Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vaivara valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 23

Vaivara valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 23.10.2008 nr 69
KO 2008, 150, 2117
jõustumine 27.10.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, jäätmeseaduse § 69 lõike 3 ja lõike 6 ning avaliku teabe seaduse § 431 lõike 1, § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vaivara valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on tagada arvestus Vaivara vallas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside, tekkekohtade ja jäätmemahutite üle.

  (2) Registri ametlik nimi on Vaivara valla jäätmevaldajate register.

  (3) Registri omanik on Vaivara vald (edaspidi vald).

§ 2.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Registrit peetakse elektroonilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (2) Registri vastutav töötleja on Vaivara Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Registri volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja) nimetatakse vallavanema käskkirjaga. Volitatud töötleja korraldab registri pidamist, töötlemist, sisestab ja väljastab andmeid, rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilitamise tagamiseks.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja (s.h korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja) kohta järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja nimi;
  2) isikukood või registrikood;
  3) tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);
  4) jäätmevaldaja kontaktandmed (aadress, telefon jm);
  5) korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise ajavahemik ja mitteliitunuks lugemise põhjendus.

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
  1) katastriüksuse nimetus;
  2) katastriüksuse tunnus;
  3) asukoht või aadress;
  4) tüüp (eramu, korterelamu, suvila jms);
  5) andmed kogumisvahendite kohta;
  6) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused.

  (3) Registrisse kantakse järgmised registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed:
  1) volitatud töötleja kasutajatunnus registris;
  2) andmete registris töötlemise aeg.

  (4) Vallavalitsusel on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

  (5) Registrisse kantud andmetel ja väljavõtetel ei ole õiguslikku tähendust, need andmed on informatiivse tähendususega.

§ 4.   Registriandmete esitajad, andmete esitamise kord ja tähtajad

  (1) Registrile esitavad andmeid jäätmevedaja (vallavalitsuse poolt korraldatud olmejäätmete veo konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja, kellega on sõlmitud vastav leping), jäätmevaldajad ja teised asjaomased isikud tasuta.

  (2) Kinnistute ja kinnistuomanike (vallasvara omanike) andmed ning aadressiandmed koostatakse valla ja riigi olemasolevate registrite ja digitaalkaartide põhjal.

  (3) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (4) Andmete esitajad peavad tagama enda poolt esitatud andmete aktuaalsuse.

  (5) Jäätmevaldajate lepingute andmed ja andmed jäätmemahutite ning jäätmekoguste kohta edastab jäätmevedaja vallavalitsusele vähemalt üks kord kvartalis. Jäätmevedaja poolt andmete esitamise kohustus fikseeritakse jäätmeveo eri- või ainuõiguse konkursi kutsedokumentides.

  (6) Enne andmete registrisse kandmist kontrollib volitatud töötleja andmete õigsust ja vastavust nõuetele ning käesoleva määruse sätetele.

  (7) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise üle peab registri volitatud töötleja.

  (8) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatud andmeid.

§ 5.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Registrisse kantavate andmete alusdokumentideks on vallavalitsuse korraldus, vallavolikogu määrus või otsus, kinnisturaamatu ja maakatastri informatsioon, isiku kirjalik avaldus, jäätmevedaja aruanded.

  (2) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast kande aluseks oleva dokumendi saamist.

  (3) Volitatud töötleja säilitab ja arhiveerib registri kannete tegemise aluseks olevad dokumendid ja andmed seadusega ettenähtud korras.

§ 6.   Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine

  (1) Muudatusi registris teeb ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud koheselt parandama registris avastatud ebaõiged andmed. Vajadusel teeb volitatud töötleja järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud seitsme tööpäeva jooksul esitama vallavalitsusele õiged andmed koos andmete õigsust tõendavate dokumentidega.

§ 7.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris peetavaid andmeid väljastatakse käesolevas määruses ja avaliku teabe seaduses sätestatud viisil, tingimustel ja tähtaegadel.

  (2) Registrist andmete saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik avaldus, kuhu on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja põhjendus, milleks andmeid vajatakse.

  (3) Soovitud andmed väljastatakse põhjendatud taotluse alusel viie tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisesest. Andmed väljastatakse registrist elektroonilisel andmekandjal, e-posti teel või paberkandjal.

  (4) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ja õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

  (5) Registriandmed on avalikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (6) Piiratud juurdepääsuga andmed on maaüksuse omaniku ja jäätmevaldaja postiaadress, samuti andmed, mis käsitlevad andmekaitset ja andmete tehnilist töötlemist. Piiratud juurdepääsuga andmeid väljastatakse ja nendega tutvumine on võimalik vastavalt andmekogude seadusele, avaliku teabe seadusele ja isikuandmete kaitse seadusele.

  (7) Registri andmete kasutamine on tasuta.

§ 8.   Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvestuse pidamine

  Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub volitatud töötleja poolt registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega ja nende regulaarse läbivaatamisega tarkvara abil.

§ 9.   Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Vallavalitsus sulgeb registri või selle osa juurdepääsu, kui :
  1) ilmneb andmete kuritarvitamine;
  2) ilmneb andmete hävimise oht;
  3) ilmneb oluline seadusrikkumine registri pidamisel;
  4) juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsu kasutada teisel isikul või kasutanud registriandmeid mittesihipäraselt.

  (3) Vallavalitsus taastab juurdepääsu registrile pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 10.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Andmekaitse Inspektsioon ja vallavalitsus.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud ajaks.

§ 11.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 12.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vaivara Vallavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse andmekogude seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmisele teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse vastav akt.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27.10.2008.a.

Heiki LUTS
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json