Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 26 "Türi Noortekeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 17

Türi Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 26 "Türi Noortekeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 8

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel


§ 1. Türi Noortekeskuse põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 31. mai 2018 määrust nr 26 „Türi Noortekeskuse põhimäärus“ (RT IV, 08.06.2018, 3) (edaspidi määrus) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Noortekeskus on üldsusele avatud kultuuri-, huvitegevus- ja huviharidusasutus, mille põhitegevusteks on Türi vallas noorsootöö korraldamine ja valla elanikele isiksuse mitmekülgseks arenguks võimaluste loomine, samuti lastekaitselise töö toetamine ning laste heaolu ja arengut ohustavate riskide vähendamiseks või kõrvaldamiseks ennetustegevuste korraldamine.“;
2) määruse § 3 lõige 7 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(7) Noortekeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja noorsootöö seadusest ning lastekaitset, huviharidust ja huvitegevust reguleerivatest õigusaktidest, samuti kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
3) määruse § 8 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„§ 8. Tegevuse eesmärk
„Noortekeskuse eesmärgiks on Türi vallas noorsootöö arendamine ning koordineerimine, noorte huvitegevust ja huviharidust puudutava teabe hõlmamine ja jagamine, ülevallaliste noorteürituste korraldamine, noorte ja perede vaba aja sisustamine, noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning lastekaitsealases ennetustöös osalemine ja vastavalt asutuse võimalustele lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamine.“;
4) määruse § 9 muudetakse ning kehtestatakse järgmiselt:
㤠9. Tegevuse korraldamine
(1) Noortekeskus täidab oma ülesandeid Türi valla haldusterritooriumil asuvate struktuuriüksuste kaudu.
(2) Noorsootöö ning huvihariduse ja huvitegevusega seotud ülesandeid Türi valla erinevates piirkondades, arvestades paikkondlike inimeste huvisid, traditsioone ja eelistusi, täidab noortekeskus nelja järgmise struktuuriüksuse kaudu:
1) Türi noortekeskus, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tallinna tänav 1a;
2) Väätsa noortekeskus, mille asukoht on Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tänav 10;
3) Käru noortetuba, mille asukoht on Türi vald, Käru alevik, Lao tänav 35;
4) Oisu noortetuba, mille asukoht on Türi vald, Oisu alevik, Estonia pst 1.
(3) Lastekaitsealase koostöö ning lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamisega seotud ülesandeid täidab noortekeskuse struktuuriüksus Türi Perepesa, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tallinna tänav 1a.
(4) Isiku mitmekülgseks arenguks võimaluste loomise ning huvihariduse ja huvitegevusega seotud ülesannete täitmise tagab noortekeskuse struktuuriüksus Türi Loomemaja, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tolli tänav 62.“;
5) määruse § 10 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Noortekeskuse ülesanded on:
1) tingimuste loomine noorte erinevate huvigruppide tegevuseks;
2) noorte tegevuse koordineerimine;
3) noorte vaba aja ürituste korraldamine;
4) koostöö teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
5) koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega ning politseiga;
6) noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
7) tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks;
8) noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamine;
9) huvihariduse ja huvitegevuse kavandamine ja korraldamine;
10) noorsootööalane nõustamine;
11) koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga Türi Perepesa kaudu lastekaitsealaste tegevuste korraldamine ning lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamine ning vastavate projektide elluviimine;
12) Türi Loomemaja kaudu kohalikust huvist lähtuvalt isiku mitmekülgse arengu tagamiseks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine.“;
6) määruse § 14 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Noortekeskuse töötajateks on juhataja, Türi Perepesa juht, Türi Loomemaja juht, noortejuhid, tugispetsialistid (psühholoog, nõustaja vms), huviringide juhendajad ja noortekeskuse majandamist tagavad ning noortejuhte ja spetsialiste abistavad töötajad.“.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json