HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Abja Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 2

Abja Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 22.04.2010 nr 17
jõustumine 01.05.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  Lasteasutuse nimi on Abja Lasteaed ( edaspidi Lasteaed), asukohaga Aia 24 Abja - Paluoja Abja vald Viljandi maakond

§ 2.   Haldusala

  Lasteaed on Abja valla munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest aja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteaed on Abja valla eelarvest finantseeritav koolieelne lasteasutus, kelle oma eelarve

  (2) Lasteaed ei ole iseseisev juriidiline isik. Lasteaed võib kasutada oma nimetuse ning Abja valla kujutusega pitsatit, oma sümboolikat ja blankette.

§ 4.   Asjaajamise keel ning õppe- ja kasvatustegevuse keel

  (1) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 5.   Rühmad

  (1) Lasteaed on 1,5- kuni 7-aastastele lastele. Rühmade arv Lasteaias sõltub laste arvust, vastavast vajadusest ning võimalustest ja need moodustab Lasteaia direktor. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõust. 01.10.2010; muudetud Abja Vallavolikogu 12.01.2012 määrusega 49-jõust. 01.07.2012)

  (2) Lasteaia struktuuri moodustavad:
  1) sõimerühm-vanuses 1,5 kuni 3 aastat; (muudetud Abja Vallavolikogu 12.01.2012 määrusega 49- jõust. 01.07.2012)
  2) noorem rühm - kolme- kuni nelja-aastased (erandjuhtudel 2 aasta 6 kuu vanused)
  3) keskmine rühm – nelja- kuni viieaastased;
  4) vanem rühm – kuue- kuni seitsmeaastased;

  (3) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) Sõimerühmas kuni 14 last (muudetud Abja Vallavolikogu 12.01.2012 määrusega 49- jõust. 01.07.2012)
  2) nooremas rühmas kuni 20 last;
  3) keskmises rühmas kuni 20 last;
  4) vanemas rühmas kuni 20 last;

§ 6.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Abja valla haldusterritoorium, kusjuures Lasteaias koha saamise õigus on lapsel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Abja vallas

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 7.   Lasteaia direktor, tema pädevus

  (1) Lasteaia direktor:
  1) on seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  2) tagab Lasteaia tulemusliku töö ja juhib Lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  3) korraldab Lasteaia tööd, koostab ning kehtestab kodukorra ja ametijuhendid, annab välja kompetentsi piires käskkirju ja korraldusi;
  4) kannab vastutust Lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  5) esitab üks kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja vara kasutamisest;
  6) koostab ja kooskõlastab hoolekoguga Lasteaia eelarve ning esitab kindlaksmääratud tähtajaks vallavalitsusele;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab Abja valla nimel töölepingud Lasteaia pedagoogide ja töötajatega.

  (2) direktori äraolekul täidab lasteaia direktori kohuseid käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

  (3) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 8.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

  (2) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt üks kord kahe kuu jooksul, vajadusel ka tihedamini.

  (3) Pedagoogiline nõukogu võtab igas arutatavas küsimuses vastu otsuse lihthäälte enamusega, kui nõukogu koosolekul viibib vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest. Häälte arvu võrdsuse puhul on otsustavaks direktori hääl. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

  (4) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu koosolekutel, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 9.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

§ 10.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku ja pedagoogiline nõukogu nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku.

  (2) Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

4. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 11.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on riiklik dokument, andes lasteaiale õiguse viia läbi õppe- ja kasvatustegevust lasteaia õppekava alusel.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul.

  (4) Lasteaia õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid;
  2) õppe-ja kasvatustegevuse ülesanded;
  3) õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted;
  4) õppekorraldus- ja tegevuse jaotusplaani (sisu, maht, ajaline korraldus);
  5) lapse arengu hindamise põhimõtted;
  6) lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel.

  (5) Lasteaial on oma tegevus- päevakava, mille koostamisel arvestatakse. Alushariduse raamõppekava ning kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevuse- ja päevakava kinnitab direktor. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

  (6) Lasteaial on oma arengukava, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 12.   Tööaeg

  (1) Lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 13.   Laste ja vanemate õigused

  (1) Laste õigused:
  1) lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimselt erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisele.

  (2) Vanemate õigused:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks ning
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) võtta osa lasteaia sisehindamisest;
  5) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

5. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 15.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21-jõustus 01.10.2010)

  (2) Töölepingud lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab Abja valla nimel lasteaia direktor. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

§ 16.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Õpetajate ning eripedagoogide (logopeedi) vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21- jõustus 01.10.2010)

  (2) Õpetajate ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 17.   Personali õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja sisekorraeeskirjaga, mis on kooskõlas seadusandlusega.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personal tagab asutuse vara säilimise ning sihipärase kasutamise.

  (5) Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

  (6) Lasteaia direktor ja õpetajad loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega. (Muudetud Abja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 21-jõustus 01.10.2010)

  (7) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

6. peatükk VARA, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 18.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia kasutuses olevad hooned, rajatised ja inventar on valla vara, mille valitsemine toimub

  (2) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ning vallaeelarve vahenditest, toetustest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja projektidest laekuvatest summadest.

  (3) Lasteaed vastutab tema kasutuses oleva vara säilimise ja remondi eest.

  (4) Lasteaia raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

§ 19.   Järelevalve

  (1) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Riiklikku järelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud ja maavalitsuse haridusosakond haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

7. peatükk REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Lasteaia reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Otsuse lasteaia reorganiseerimisest, sealhulgas põhimääruse muutmisest ning lasteaia tegevuse lõpetamisest ( likvideerimisest) võtab vastu vallavolikogu.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia reorganiseerimise või likvideerimise kulud kantakse lasteaia vahendite arvelt, puuduvad vahendid kantakse valla eelarvest.

  (4) Lasteaeda ei likvideerita või töökohtade ja laste arvu vähendada perioodil 01. september kuni 01. juuni.

  (5) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub alates 01. maist 2010

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json