HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kärla Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2015, 8

Kärla Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 38
, osaliselt 1.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Õiguslik seisund ja haldusala

 (1) Kärla Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Lääne-Saare Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Lasteaed tegutseb Eesti Vabariigi haridusministri poolt välja antud koolitusloa alusel.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

 (4) Lasteaia teeninduspiirkonna määrab Lääne-Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) oma otsusega.

 (5) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus määrusega.

§ 2.  Liik ja struktuur

 (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

 (2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele ja lasteaiarühmad kuni seitsmeaastastele lastele.

 (3) Lasteaia rühmade liigid ja nende lõikes lasteasutuse kohtade arvu kinnitab lasteaia direktor (edaspidi direktor) kooskõlastatult vallavalitsusega.

 (4) Rühmade komplekteerimisel arvestatakse, et kuni kolmeaastased lapsed liigitatakse sõimerühma ning lapsed neljandast eluaastast kuni koolikohustuse täitmise alustamiseni lasteaiarühma.

 (5) Vajalike tingimuste olemasolul moodustab direktor lapsevanemate või eeskostjate (edaspidi vanem) ettepanekul liitrühma, kuhu kuuluvad samaaegselt sõimeealised lapsed ja lasteaiarühmaealised lapsed.

 (6) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada sobitusrühma, kuhu kuuluvad vanema kirjaliku avalduse alusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel erivajadusega lapsed koos teiste lastega.

§ 3.  Asukoht ja tööaeg

 (1) Lasteaia aadress on Pargi tn 9, Kärla alevik, Lääne-Saare vald, Saare maakond 93501.

 (2) Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.30-18.00.

 (3) Lasteaed on aastaringselt tegutsev õppeasutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

§ 4.  Eelarve, pitsat ja sümboolika

 (1) Lasteaed kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid. Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Lasteaial on oma eelarve, mis on vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarve osa.

 (3) Lasteaial on lasteaia vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.

 (4) Lasteaed kasutab oma dokumendiplankidel lasteaia vapi kujutist.

 (5) Lasteaial on oma sümboolikaga tänukiri ja lipp.

§ 5.  Õppekeel, asjaajamine ja haldusmenetlus

 (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 (2) Asjaajamiskeel on eesti keel.

 (3) Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

 (4) Õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

 (5) Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

§ 6.  Järelevalve

 (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 7.  Eesmärgid ja ülesanded

 (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 (3) Lasteaed:
 1) korraldab laste toitlustamise vastavalt päevakavale ja hoolekogu poolt otsustatud ning direktori poolt kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumusele;
 2) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, pidaja, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega;
 3) korraldab laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise ning olukordadest teavitamise ja lahendamise meetmed lasteaia kodukorras;
 4) loob töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks.

§ 8.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava, mis lähtub valla arengukavast.

 (2) Arengukava koostatakse vastavalt volikogu poolt kehtestatud arengukava koostamise ja menetlemise korrale.

 (3) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
 3) arengukava uuendamise kord.

 (4) Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, mille kohta lisatakse arengukavale nimetatud organite otsused (väljavõtted koosolekute protokollidest).

 (5) Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise valla veebilehel, direktor lasteaia tegevust kajastaval veebilehel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

 (2) Õppeaasta algab 1. septembril.

§ 10.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

 (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Arenguliste erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted on sätestatud lasteaia õppekavas.

 (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ning mille vanem esitab koolile, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 11.  Õppe- ja kasvatuskorraldus

 (1) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, paikkonna eripära, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (2) Lasteaia igal rühmal on tegevus- ja päevakava, mille aluseks on lasteaia õppekava.

 (3) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel tugiteenuseid.

 (4) Lasteaial on välja töötatud kodukord, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab direktor.

 (5) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma vanemate koosolekud ja vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengukirjeldusest.

§ 12.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

 (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja pidajaga ning aruande kinnitab direktor.

§ 13.  Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.  Lapse õigused

  Lapsel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.  Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia kodukorda ja päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) osaleda lasteaia üld- ja rühmakoosolekutel;
 5) osaleda lasteaiaõppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja teha koostööd lasteaia personali ja hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
 6) õppe ja kasvatuskorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole;
 7) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

§ 16.  Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma lapsevanemate poolt kaetavat osa volikogu poolt kehtestatud korrale ja vallavalitsuse poolt esitatud arvetele;
 4) teavitama rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest nakkus- või muu pikemaajalise haiguse tõttu;
 5) teavitama rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse pikemalt puuduma jäämisest muul põhjusel.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.  Direktori kohustused ja ametikoha täitmine

 (1) Direktor:
 1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 2) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilimise eest, on õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
 3) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 4) on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
 5) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
 6) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab neid töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökaitse- ja tööohutuse nõudeid;
 7) loob tingimused koostööks;
 8) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 9) esitab vallavalitsusele ja hoolekogule kord aastas kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, terviseedendamisest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest;
 10) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse vallavanem.

 (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (4) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja või vastava valdkonna abivallavanema poolt määratud kohusetäitja.

§ 18.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib direktor.

 (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale.

 (4) Pedagoogiline nõukogu osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

§ 19.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, igast rühmast kaks vanemate esindajat ja valla esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt.

 (4) Rühma vanemate esindajad valitakse rühma vanemate koosoleku poolt.

 (5) Valla esindaja nimetatakse hoolekogusse vallavalitsuse poolt.

 (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (10) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle esitamist vastuvõtmiseks vallavalitsusele;
 3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
 4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 7) kinnitab direktori ettepanekul personali vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia personali vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 9) osaleb oma esindaja kaudu pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatud atesteerimiskomisjoni töös;
 10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 11) otsustab teisi seaduse või volikogu õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (11) Hoolekogu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni

6. peatükk LASTEAIATÖÖTAJAD 

§ 20.  Lasteaiatöötajad

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid - direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoog, logopeed, tervishoiutöötaja, lasteaia majandamist tagavad töötajad ja õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

 (3) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud, võtab vastutusele tööülesannete ja kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 21.  Personali tööülesanded, õigused, kohustused

 (1) Personali ülesanded ja vastutus, kohustused ja õigused määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töökorralduse reeglitega, ametijuhendiga, töölepinguga jt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Pedagoogide ülesandeks on lasteaia põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, laste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, laste elu ja tervise eest hoolitsemine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ja osalemine lasteaia arendustegevuses.

 (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (4) Lasteaia majandamist ja õpetajaid abistavate töötajate ülesandeks lasteaia põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, lasteaia häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja lasteaia vara korrasolek, majanduslik teenindamine.

 (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (7) Lasteaia personalil on õigustäiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt õigusaktides ja lasteaias sätestatud korras.

 (8) Lasteaia personalil on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

§ 22.  Tervishoiutöötaja

  Lasteaia tervishoiutöötaja:
 1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 2) koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

§ 23.  Konkursi korraldamine

 (1) Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Lasteaia teiste töötajate vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui direktor peab konkursi läbiviimist vajalikuks, lähtutakse lasteaia konkursi läbiviimise korrast.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.  Lasteaia tegevuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise alused

 (1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumit, maavanemat, vanemaid ja lasteaia töötajaid viis kuud ette.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Lasteaia põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

 (2) Lasteaia põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia õppenõukogule ja hoolekogule.

§ 26.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kärla Vallavolikogu 26. mai 2010. a määrus nr 8 “Kärla Lasteaia põhimääruse kinnitamine”.

§ 27.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Käesoleva määruse § 17 lõige 1 punkt 10 jõustub 1. septembril 2015.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees