja Mikitamäe Vallavalitsusega konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras.

§ 4.   Segaolmejäätmete vedu

  (1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete (prügi) vedu.

  (2) Segaolmejäätmete vedamine peab toimuma tiheasustusaladel vähemalt 1 kord kuus ja hajaasustusaladel vähemalt 1 kord kvartalis.

  (3) Jäätmeveo ajaks määrata kell 6.00 kuni 22.00.

  (4) Korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluskoht on Räpo prügila. Peale Räpo prügila sulgemist on korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluskoht nõuetele vastav prügila (Torma, Paikuse) ja/või majanduslikult sobivam nõuetele vastav prügila või jäätmekäitluskoht.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

  [Kehtetu alates 01.12.2011]

§ 6.   Jäätmeveo teenustasude ja teenustasu piirmäärade muutmine

  (1) Jäätmeveo teenustasu on määratud kindlaks jäätmevedaja poolt korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldatud avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasusid veopiirkonnas.

  (2) Korraldatud jäätmeveo teenustasud ei tohi olla suuremad, kui Meremäe vallavolikogu poolt kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad.

  (3) Jäätmevedajal on õigustaotleda jäätmeveo teenustasude muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olmejäätmete veokulusid.

  (4) Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasude suurendamise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) milliseid teenustasusid jäätmevedaja tõsta soovib;
  2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid tõsta;
  3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.

  (5) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise otsustab vallavalitsus hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates vastavasisulise taotluse saamisest.

  (6) Vallavalitsuse poolt kehtestatud muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmekümne (30) päeva pärast alates vallavalitsuse vastava korralduse valla veebilehel avalikustamisest.

  (7) Jäätmeveo teenustasusid ei saa muuta sagedamini kui üks kord aasta jooksul.

  (8) Volikogul on õigus muuta käesolevas korras kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurusi. Iga olmejäätmete liigi teenustasu piirmäära saab muuta erineva protsendi võrra, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete kogumisele tehtavaid kulutusi.

  (9) Teenustasu piirmäärade tõstmine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa jäätmevedajale makstavate teenustasude suurenemist.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 02. aprillil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json