Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2022, 13

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.04.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega nähakse ette Saue vallas keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetus, sellega toetatavad tegevused, toetuse määr, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluste menetlemise ning toetuse väljamaksmise tingimused ja kord.

  (2) Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada füüsilisest isikust kinnistute omanike tegevust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks ja heakorra tagamiseks, suurendades seeläbi keskkonnateadlikku käitumist, omaalgatust ja üldist heaolu ning parandades seeläbi elu- ja looduskeskkonna kvaliteeti.

§ 2.   Toetuse tingimused

  (1) Toetust võib taotleda Saue valla territooriumil asuvatel kinnistutel järgmiste tegevustega (edaspidi tegevus) seotud kulude katteks:
  1) majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;
  2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine;
  3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  4) elamu autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või parendamiseks;
  5) sademevee ringlusesse võtmise tagava süsteemi rajamine või parendamine;
  6) ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine;
  7) keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;
  8) reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;
  9) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

  (2) Lõike 1 punktides 1-4 toodud tegevuste kulude katteks toetuse taotlemisel peab kinnistul paiknevale hoonele ehitusregistri andmetel olema ehitusluba väljastatud enne 1999. aasta 22. märtsi. Põhjendatud erandjuhtudel võib Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma kaalutlusotsusega võimaldada toetuse taotlemist ka hoonele, millele on ehitusluba väljastatud käesolevas lõikes toodud kuupäevast hilisemal ajal.

  (3) Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga ning võimalik liitumine oleks majanduslikult ebamõistlik.

  (4) Toetust ei anta:
  1) lõike 1 punktides 1-4 toodud tegevuste kulude katteks, kui tegevust planeeritakse asuvatel kinnistutel, mis asuvad endiste aiandusühistute territooriumil ning sinna on Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga ettenähtud perspektiivne ühisveevärk ja –kanalisatsioon;
  2) vee- ja kanalisatsiooni süsteemide või juurdepääsuteede rajamiseks või parendamiseks ebaseaduslikult ehitatud elamu teenindamiseks;
  3) lõikes 1 loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike tööriistade, tehnika või muu inventari ostmiseks;
  4) lõikes 1 loetletud tegevusteks kinnistul, kus asub korterelamu, tootmis- ja/või ärihoone või ühiskondlik hoone.

  (5) Toetust antakse tingimusel, et tegevus vastab kõikidele valdkonna õigusaktidele. Lisaks tuleb järgida head ehitustava, Saue valla üldplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning teisi valdkonda reguleerivaid dokumente.

  (6) Toetust antakse iga lõikes 1 nimetatud tegevuse jaoks ainult üks kord ühe kinnistu kohta.

  (7) Toetust ei ole õigus taotleda ning seda ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse eraldamist tehtud kulutuste katteks.

  (8) Kõik kulud, mille katteks toetust taotletakse ja mis tegevuse elluviimise käigus tehakse, peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Pärast toetuse eraldamist on taotluses toodud tegevuste või kulude muutmine lubatud vaid vallavalitsuse ametniku kirjalikul nõusolekul.

  (9) Toetust ei maksta ettemaksuna. Toetus makstakse välja ainult pärast tegevuste nõuetekohast elluviimist ning toetuse saaja poolt kõigi taotluse eelarves ettenähtud kulude tegemist.

  (10) Toetuse väljamaksmiseks tuleb tegevus, millele on toetus eraldatud, ellu viia toetuse eraldamise otsuses määratud ajaks.

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Toetust on õigus taotleda isikul, kellele kuulub kinnistusraamatu kehtiva kande kohaselt Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu, millele toetust taotletakse.

  (2) Toetust on õigus taotleda füüsilisel isikul või isikul, kellel on toetuse saaja kirjalik volitus.

  (3) Toetust ei ole õigust saada, kui kinnistu kuulub füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandisse.

  (4) Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1-4 toodud tegevuste kulude katteks on õigus toetust taotleda lõikes 1 nimetatud isikul, kelle elukoht taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald.

  (5) Kui kinnistu, kuhu toetust taotletakse, on kaas- või ühisomandis ning mõne omaniku elukoht ei ole taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, tuleb taotluse juurde esitada notariaalselt kinnitatud kord kinnistu kasutamise ja vara lahususe kohta.

  (6) Toetust ei ole õigus saada isikutel, kes on:
  1) reostuse ise tekitanud või reostuse tekkimisele kaasa aidanud;
  2) vallavalitsusele varasemalt teada kui pidevad saastajad, kes ei ole varasemalt vaatamata teavitustele ja märgukirjadele näidanud üles huvi või koostöövalmidust oma kinnistutelt reostuse või reostusobjektide likvideerimiseks;
  3) kellele on varasemalt tehtud ettekirjutus reostuse likvideerimiseks.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 5 000 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.

  (2) Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast.

  (3) Oma- ja kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja poolt tehtavad rahalised kulud.

  (4) Toetuse suurus määratakse toetuse eraldamise korraldusega ning toetuse summat ei ole lubatud suurendada pärast toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmist.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele allkirjastatud taotluse, millele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist tegevuse elluviimiseks;
  2) veesüsteemide parendamise projekti korral veeanalüüs tõendamaks, et olemasoleva kaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele;
  3) autonoomse elektrisüsteemi rajamisel hinnapakkumine lähima liitumispunktiga liitumise kohta;
  4) volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja.

  (2) Ebamõistlikult kõrgete hinnapakkumiste esitamisel võib vallavalitsus iseseivalt küsida pädevalt ettevõttelt alternatiivset pakkumist ja kohustada seeläbi taotlejat arvestama mõistlike kulutuste printsiipi.

  (3) Jooksval aastal saab toetust taotleda ainult ühele § 2 lõikes 1 toodud tegevusele.

  (4) Taotluste esitamise tähtaeg käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 punktides 1-4 toodud tegevustele toetuse saamiseks on 1. märts. Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 5-9 toodud tegevustele toetuse saamiseks võib taotlusi esitada jooksvalt eelarveaasta vältel.

  (5) Vallavalitsus teatab valla veebilehel, ajalehes või muus avalikus infokanalis taotluste esitamise algusest ja tähtajast ning taotluse ettevalmistamise juhistest.

§ 6.   Taotluse menetlemine ning toetuse määramine

  (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) vaatab tähtaegselt esitatud taotluse läbi ning puuduste avastamisel taotluses annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt. Menetleja tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva.

  (3) Vallavalitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise ja määrab toetuse saanud tegevuste täieliku elluviimise ja aruande esitamise lõpptähtaja oma korraldusega 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva möödumist.

  (4) Vallavalitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise, kaalutledes järgmiseid asjaolusid:
  1) taotletud tegevuse ning taotleja vastavus määrusele ning muudele õigusaktidele;
  2) Saue valla eelarveliste vahendite olemasolu ja suurus;
  3) taotletud tegevusest kasusaajate hulk, tegevuse prioriteetsus, keskkonnariskid;
  4) taotleja vastavus lõikes 5 sätestatud eelistustele;
  5) muud olulised asjaolude, sh avalik huvi.

  (5) Vallavalitsus võib eelistada taotluste hindamisel ja toetuse eraldamisel lastega peresid, isikuid, kes on taotluse esitamise jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud ning toimetulekuraskustega, vanemaealisi või hajaasustuspiirkonnas elavaid Saue valla elanikke.

  (6) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel kaaluda erandkorras toetuse määramist määruse § 2 lõike 4 punkti 1 nimetatud piirkonda.

  (7) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega jätta toetuse eraldamata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) pole täidetud toetuse saamise tingimused;
  3) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  4) taotlejal on täitmata kohustusi Saue valla ees;
  5) toetuse eraldamine on vastuolus õigusaktidega või kahjustaks avalikku huvi;
  6) ilmneb muu põhjendatud asjaolu.

  (8) Menetleja edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsuse 14 tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ning vastavate kulude tegemist toetuse saaja poolt.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vallavalitsusele pärast tegevuse täielikku ja nõuetekohast elluviimist, kuid mitte hiljem kui toetuse eraldamise otsuses määratud tähtajaks, järgmised dokumendid:
  1) kuluaruande;
  2) tegevuste teostamist ja kulu kandmist tõendavate dokumentide (lepingud, arved, aktid, maksekorraldused jms) koopiad;
  3) vee- ja kanalisatsiooniprojektide korral kasutusloa või -teatise taotluse;
  4) vajadusel jäätmeõiendi ja/või dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist ja viimist jäätmekäitluskohta.

  (3) Dokumentides näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses toodud tegevustele ja eelarvele ning vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud muudatustele nendes.

  (4) Vallavalitsus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide õigsust ning puuduste esinemisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vallavalitsus kannab toetuse üle toetuse saaja arvelduskontole 30 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja dokumentide õigsust, toetuse sihipärast kasutamist, nõuda toetuse saajalt võimalust tutvuda dokumentide originaalidega ning teostada kohapealset kontrolli elluviidud tegevuste üle.

  (6) Toetuse väljamaksmise tingimuseks on kavandatava tegevuse nõuetekohane ja õigusaktidest lähtuv elluviimine ning kuluaruande, sh vajalike ehituslike dokumentide, arvete, kuludokumentide, esitamine hiljemalt toetuse taotlemise aastast järgneva aasta 30. juuniks.

  (7) Vallavalitsus ei maksa toetust välja ning tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks või nõuab juba väljamakstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole hiljemalt toetuse eraldamise otsuse tegevuse täielikuks elluviimiseks määratud tähtaega esitanud nõuetekohaseid kuludokumente ja aruannet;
  2) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei võimalda vallavalitsusel dokumentide originaalidega tutvumist või objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  4) teostatud tegevused erinevad taotlusest ja muudatust ei ole vallavalitsusega eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud;
  5) toetuse saaja rikub määrusega või toetuse eraldamise korraldusega sätestatud toetuse saamise tingimusi.

  (8) Vallavalitsus võib vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt mitteabikõlbulike tegevuste kulude või taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostamata tegevuste kulude võrra, samuti tegevuste kulude võrra, mille kohta ei ole tähtajaks esitatud nõutavaid dokumente.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 40 “Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord“.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist määratud toetused jäävad kehtima vana määruse kohaselt.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json