Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla Rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2015, 9

Lääne-Saare valla Rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.04.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Lääne-Saare valla rahvaraamatukogudes (edaspidi raamatukogu).

 (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga registreerimiskaardil.

 (3) Teavik käesoleva määruse mõistes on mistahes materiaalne objekt raamatukogus, millele on talletatud infot, näiteks trükis, heliplaat, CD-ROM, CD, DVD, helikassett, videofilm jne.

§ 2.  Teeninduse korraldamine

 (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud.

 (2) Raamatukogu põhiteenusteks on kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine. Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides. Avariiulitel olevaid teavikuid võib lugeja kasutada iseseisvalt. Keelatud on rikkuda lugemissaali teavikuid.

 (4) Raamatukogu eriteenused (paljundus, väljatrükk) on tasulised ja nende hinna kinnitab Lääne-Saare Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogus puuduolevad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest.

 (6) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal. Lugeja võib esitada infopäringu kas suuliselt või kirjalikult. Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas suuliselt või kirjalikult. Mahuka ja aeganõudva otsinguga päringule vastamine toimub 2 tööpäeva jooksul.

 (7) Raamatukogutunnid viiakse läbi vastavalt eelregistreerimisele.

 (8) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteenindust.

 (9) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogutöötaja.

§ 3.  Lugejate registreerimine

 (1) Lugejaks käesoleva kasutuseeskirja mõistes on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugejaks registreerimisel esitab külastaja isikut tõendava foto ja isikukoodiga dokumendi (pass, autojuhiluba, ID- kaart, õpilaspilet, pensionitunnistus).

 (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoha aadress(id);
 4) elektronposti aadress;
 5) telefoninumber;
 6) lugejarühm, õppeasutus või töökoht.

 (3) Enne lugejaks registreerimist tutvustatakse tulevasele lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugejaks registreerimisel kantakse lugeja andmed lugejakaardile ja elektroonilisse andmebaasi. Registreerimiskaardile allkirja andmisega tõendab lugeja, et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 (4) Alaealisi ja piiratud teovõimega isikuid registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

 (5) Kärla raamatukogu lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Lugejakaart on tasuline, hinna kehtestab Lääne-Saare Vallavalitsus, teenindatakse ainult lugejakaardi esitamisel.

 (6) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (7) Iga aasta alguses toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

 (8) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume.

 (9) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (10) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehele juurdepääsu saamiseks.

§ 4.  Avaliku internetipunkti ja arvutite kasutamise kord

 (1) Avalikud internetipunktid (edaspidi AIP) on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 (2) Arvutit kasutab korraga üks inimene.

 (3) Arvuti kasutajal on keelatud:
 1) arvutite omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
 2) arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
 3) jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid) kõvakettale;
 4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
 5) veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga.

 (4) Isiklikke arvutiväliseid andmekandjaid (CD, DVD, mälupulk jne) võib kasutada ainult raamatukoguhoidja teadmisel.

 (5) Enne printimist tuleb informeerida raamatukoguhoidjat. Printimine, koopiate tegemine ja skaneerimine on tasulised teenused.

 (6) Arvuti kasutamisel esinevatest tõrgetest teatamiseks või nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja poole.

 (7) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel kasutaja poolt.

 (8) Arvutite kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada arvuti kasutamise keeld.

 (9) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

§ 5.  Kojulaenutus

 (1) Raamatukogu ei laenuta koju teatmekirjandust, entsüklopeediaid, teavikute eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja videofilme.

 (2) Teavikuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks. Teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse elektrooniliselt.

 (3) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaja pikendamiseks peab teavitama raamatukogu, kas e-mailiga või telefoni teel, hiljemalt tagastamiskuupäeval.

 (4) Põhikooli õppeprogrammi klassivälise lugemise soovitusnimestikes olevate teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.

 (5) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel tuleb kontrollida selle korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.

 (6) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

 (7) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

 (8) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga või tasuma raamatukogu nõudel selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Alaealise või piiratud teovõimega isiku poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

 (9) Lugejalt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (10) Raamatu vöötkoodi rikkumise eest nõutakse tema hind sisse rahas selle väärtuse kolmekordses ulatuses.

 (11) Lugejalt võib nõuda teavikute kojulaenutamisel tagatist (teaviku maksumuse ulatuses), kui:
 1) lugeja elukohaks ei ole Lääne-Saare vald;
 2) see on vajalik teavikute väärtuse tõttu.

§ 6.  Sisekord

 (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust, keelatud on kaasa tuua loomi ja kasutada lugemistoas mobiiltelefoni. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda joobeseisundis ja määrdunud riietes.

 (3) Lugemistoas tuleb üleriided ja mahukad kotid jätta nagisse, nendega ei siseneta riiulite vahele.

 (4) Külastaja peab alluma raamatukogutöötaja korralekutsuvatele märkustele.

§ 7.  Rakendussäte

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 23. septembri 2009. a määrus nr 19 „Kaarma valla raamatukogude kasutamise eeskiri“, Kärla Vallavolikogu 31. jaanuari 2014. a määrus nr 2 „Kärla Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri“ ja Lümanda Vallavolikogu 14. detsembri 2009. a määrus nr 6 „Lümanda valla raamatukogude kasutamise eeskiri“

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees