HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2020, 11

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 49
RT IV, 22.12.2018, 6
jõustumine 25.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2020RT IV, 06.05.2020, 109.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus (edaspidi kord) reguleerib noorsootöö seaduse § 151 ja riigieelarve seaduse alusel Kambja vallale eraldatud toetuse kasutamist Kambja valla huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Õppur käesoleva korra tähenduses on 7-19-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja vald.

  (2) Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidus toimub huvikoolis.

  (3) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja omab koolitusluba.

  (4) Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevus ei pea olema õppekavapõhine ja korraldatakse erinevates asutustes ja erinevates organisatsioonides. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (5) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (edaspidi teenuse pakkuja) korra tähenduses on kultuuri-, noorsoo-, haridus- või spordiasutus või äriregistris, Eesti spordiregistris, EHISes registreeritud juriidiline isik, kes võimaldab Kambja valla noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

  (6) Toetus korra mõistes on Kambja valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid huvihariduse või huvitegevuses osalemise toetamiseks ning kvaliteetse, kättesaadava ja mitmekülgse huvitegevuse ja -hariduse võimaldamiseks.

  (7) Toimetulekuraskustes või riskirühma pere on korra mõistes:
  1) erivajadusega lapse pere;
  2) üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;
  3) pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;
  4) või muu toimetulekuraskustes pere.

§ 3.   Toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks;
  2) õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;
  3) transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks.

§ 4.   Toetamise tingimused ja eeldused

  (1) Kambja vald toetab õppuri ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist ning sellega kaasnevaid kulusid ühes aastas.

  (2) Huvihariduse omandamise kohamaksu toetust makstakse nii munitsipaal- kui ka erahuvikoolis õppivale õppurile.

  (3) Isiklike õppe- ja treeningvahendite soetamist toetatakse kui soetatav vahend on seotud huvialaga, mida noor huvikoolis omandab või huvitegevuses harrastab.

  (4) Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid.

  (5) Põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus, sõltumata kursuse läbiviijast, ei ole toetatav tegevus.

  (6) Toetus eraldatakse Kambja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel eelkõige huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesisuse suurendamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse Kambja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 10. jaanuariks perioodiks jaanuar kuni juuni ja 15. aprilliks etteulatuvalt perioodiks september kuni detsember. Vallavalitsus võib vabade vahendite olemasolul ja ebapiisava taotluste arvu korral tähtaega pikendada või kuulutada välja täiendava taotlusvooru.
[RT IV, 06.05.2020, 1 - jõust. 09.05.2020]

  (2) Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Kambja valla ees ning ta peab olema esitanud nõuetekohaselt Kambja vallalt varem saadud toetuste aruanded.

  (3) Õppuri toetust huvitegevuses osalemiseks ning isiklike õppe- ja treeningvahendite soetamiseks saavad taotleda eelkõige toimetulekuraskustes või riskirühma pere õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise.

  (4) Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui puudub ühistranspordivõimalus õppuri elukohast huvialaga tegelemise kohta ning elukohta tagasi ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Transporditoetust saab taotleda ka ühekordselt võistlusel/üritusel osalemiseks.

  (5) Õppuri toetust ja transporditoetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huvitegevuses kuni vahendite lõppemiseni.

  (6) Transpordi- ja õppuritoetust saab taotleda kogu õppeaasta jooksul. Vallavalitsusel on õigustaotluse menetlemisel nõuda täiendavaid dokumente.

  (7) Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva.

§ 6.   Toetuse määrad

  (1) Teenuse pakkuja toetuse määramisel arvestatakse pakutava huviala vajadust, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja -tegevuse toetuse suurust.

  (2) Õppuri toetust makstakse õppuri ühes huvitegevuses osalemise korral täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot ühe õppuri kohta kuus arve alusel.

  (3) Transporditoetust makstakse õppurile kuni kahe korra eest nädalas ühes huvitegevuses osalemiseks ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel. Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,1 eurot/km. Kilometraaži arvestamine käib kaardirakenduse google maps kaardiserveri https://www.google.com/maps/ arvutuste alusel.

  (4) Vallavalitsus otsustab kuni 15% ja komisjon 85% riigi eraldatud huvihariduse toetuse vahendite jaotuse.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse haridusnõunik.

  (2) Õppuri ja transporditoetuse maksmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Teenuse pakkujale toetuse maksmise kinnitab vallavalitsus huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi vahendite jaotamiseks moodustatud komisjoni ettepanekul. Teenuse pakkujaga sõlmitakse leping, kus sätestatakse toetuse maksmise graafik ja toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg.

  (4) Vallavalitsusel on õigus iseseisvalt või komisjoni ettepanekul ja rahaliste vahendite olemasolu korral põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest.

  (5) Vallavalitsus võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenuse pakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees;
  4) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusega ning tegevuseks vajalike tingimustega. Vallavalitsus võib nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

  (3) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande määratud tähtajaks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (5) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse pakkuja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima vallavalitsust.

  (6) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse pakkuja teavitab vallavalitsust, kui õppuri toetust saav õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json