ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugkütte piirkonna määramine ning võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra ning kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 14

Kaugkütte piirkonna määramine ning võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra ning kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2007 nr 36
KO 2007, 137, 1629
jõustumine 28.05.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, kaugkütte seaduse § 5 ja 8 alusel, võttes arvesse Vaivara Vallavolikogu majanduskomisjoni seisukohad ning Vaivara Vallavalitsuse ettepaneku.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Vaivara valla haldusterritooriumil soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete ja soojuse piirhinna kooskõlastamise korra.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) soojusettevõtja – ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on soojuse tootmine, jaotamine või müük ning vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest;
 2) kaugküttepiirkond – üldplaneeringuga või volikogu poolt määratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet;
 3) kaugküte – soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu;
 4) kaugküttesüsteem – soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seonduvad ehitised;
 5) võrk – torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse jaotamiseks, kusjuures võrguks ei loeta käesoleva seaduse tähenduses tarbijapaigaldisi;
 6) tarbijapaigaldis – kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleks ja nende teenindamiseks vajalikul maal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusega;
 7) liitumispunkt – võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;
 8) võrgu teeninduspiir – piir, milleni võrguettevõtja lepingu alusel kaugküttesüsteemi haldab;
 9) võrgupiirkond – maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtte omandis või valduses olevat võrku;
 10) tegevuspiirkond – tegevusloaga kindlaksmääratud ala, kus soojusettevõtja tegutseb;
 11) tarbija – isik, kes ostab võrgu kaudu jaotuvat soojust;
 12) võrguettevõtja – ettevõtja, kes kasutab võrku soojuse jaotamiseks;
 13) liitumine – tarbijapaigaldise ühendamine võrguga.

§ 3.  Üldnõuded võrguga liitumiseks ja võrgust eraldumiseks

 (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud § 3 lõigetes 2 ja 4 näidatud juhtudel.

 (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

 (3) Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise erijuhtumid vaatab läbi ja määrab konkreetsed liitumise ja eraldumise tingimused vallavalitsus.

 (4) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi, kui kaugküte on:
 1) ajutised ehitised;
 2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW;
 3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;
 4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise

 (5) Võrguga liitumise ja eraldumisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

§ 4.  Võrguga liitumise tingimused ja kord

 (1) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (2) Võrguga liitumiseks esitab soovija (edaspidi liituja) kirjaliku taotluse.

 (3) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist peab võrguettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

 (4) Liituja taotluse alusel väljastab võrguettevõtja võrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused).

 (5) Liitumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) liitumispunkt;
 2) mõõtesüsteemi asukoht (mõõtur paigaldatakse tarbija ehitises võimalikult lähedale välispiirdele);
 3) võrgu teeninduspiir (üldjuhul on teeninduspiiriks liitumispunkt);
 4) liituja ja võrguettevõtja kohustused;
 5) liitumistasu kalkulatsioon;
 6) liitumistingimuste kehtivusaeg;
 7) eritingimused.

 (6) Kaugküttevõrguga liitumiseks sõlmivad võrguettevõtja ja liituja kirjaliku liitumislepingu, mis on soojuse ostu-müügilepingu sõlmimise aluseks.

 (7) Tarbijapaigaldise rajamisel kasutab liituja tehnoloogiaseadmeid ja materjale, mis on vastavuses võrguettevõtja väljastatud liitumistingimustes.

 (8) Tarbijapaigaldise rajamiseks vajaliku investeeringu näeb ette hoone (kinnistu) omanik.

§ 5.  Liitumistasu arvutamine

 (1) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

 (2) Liitumistasu arvutamisel võetakse arvesse konkreetseks liitumiseks vajalik:
 1) investeeringute katmine;
 2) keskkonnanõuete täitmine;
 3) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
 4) põhjendatud tulukus.

§ 6.  Kaugküttevõrgust eraldumise kord

 (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

 (2) Võrgust eraldumist on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
 2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusenergiaga kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
 3) ehitise rekonstrueerimine, kui soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ökoloogiliselt puhtaid kütteviise.

 (3) Eraldamist taotlev tarbija esitab võrguettevõttele võrgust eraldumiseks kirjaliku taotluse.

 (4) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

 (5) Eraldamist taotlev tarbija tasub võrguettevõtjale eraldumisega seotud kulud.

 (6) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimub 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

§ 7.  Kaugkütte üldised kvaliteedinäitajad

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama nii võrguettevõtja kui tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega.

 (2) Soojuse ostu-müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab väljastatava soojusenergia temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim arvestama:
 1) välisõhu temperatuuri;
 2) ilmastiku prognoosi;
 3) tuule kiirust ja suunda;
 4) soojusvõrgu inertsi;
 5) temperatuurigraafiku kõikumist (lubatud hälve ± 2 EC);
 6) piisava tsirkulatsiooni saavutamiseks tarbivas süsteemis peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees vajaliku küttevee rõhu, mis on määratud soojuse ostu-müügilepinguga.

§ 8.  Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Kehtestada Vaivara valla haldusterritooriumil kaugküttepiirkonnad vastavalt Lisale 1.

 (2) Määrus jõustub 28. mail 2007. a.

Heiki LUTS
Volikogu esimees

Lisa Vaivara valla haldusterritooriumi kaugküttepiirkonnad

/otsingu_soovitused.json