Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete korraldamise kord

Väljaandja:Abja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 8

Riigihangete korraldamise kord

Vastu võetud 26.01.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 3, § 5 lõike 2, § 10 lõike 1 punkti 2 , § 14¹ ja § 15, § 16 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 7 lõike 1 ja Abja Vallavolikogu 12.01.2012 määruse nr 43 „ Abja vallavara valitsemise kord“ § 10 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Abja Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi allasutused) korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist

  (2) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke siseriiklikku piirmäära (edaspidi piirmäär) rakendatakse hankemenetluse läbiviimisel käesoleva määruse § 2 sätestatud korda, so
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 40 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 250 000 eurot.

  (3) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära, viiakse hankemenetlus läbi lihtmenetluse korras, järgides riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ja käesoleva määruse § 3 ja § 4 sätestatud korda

§ 2.   Riigihanke läbiviimine piirmäära ületavate hangete korral

  (1) Riigihanke läbiviimine toimub vastavalt riigihangete seaduses ettenähtud korrale.

  (2) Riigihanke läbiviimiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega hankekomisjon ja määratakse vastutav isik.

  (3) Hankekomisjon:
  1) määrab riigihanke eeldatava maksumuse;
  2) määratleb riigihanke objekti;
  3) koostab riigihanke tehnilise kirjelduse ja tööde/teenuste läbiviimise tingimused;
  4) töötab välja riigihanke kvalifitseerimise tingimused ja hindamiskriteeriumid;
  5) määratleb põhilised hankelepingu tingimused;
  6) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
  7) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
  8) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
  9) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse.

  (4) Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

  (5) Vastutav isik:
  1) koostab hankedokumendid vastavalt komisjoni poolt koostatud tehnilisele kirjeldusele, kvalifitseerimise tingimustele ja hindamiskriteeriumidele;
  2) töötab välja hankelepingu projekti;
  3) sisestab riigihangete registrisse hanketeate;
  4) hanketeate ja hankedokumentide muutmisel sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused;
  5) korraldab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele hankedokumentide väljastamist ja andmete registreerimist;
  6) korraldab pakkujatele 3 tööpäeva jooksul hanketeate ja hankedokumentide kohta selgituste andmist;
  7) korraldab pakkujatelt pakkumuste vastuvõtmise ja pakkujate nõudmisel vastava kinnituse väljastamise, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg;
  8) osaleb pakkumuste avamisel ja koostab pakkumuste avamise protokolli;
  9) korraldab 3 tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates kõigile pakkujatele avamise protokolli ärakirja saatmise;
  10) osaleb pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavuse kontrollimise ja pakkumuse edukaks tunnistamise töös ja koostab koosolekute protokollid;
  11) koostab pakkujate kvalifitseerimise või hankemenetlusest kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja edukaks tunnistamise kohta vallavalitsuse korralduse eelnõu;
  12) korraldab otsuse tegemisest arvates 3 tööpäeva jooksul selle väljasaatmise või kättetoimetamise pakkujatele;
  13) korraldab pakkujatele tagatise tagasimaksmise;
  14) 10 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist sisestab riigihangete registrisse riigihanke aruande;
  15) pärast hankelepingu täitmist sisestab 10 päeva jooksul, lepingu täitmist kontrolliva ametniku andmete põhjal, riigihangete registrile aruande lisa;
  16) vastutab hankemenetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest.

  (6) Vallavalitsus:
  1) annab korralduse riigihanke läbiviimiseks ja kinnitab hankekomisjoni koosseisu;
  2) kinnitab komisjoni poolt koostatud hankedokumendid ja kvalifitseerimise tingimused;
  3) annab riigihanke komisjoni protokollides tehtud ettepanekute alusel korralduse pakkujate kvalifitseerimise või hankemenetlusest kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja edukaks tunnistamise kohta;
  4) annab korralduse sõlmida leping;
  5) määrab hankelepingu täitmise kontrollimiseks hankija poolse esindaja.

§ 3.   Lihthanke läbiviimine, so riigihanke läbiviimine alla piirmäära jäävate hangete korral

  (1) Lihthange tuleb korraldada juhul kui eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on:
  1) asjade ostmise ja teenuse tellimise korral 10 000 – 40 000 eurot;
  2) ehitustööde tellimise korral 30 000 – 250 000 eurot.

  (2) Lihthanke läbiviimiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega hankekomisjon ja määratakse vastutav isik.

  (3) Hankekomisjon:
  1) koostab hankedokumentide tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimise tingimused ja hindamiskriteeriumid;
  2) vajadusel korraldab majanduslikult ja tehniliselt hanke nõuetele vastavate pakkujate leidmise;
  3) vajadusel peab läbirääkimisi pakkujate esindajatega;
  4) viib läbi pakkujate kvalifitseerimise või kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamise protseduuri.

  (4) Vastutav isik:
  1) koostab komisjonilt saadud tehnilise kirjelduse alusel hankedokumendid ja hankelepingu projekti;
  2) avaldab lihthanke teate riigihangete registris ja valla veebilehel;
  3) korraldab hankedokumentide väljastamist kõigile soovijatele või komisjoni poolt valitud pakkujatele;
  4) osaleb pakkumuste avamisel ja koostab pakkumuste avamise protokolli;
  5) viib koostöös komisjoniga läbi pakkujate kvalifitseerimise või nende kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamise protseduuri ja koostab protokolli;
  6) koostab pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise korralduse projekti;
  7) teeb pakkujatele teatavaks hanke tulemused;
  8) sisestab 20 päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist riigihangete registrile aruande;
  9) pärast hankelepingu lõppemist sisestab 20 päeva jooksul, lepingu täitmist kontrolliva ametniku andmete põhjal, riigihangete registrile aruande lisa.

  (5) Vallavalitsus:
  1) annab korralduse riigihanke läbiviimiseks;
  2) kinnitab hankekomisjoni koosseisu;
  3) kinnitab hankedokumendid ja kvalifitseerimise tingimused;
  4) annab korralduse kvalifitseerimise või kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta;
  5) annab korralduse sõlmida leping;
  6) määrab hankelepingu täitmise kontrollimiseks hankija poolse esindaja.

§ 4.   Riigihanke läbiviimine hangetel maksumusega alla 10000 euro asjade ostmisel või teenuste tellimisel ja alla 30000 euro ehitustööde puhul

  (1) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht.

  (2) Vastutav isik:
  1) järgib riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid;
  2) vajadusel viib läbi turu-uuringuid majanduslikult ja tehniliselt nõuetele vastavate pakkujate leidmiseks;
  3) koostab hinnapakkumuste küsimiseks lähteülesande ja edastab selle (kirja või e-posti teel ) võimalusel vähemalt kolmele valitud pakkujale samaaegselt;
  4) teavitab hanke läbiviimise soovist valla veebilehel, kui eeldatav maksumus asjade ja teenuste ostmisel on võrdne või ületab 3000 eurot ja ehitustööde puhul 6000 eurot;
  5) peab pakkujatega läbirääkimisi;
  6) koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta akti;
  7) koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu eduka pakkumuse kinnitamiseks kui hanke maksumus ületab või on võrdne 3000 eurot.

  (3) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult kui hanke maksumus ületab või on võrdne 3000 euroga.

  (4) Alla 3000 euro asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse osutamise/tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või allasutuse juhi poolt koostatud akt ja hinnapakkumine.

  (5) Raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisel ning teenuse tellimisel aastase maksumusega alla 3000 euro tuleb järgida riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.

§ 5.   Sisetehing

  Käesolevas määruses sätestatud korda ei ole vallavalitsus kohustatud rakendama riigihangete seaduse § 14¹ lõigete 2 ja 3 korral.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2012. a.

Peeter Rahnel
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json