Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidupiletihinna kehtestamine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2015, 19

Sõidupiletihinna kehtestamine

Vastu võetud 28.04.2015 nr 27
jõustumine 01.07.2015

Määrus kehtestatakse „Ühistranspordiseaduse“ § 24 lõike 2 punkti 4, § 29 lõike 1 punkti 1 ja § 29 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe linnasisese avaliku bussiliiniveo hinnad ja sõidusoodustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ühiskaart on elektrooniline plastikkaart kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Ühiskaart on seotud kontoga, kuhu saab laadida raha, millele saab osta sõidupileteid ja aktiveerida sõidusoodustusi. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) ühekordne sõidupilet on juhi käest ostetud paberpilet või ühiskaardi kontole laaditava raha eest ostetud pilet, mis annab ühe sõidu õiguse;
  3) kuupilet (30 päeva pilet) on sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti määratud aja jooksul piiramatu arv kordi.

§ 3.   Sõidupileti hind

  Linnasisese avaliku bussiliiniveo hinnad:
  1) ühekordne sõidupilet (juhi käest ostetud paberpilet) 0,50 euro;
  2) ühekordne sõidupilet (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) 0,45 euro;
  3) kuupileti maksumus (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) ei tohi ületada 16,00 eurot.

§ 4.   Sõidusoodustused

  (1) Linnasisese avaliku bussiliiniveo sõidusoodustused sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule, pensionärile:
  1) ühekordne sõidupilet (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) 0,25 euro;
  2) kuupileti maksumus (ühiskaardi kontole laaditava raha eest) ei tohi ületada 8,30 eurot.

  (2) Üle 70 aasta vanusel isikul ning päevases õppes põhi-, üldkesk- või kutseharidust omandaval õpilasel on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta.

  (3) Sõidusoodustusi võimaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele elektroonilise plastikkaardi kasutamisel ja sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 12. novembri 2013. a määrus nr 2 „Sõidupiletihinna kehtestamine“ (RT IV, 07.12.2013, 76).

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json