Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Türi Noortekeskuse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 24

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2018 nr 26
RT IV, 08.06.2018, 3
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2021RT IV, 06.05.2021, 1709.05.2021

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Türi Noortekeskus (edaspidi noortekeskus). Ametlik lühend puudub.

§ 2.   Noortekeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Noortekeskuse tegevuspiirkond on Türi valla haldusterritoorium.

  (2) Noortekeskuse ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn,
sihtnumber 72212, Tallinna tänav 1a.

§ 3.   Noortekeskuse õiguslik seisund

  (1) Noortekeskus on üldsusele avatud kultuuri-, huvitegevus- ja huviharidusasutus, mille põhitegevusteks on Türi vallas noorsootöö korraldamine ja valla elanikele isiksuse mitmekülgseks arenguks võimaluste loomine, samuti lastekaitselise töö toetamine ning laste heaolu ja arengut ohustavate riskide vähendamiseks või kõrvaldamiseks ennetustegevuste korraldamine.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

  (2) Noortekeskus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

  (3) Noortekeskus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

  (4) Noortekeskus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

  (5) Noortekeskus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (6) Noortekeskuse tegevust juhendab ning koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (7) Noortekeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja noorsootöö seadusest ning lastekaitset, huviharidust ja huvitegevust reguleerivatest õigusaktidest, samuti kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

§ 4.   Pitsat ja eelarve

  (1) Noortekeskusel on oma nimega pitsat ning Türi valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Noortekeskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Noortekeskus”. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

§ 5.   Noortekeskuse teabehaldus

  (1) Noortekeskuse teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahetamisega ning hoidmisega asutuses ning kõigis infosüsteemides ja andmekogudes.

  (2) Asutuse tegevusega seotud teabehalduse korraldamisel lähtub asutus eeskätt arhiiviseadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest, digitaalallkirja seadusest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, eelnimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest ning Türi vallas teabehalduse korraldamiseks antud õigusaktidest.

  (3) Juhised asutuse teabe haldamiseks, mis tagavad ülevaate asutuse ülesannete täitmisel tekkiva teabe, selle allikate ja hoiukohtade kohta ning teabe liigiti kogumiseks, hoidmiseks ning teabele juurdepääsu tagamiseks, kehtestab asutuse juht, võttes arvesse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes teabehaldusele sätestatud põhimõtteid.

  (4) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

§ 6.   Noortekeskuse sümboolika

  (1) Noortekeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsusega (täitevorganiga).

§ 7.   Haldusmenetlus

  Noortekeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk NOORTEKESKUSE TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  Noortekeskuse eesmärgiks on Türi vallas noorsootöö arendamine ning koordineerimine, noorte huvitegevust ja huviharidust puudutava teabe hõlmamine ja jagamine, ülevallaliste noorteürituste korraldamine, noorte ja perede vaba aja sisustamine, noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning lastekaitsealases ennetustöös osalemine ja vastavalt asutuse võimalustele lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamine.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

§ 9.   Tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskus täidab oma ülesandeid Türi valla haldusterritooriumil asuvate struktuuriüksuste kaudu.

  (2) Noorsootöö ning huvihariduse ja huvitegevusega seotud ülesandeid Türi valla erinevates piirkondades, arvestades paikkondlike inimeste huvisid, traditsioone ja eelistusi, täidab noortekeskus nelja järgmise struktuuriüksuse kaudu:
  1) Türi noortekeskus, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tallinna tänav 1a;
  2) Väätsa noortekeskus, mille asukoht on Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tänav 10;
  3) Käru noortetuba, mille asukoht on Türi vald, Käru alevik, Lao tänav 35;
  4) Oisu noortetuba, mille asukoht on Türi vald, Oisu alevik, Estonia pst 1.

  (3) Lastekaitsealase koostöö ning lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamisega seotud ülesandeid täidab noortekeskuse struktuuriüksus Türi Perepesa, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tallinna tänav 1a.

  (4) Isiku mitmekülgseks arenguks võimaluste loomise ning huvihariduse ja huvitegevusega seotud ülesannete täitmise tagab noortekeskuse struktuuriüksus Türi Loomemaja, mille asukoht on Türi vald, Türi linn, Tolli tänav 62.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

§ 10.   Noortekeskuse ülesanded

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) tingimuste loomine noorte erinevate huvigruppide tegevuseks;
  2) noorte tegevuse koordineerimine;
  3) noorte vaba aja ürituste korraldamine;
  4) koostöö teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
  5) koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega ning politseiga;
  6) noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
  7) tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks;
  8) noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamine;
  9) huvihariduse ja huvitegevuse kavandamine ja korraldamine;
  10) noorsootööalane nõustamine;
  11) koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga Türi Perepesa kaudu lastekaitsealaste tegevuste korraldamine ning lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide ennetamine ning vastavate projektide elluviimine;
  12) Türi Loomemaja kaudu kohalikust huvist lähtuvalt isiku mitmekülgse arengu tagamiseks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

  (2) Noortekeskus võib oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ning teenuste hinnad kehtestab Türi Vallavalitsus.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib noortekeskus Türi valla nimel tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

  (4) Noortekeskusel on õigus anda tema valduses olevat vara vastavalt Türi valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele ning sõlmida Türi valla nimel vastavaid lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 11.   Juhataja

  (1) Noortekeskust juhib juhataja, kes
  1) noortekeskuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja noortekeskuse kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega noortekeskusele pandud ülesannete täitmisel noortekeskust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
  2) juhib koostöös noortekeskuse nõukogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga noortekeskuse tegevust ning tagab noortekeskuse ülesannete täitmise;
  3) kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
  4) kannab vastutust noortekeskuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning noortekeskuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

  (2) Noortekeskuse juhataja võib vajadusel noortekeskuse ülesannete täitmiseks anda noortekeskuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

  (3) Juhataja võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega noortekeskuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

  (4) Noortekeskuse tegevuse korraldamiseks annab noortekeskuse juhataja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Noortekeskuse juhataja käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt noortekeskuse asjaajamiskorrale.

  (5) Juhataja
  1) tagab noortekeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes noortekeskuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
  2) kinnitab noortekeskuse töökorralduse reeglid ning tagab noortekeskuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  3) tagab noortekeskuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel noortekeskuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
  5) tagab noortekeskuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
  6) juhib noortekeskuse finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele noortekeskuse eelarve eelnõu ning tagab noortekeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) esitab kord aastas noortekeskuse nõukogule ülevaate noortekeskuse majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  9) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult noortekeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  10) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid ega esindada noortekeskust ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt noortekeskuse mõnele teisele töötajale.

§ 12.   Juhataja tööle võtmine

  (1) Juhataja kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.

  (2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes noortekeskuse juhatajaga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning noortekeskuse pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.

§ 13.   Juhataja asendamine

  (1) Juhataja peab noortekeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning noortekeskuse ja noortekeskuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning noortekeskust esindada.

  (2) Noortekeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks, asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks juhataja talle õigused annab.

  (3) Juhataja peab määrama ühe noortekeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Juhataja peab noortekeskuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja juhataja asendaja on samal ajal ära.

  (5) Kui juhataja ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel juhataja asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab juhataja ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega kõige vanem noortejuht.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul, makstakse noortejuhile lisaks tema oma palgale lisatasu 30% juhataja palgast, kuid seda ainult juhul, kui juhataja asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

  (7) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat juhataja asendamise korraldamise põhimõtetest.

§ 14.   Noortekeskuse töötajad

  (1) Noortekeskuse töötajateks on juhataja, Türi Perepesa juht, Türi Loomemaja juht, noortejuhid, tugispetsialistid (psühholoog, nõustaja vms), huviringide juhendajad ja noortekeskuse majandamist tagavad ning noortejuhte ja spetsialiste abistavad töötajad.
[RT IV, 06.05.2021, 17 - jõust. 09.05.2021]

  (2) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades koosseisu eelnevalt Türi Vallavalitsusega.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

§ 15.   Noortekeskuse nõukogu

  (1) Noortekeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on organ noortekeskuse töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning noorsootöö korraldamiseks ja noortekeskuse tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

  (2) Nõukogu juhindub oma tegevuses noortekeskuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab Türi Vallavalitsus korraldusega. Nõukogul on vähemalt kaheksa liiget. Nõukogusse peavad kuuluma vastavalt struktuuriüksustele Türi valla erinevate piirkondade elanike esindajad, ametiasutuse esindaja, Türi Vallavolikogu esindaja, noortekeskuse töötajate esindaja ning kaks noorte esindajat.

  (4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (5) Nõukogu pädevus ja ülesanded
  1) noortekeskuse eelarve projekti läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;
  2) noortekeskuse tööplaanide ja aruannete läbivaatamine ning neile hinnangu andmine;
  3) tasuliste teenuste nimekirja ja hinnakirja eelnõu läbivaatamine ning oma seisukoha andmine;
  4) ettepanekute tegemine noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks;
  5) noortekeskuse arengukava projekti läbivaatamine ja heakskiitmine.

  (6) Nõukogu liikmetel on õigus
  1) saada oma ülesannete täitmiseks noortekeskuse juhatajalt ja Türi Vallavalitsuselt vajalikku informatsiooni ning dokumente;
  2) nõuda juhatajalt aruandeid ja selgitusi noortekeskuse tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

  (7) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

  (9) Noortekeskuse juhataja on nõukogu ees aruandekohustuslik.

  (10) Nõukogu annab kord aastas Türi Vallavolikogu istungil oma tegevusest ülevaate.

§ 16.   Nõukogu koosolek ja selle protokollimine

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% pluss 1 nõukogu liikmetest.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku noortekeskuse juhataja, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 4 päeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Nõukogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab vähemalt 50% pluss 1 kohalolevatest nõukogu liikmetest.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud hiljemalt 10. tööpäeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ning kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

  (7) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse noortekeskuses vastavalt noortekeskuse teabehaldust (sh dokumendihaldust) reguleerivale korrale.

  (8) Nõukogu otsused on juhatajale täitmiseks. Kui nõukogu otsus ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on juhatajal õigus selle täitmisest keelduda, teavitades vastavast asjaolust viivitamatult nõukogu ja ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda.

§ 17.   Nõukogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus nõukogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib nõukogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või nõukogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infona ka noortekeskuse juhatajale.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning nõukogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Nõukogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on nõukogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 18.   Noortekeskuse vara

  (1) Noortekeskuse vara on Türi Vallavolikogu kehtestatud korras noortekeskuse valdusse antud Türi vallale kuuluvad või teistelt isikutelt noortekeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning noortekeskusele eraldatud raha.

  (2) Noortekeskuse valduses olev vara, mis ei ole antud noortekeskuse valdusse kasutuslepingute alusel, on Türi valla omand.

  (3) Noortekeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat Türi valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt Türi Vallavolikogu kehtestatud Türi valla vara valitsemise korrale ja selle alusel antud muudele õigusaktidele.

§ 19.   Noortekeskuse finantstegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Noortekeskuse eelarve tuluks on
  1) eraldised Türi valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tulu tasuliste teenuste eest;
  5) projektidest saadav sihtotstarbeline tulu.

  (3) Noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse eest vastutab juhataja. Asutuse raamatupidamist peetakse ametiasutuses tsentraalselt, tagades seejuures asutuse vara, tulu ja kulu eraldi arvestuse.

§ 20.   Aruandlus

  (1) Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Noortekeskus esitab iga aasta 1. märtsiks Türi Vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 21.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja noortekeskuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Türi Vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

/otsingu_soovitused.json