HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2020, 24

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 21.12.2017 nr 10
RT IV, 29.12.2017, 72
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT IV, 11.07.2018, 2814.07.2018
26.09.2019RT IV, 03.10.2019, 1601.01.2020
20.12.2019RT IV, 28.12.2019, 701.01.2020
30.04.2020RT IV, 06.05.2020, 2209.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõigete 2, 3 ja 4 alusel.
[RT IV, 03.10.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Alutaguse valla koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) rahastamisel vanema poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu) lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt ja lapse toidukulu maksumuse (edaspidi toiduraha) hüvitamise kord.

§ 2.   Vanema poolt kaetavad kulud

  (1) Vanem on kohustatud tasuma lasteaia osalustasu.

  (2) Lasteaia osalustasu on 25,00 eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse kohta.

  (3) Osalustasu diferentseeritakse vastavalt ühest perest lasteaias käivate laste arvule. Teisele ja igale järgmisele lapsele on osalustasu suurus 10,00 eurot kuus ühe lapse kohta. Diferentseerimist rakendatakse juhul kui vanemate ja laste elukohad Eesti rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vallas.

§ 3.   Osalustasu arvestuse periood

  (1) Lasteaia osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

  (2) Vanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Ühe suvekuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal (ruumide remont jms), mis vältab rohkem kui kolm päeva, vanemalt lasteaia osalustasu ja toiduraha ei nõuta.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 11.07.2018, 28 - jõust. 14.07.2018]

§ 4.   Toiduraha maksumuse hüvitamine

  (1) Toiduraha päevamaksumuse suuruse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

  (2) Üldjuhul tasub vanem toiduraha vastavalt lapse lasteaias oldud päevade arvule.

  (3) Vanem on vabastatud toiduraha maksmisest kui tema ja tema laps elab rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas. Toiduraha maksumus tasutakse Alutaguse valla eelarvest.
[RT IV, 28.12.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

  (31) Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Alutaguse valda elavate laste toiduraha tasub vanem vastavalt kehtestatud toiduraha päevamaksumuse suurusele. Vanem tasub toiduraha vastavalt lapse lasteaias oldud päevade arvule.
[RT IV, 03.10.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Vanemal on kohustus koheselt teavitada lasteaeda lapse puudumisest. Mitteteatamise korral tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus alates teisest puudutud päevast.

§ 5.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad vanemad neile Alutaguse Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

§ 51.   Rakendussätted

  Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast ning eriolukorra ajal kehtivatest piirangutest tingitud ettenägematu majandusliku olukorra muutumise tõttu ei ole vanemal määruse §-s 2 sätestatud osalustasu maksmise kohustust perioodil 1. aprill - 31. mai 2020.
[RT IV, 06.05.2020, 22 - jõust. 09.05.2020]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json