SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2021, 42

Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks

Vastu võetud 30.04.2020 nr 12
RT IV, 06.05.2020, 15
jõustumine 09.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2021RT IV, 05.02.2021, 3908.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks toetuse andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi, kes ei kvalifitseeru riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ alusel toetuse saajaks.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks toetatakse maapiirkondades asuvate majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise ja parendamisega seotud tegevusi:
  1) aladel, mis on määratud kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks ja kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
  2) veevarustussüsteemide valdkonna puhul ühisveevärgiga liitumisega seotud tegevused piirkondades, kus on toimiv ühisveevärk või on kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
  3) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul ühiskanalisatsiooniga liitumisega seotud tegevused piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) maapiirkond - hõlmab valla haldusterritooriumi osa, mis asub väljaspool Kuressaare linna territooriumi;
  2) alaline elukoht - kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Kodust eemal õppiva õpilase või üliõpilase puhul loetakse alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline elukoht;
  3) toetus - valla eelarves ettenähtud sihtotstarbelised rahalised vahendid;
  4) projekt - kindla eesmärgi saavutamisele suunatud tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse;
  5) majapidamine - elamu koos abihoonetega. Elamu kasutusotstarve peab olema ehitisregistris elamu või sellele peab olema väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks;
  6) leibkond - majapidamisüksus, mille moodustavad ühise eelarvega ja koos majapidamisotsuseid langetavad inimesed;
  7) kaastaotleja - füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Määruse alusel toetatakse järgmistes valdkondades läbiviidavaid tegevusi:
  1) veevarustussüsteemide rajamine ja parendamine;
  2) kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja parendamine.

  (2) Toetatakse tegevusi majapidamises, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanem, laps, lapselaps, vend, õde või vanavanem) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde või laps).

  (3) Korterelamute puhul toetatakse tegevusi juhul, kui vähemalt 50% korterelamus elavatest leibkondadest vastavad määruse § 6 lõikes 1 nimetatud nõuetele.

  (4) Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneväliseid kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:
  1) puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine ja rekonstrueerimine;
  2) olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
  3) vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde tegemine;
  4) liitumine ühisveevärgiga;
  5) vanade kaevude lammutamine;
  6) rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
  7) joogivee kvaliteedi analüüs.

  (5) Veevarustussüsteemi ehitamisel tuleb lähtuda antud valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest.

  (6) Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneväliseid elamu ja pesuruumiga abihoone reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamise tagamiseks vajalikke tegevusi:
  1) reovee kogumismahuti paigaldamine;
  2) omapuhastite rajamine;
  3) liitumine ühiskanalisatsiooniga;
  4) kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
  5) vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine;
  6) rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine.

  (7) Kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel tuleb lähtuda antud valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest ja tõendatud peab olema kanalisatsiooniehitiste nõuetele vastavus.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Projekti abikõlblikud kulud on ainult need kulud, mis on vajalikud määruse § 4 lõigetes 4 ja 6 nimetatud tegevuste ellu viimiseks.

  (2) Abikõlblikud ei ole alljärgnevad kulud:
  1) tegevused majapidamistes, mida taotleja ei ole toetuse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu (edaspidi leping) sõlmimiseni alalise elukohana aastaringselt kasutanud;
  2) tegevused, millega rajatakse või parandatakse veevarustussüsteemi või kanalisatsioonisüsteemi ebaseaduslikult ehitatud elamu teenindamiseks;
  3) hoonesiseste töödega seotud kulud, välja arvatud määruse § 4 lõike 4 punktis 3 nimetatud seadmete paigaldamise kulud;
  4) projekti tegevusega seotud maa ostu ja kasutamisega seotud kulud.

§ 6.   Nõuded toetuse taotlejale ja kaastaotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) saab olla füüsiline isik, kes vastab kõigile järgmistele nõuetele:
  1) taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni määruse §-s 14 nimetatud lepingu lõpptähtajani majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  2) taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  3) taotlejal ei ole riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

  (2) Taotluses tuleb nende olemasolu korral märkida kaastaotlejad. Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Taotleja vastutab lepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

  (3) Kaastaotleja peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele.

§ 7.   Toetuse andmise üldpõhimõtted ning projekti kestus

  (1) Toetuse andmise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve.

  (2) Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse või elamus tekkiva reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi.

  (3) Taotleja on kohustatud võtma vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (4) Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

  (5) Pärast taotluse kohta otsuse tegemist ei ole toetuse summat lubatud suurendada, välja arvatud juhul, kui rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti osas on tehtud otsus taotluse osaliseks rahuldamiseks.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud tegema rahalised tehingud panga vahendusel. Projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või määruse § 8 lõikes 6 nimetatud korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt.

  (7) Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud leping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on abikõlblikud enne lepingu sõlmimist.

  (8) Projekti periood kestab lepingu sõlmimisest lepingus määratud tähtajani .

§ 8.   Toetuse suurus ning oma- ja kaasfinantseering

  (1) Toetust antakse kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

  (2) Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest.

  (3) Projektikulude (sh oma- ja kaasfinantseeringu) hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja tehtavad dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud.

  (4) Maksimaalse toetuse suuruse ühele majapidamisele kinnitab vallavalitsus iga-aastaselt pärast valla eelarve vastu võtmist.

  (5) Ühele majapidamisele on võimalik toetust saada samale valdkonnale üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

  (6) Korterelamute maksimaalse toetuse summa arvestamisel majapidamise kohta võetakse majapidamistena arvesse need leibkonnad, kes vastavad määruse § 6 lõikes 1 nimetatud nõuetele. Taotlejal tuleb võimaldada pärast projekti lõppemist kõikidele korterelamu elanikele võrdne ligipääs rajatavale taristule. Taotlejal peab olema korteriomanike vahel kehtivale kaasomandi valitsemise korrale (sealhulgas korteriühistu põhikiri) vastav teiste korteriomanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega ning määruse § 17 lõikes 2 sätestatud kohustustega.

§ 9.   Taotlusvooru väljakuulutamine

  (1) Taotlusvooru kuulutab välja vallavalitsus korraldusega, milles sätestatakse muuhulgas taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäev ning eelistatud sihtrühmade prioriteetsuse määramine.

  (2) Taotlejale peab jääma pärast taotlusvooru avamist taotluse esitamiseks vähemalt 1 kuu aega.

  (3) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks määruse § 10 lõikes 3 nimetatud vormikohase taotluse ning projekti tegevusi tõendavad lisadokumendid.

  (4) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutava struktuuriüksuse (edaspidi osakond) ülesandeks on korraldada avalikkuse teavitamine taotlusvooru toimumisest, nõustada taotlejaid ja toetuse saajaid ning tagada toetuse andmine ja kasutamine vastavalt määrusele.
[RT IV, 05.02.2021, 39 - jõust. 08.02.2021]

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse eraldi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna kohta. Esitatud taotlus registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (2) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

  (3) Taotlus koosneb taotlusvormist ja alljärgnevatest kohustuslikest dokumentidest:
  1) vormikohane projekti eelarve;
  2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
  3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
  4) kaks võrreldavat hinnapakkumust;
  5) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis;
  6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
  7) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
  8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemi, kui rajatav või parendatav veevarustus-või kanalisatsioonisüsteem läbib mitut kinnistut;
  9) korterelamute puhul määruse § 8 lõikes 6 nimetatud teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

  (4) Toetuse taotlusvormi ja lisadokumentide vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Toetuse taotlusvorm ja lisadokumendid avalikustatakse valla veebilehel taotlusvooru avamise tähtpäevaks.

§ 11.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi saab esitada vallavalitsuse korralduses määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlus tagastatakse läbi vaatamata tegevusvaldkonda koordineeriva abivallavanema kirjaga.

  (2) Osakonna teenistuja kontrollib taotluse laekumisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (3) Taotluse vastavuse kontrollimisel täidab osakonna teenistuja vastava kontroll-lehe, võttes arvesse taotleja ja kaastaotleja vastavust määruse §-s 6 sätestatud nõuetele, taotluse vastavust määruse §-des 4 ja 7 sätestatud nõuetele, projekti tegevuste ja kulude vastavust määruse §-s 5 sätestatud nõuetele ja seda, kas projekti tegevustega on võimalik saavutada kavandatud tulemus.

  (4) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse taotlemiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

  (5) Osakonna teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (6) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib osakonna teenistuja sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on kuni 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Kui osakonna teenistuja tuvastab valeandmete esitamise, lõpetatakse taotluse menetlus vallavalitsuse korraldusega.

§ 12.   Taotluse hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Vallavalitsus moodustab nõuetele vastavate taotluste hindamiseks hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni liige ei tohi osaleda tema enda või temaga seotud isiku taotluse läbivaatamisel ja hindamisel.

  (2) Osakonna teenistuja esitab nõuetele vastavad taotlused komisjonile hindamiseks.

  (3) Enne taotluse hindamist on komisjoni liikmetel õigus tutvuda kohapeal nõuetele vastava taotluse esitanud taotleja ja kaastaotlejate majapidamise kitsakohtadega, mida soovitakse toetusega lahendada. Majapidamiste kohapealse külastuse kuupäevad tuleb kajastada hindamise protokollis.

  (4) Komisjoni pädevuses on toetuse eraldamiseks taotlusele hinnangu andmine, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse alljärgnevaid kriteeriume:
  1) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
  2) kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv ning vallavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
  3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
  4) majapidamise jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

  (5) Taotluste hindamisel kasutatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluste hindamisjuhendit.

  (6) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (7) Võrdsete hindepunktidega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa kasusaajate kohta on väiksem.

  (8) Taotluse hindamisjuhendi ja hindamistabeli vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus komisjoni ettepaneku alusel 30 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse komisjoni pingerea alusel hindamise tulemusena positiivse hinde saanud taotlustele, mille täielikuks rahastamiseks jätkub taotlusvoorus vahendeid.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse nõuetele mittevastavaks tunnistatud taotluste puhul, hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud taotluste puhul ning taotluste puhul, mille rahastamiseks taotlusvoorus vahendeid ei jätku.

  (4) Taotluse osalise rahuldamise otsus tehakse juhul, kui tegemist on rahastatavate taotluste pingereas viimase rahastatava taotlusega, mille rahastamiseks jätkub vahendeid osaliselt ning taotleja (kaastaotlejad) nõustub projekti elluviimisega osalise rahastamisega. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga, tehakse taotluse osas rahuldamata jätmise otsus.

  (5) Taotluse tingimusliku rahuldamise otsus tehakse, kui toetuse saajal on vaja esitada:
  1) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks;
  2) kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tingimuste täitmiseks määratakse maksimaalselt kahe kuu pikkune tähtaeg.

  (7) Osakond korraldab viie tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist järgmise informatsiooni avalikustamise valla veebilehel:
  1) toetuse saaja ja kaastaotleja nimed;
  2) projekti nimetus;
  3) toetuse suurus.

§ 14.   Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse alusel sõlmitakse leping 10 tööpäeva jooksul otsuse langetamisest arvates.

  (2) Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse alusel ei sõlmita lepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud. Leping sõlmitakse 10 tööpäeva jooksul tingimuse täitmisest arvates.

  (3) Lepingu sõlmimise korraldab osakond.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetussummast 90% kantakse toetuse saaja pangakontole 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetuse summast kantakse toetuse saaja pangakontole pärast toetuse saaja poolt esitatud projekti aruande kinnitamist vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 15.   Toetusest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigus igal ajal loobuda toetusest.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele kirjaliku teate, milles märgitakse muuhulgas loobumise põhjus.

  (3) Toetusest loobumise kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 16.   Aruandlus ja projektitegevust tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama osakonnale vormikohase aruande koos järgmiste dokumentidega:
  1) kulu- ja maksedokumentide koopiad;
  2) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul tuleb esitada pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteedi analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

  (2) Toetuse kasutamise aruandevormi ja aruande kontroll-lehe vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Toetuse kasutamise aruandevorm avalikustatakse valla veebilehel.

  (4) Toetuse kasutamise aruande allkirjastab toetuse saaja.

  (5) Toetuse kasutamise aruande vastavuse kontrollimisel täidab osakonna teenistuja kontroll-lehe.

  (6) Vallavalitsus kinnitab toetuse kasutamise aruande 20 tööpäeva jooksul nõuetele vastava aruande esitamisest arvates ning informeerib sellest toetuse saajat viie tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest arvates.

  (7) Vallavalitsusel on õigus lükata tagasi nõuetele mittevastav toetuse kasutamise aruanne 20 tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates ning informeerib sellest toetuse saajat viie tööpäeva jooksul aruande tagasi lükkamisest.

§ 17.   Järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostavad osakonna teenistuja ja vallavalitsuse rahandusteenistus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) lõpetada leping ja nõuda eraldatud toetus tagasi;
  2) vähendada toetuse suurust;
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json