KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade kinnitamine

Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 21

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade kinnitamine

Vastu võetud 19.10.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja 3, § 52 lg 2, 3, 9 ja 14, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, ehitusseaduse § 70 lg 3, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 2, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 48 lg 2 p 3, alkoholiseaduse § 73 lg 2 p 9, majandustegevuse registri seaduse § 32 lg 2, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 2 p 4, muinsuskaitseseaduse § 49 lg 2 p 2, väärismetalltoodete seaduse § 54 lg 2 p 3, pakendiseaduse § 33 lg 6, maapõueseaduse § 73 lg 2, liiklusseaduse § 263 lg 4, noorsootöö seaduse § 17 lg 2, ühistranspordiseaduse § 5411 lg 2 p 3, tubakaseaduse § 51 lg 3, turismiseaduse § 315 lg 3 p 2, teeseaduse § 409 lg 2 p 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 14 lg 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse järelvalveametniku ametikoha pädevus Kadrina Vallavalitsuse nimel osalemiseks väärteomenetluses, millele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

§ 2.  Kohtuvälise menetleja pädevus

  (1) Järelvalveametnik on pädev osalema kohtuvälise menetleja nimel järgmistes väärteomenetlustes: ehitusseaduse §-des 65-69, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-des 662 ja 663, ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse §-s 151, looduskaitseseaduse §-des 71, 73 ja 74, jäätmeseaduse §-des 120-12611, alkoholiseaduse §-des 53-72, majandustegevuseregistri §-s 31, kaubandustegevuse seaduse §-des 24, 26 ja 32, muinsuskaitseseaduse §-des 45-48, väärismetalltoodete seaduse §-des 47-49, pakendiseaduse §-des 29-31, maapõueseaduse §-s 72, reklaamiseaduse §-des 332 ja 35, tarbijakaitseseaduse §-des 45-47, liiklusseaduse §-s 241 ja 261, teeseaduse §-des 40-409, noorsootöö seaduse §-s 16, ühistranspordiseaduse §-des 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 ja 5410, tubakaseaduse §-des 38-50, turismiseaduse §-s 312 ja karistusseadustiku §-des 261, 262, 282 ja 371 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 14 sätestatud väärtegudele, millele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse sätteid.

§ 3.  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

  (1) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm on toodud määruse lisas.

  (2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vormi esiküljele on märgitud:
  1) tunnistuse väljaandjana „KADRINA VALLAVALITSUS”,
  2) väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel pädevuse saanud ametniku ees-ja perekonnanimi ning ametikoht,
  3) tunnistuse number ja väljaandmise aeg.

  (3) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vormi tagaküljele on kantud
  1) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst „Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Kadrina Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana. Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud käesoleva tunnistuse väljaandjale tagastama“
  2) väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning väljaandja pitser.

§ 4.  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmine

  (1) Kohtuvälise menetleja tunnistuse väljastab vallavanem.

  (2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmise ja tagastamise kohta peab arvestust vallasekretär.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 26. oktoobril 2011.

Aivar Lankei
Vallavanem

Marika Mardõkainen
Vallasekretär

Lisa Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json