Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Holstre Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Paistu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2012, 32

Holstre Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 16.11.2007 nr 17

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34, § 35 lg 2 Paistu valla põhimääruse § 20 lg 1 p 32 alusel

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Holstre Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on universaalse koostisega üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu on Paistu valla munitsipaalasutus, mis vastavalt rahvaraamatukogu seadusele teenindab Paistu valla haldusterritooriumil elavaid inimesi.

  (3) Raamatukogu põhimääruse ja muudatused selles kinnitab Paistu Vallavolikogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Paistu Vallavalitsuse ja Paistu Vallavolikogu otsustest, määrustest, korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Paistu Vallavolikogu.

  (6) Raamatukogul võib olla oma sümboolikaga logo, tempel, lipp ja peab olema internetilehekülg.

  (7) Raamatukogu asub Paistu vallas. Tema postiaadress on: Holstre 69602, Paistu vald, Viljandimaa.

§ 2.   TEGEVUSE KORRALDUS

  (1) Raamatukogu tegevuse eesmärk ja ülesanded:
  1) teenindab Paistu valla elanikkonda ja teisi soovijaid;
  2) komplekteerib oma kogud, säilitab ja teeb need lugejatele kättesaadavaks;
  3) arvestab ja töötleb raamatukogusse saabunud trükiseid ning koostab nende kasutamiseks infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid jm);
  4) teeb teatme-bibliograafiatööd, vastab päringutele;
  5) korraldab näitusi ja muid üritusi ning tutvustab oma kogusid üldsusele;
  6) peab raamatukogutöö arvestust;
  7) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  8) kooskõlastab oma tegevuse Paistu Vallavalitsusega ja Viljandi Linnaraamatukoguga;
  9) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks paikkonna kohta käiva koduloolise materjali.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Paistu valla eelarves

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu poolt osutatud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 3.   ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  (1) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) esitada Paistu Vallavalitsusele ja Paistu Vallavolikogule raamatukogu tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  2) saada teistelt Paistu valla asutustelt informatsiooni, mis on vajalik raamatukogu põhiülesannete täitmiseks.

  (2) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised kohustused:
  1) kinni pidada kasutamiseeskirjast, et tagada kogude säilivus;
  2) täiendada kogusid vahetuse, annetuse ja ostudega;
  3) kasutada sihtotstarbeliselt Paistu valla vara ning tagada selle säilimine ja heaperemehelik majandamine.

§ 4.   JUHTIMINE

  (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse Paistu Vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Paistu Vallavolikogu kinnitab raamatukogu põhimääruse, raamatukogu kasutamiseeskirja ja Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskirja.

  (3) Raamatukoguhoidjale esitatavad kutsenõuded ja raamatukogu töökorraldus on kinnitatud EV Kultuuriministeeriumi määrusega.

  (4) Raamatukogu juhataja:
  1) tegutseb raamatukogu nimel ilma erivolituseta, esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes ning organisatsioonides;
  2) vastutab raamatukogu töö eest;
  3) töötab välja asutuse töösisekorraeeskirjad;
  4) esitab eelarve projekti ja aruanded vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  5) teostab investeeringuid vastavalt eelarvele;
  6) juhib ja koordineerib teeninduspiirkonna elanike raamatukogunduslikku teenindust, abistab klienti arvurikasutuse algoskuste omandamisel;
  7) kannab vastutust käesoleva põhimääruse täitmise eest.

§ 5.   VARA JA VAHENDID

  (1) Raamatukogu vara moodustavad kohaliku omavalitsuse ja teiste füüsiliste nig juriidiliste isikute poolt raamatukogu kasutusse antud esemed.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Paistu vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjas sätestatud korras.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) riigieelarvest;
  2) kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  3) annetustest;
  4) oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 6.   ARUANDLUS

  (1) Raamatukogu dokumentatsiooni peetakse kultuuriministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu annab oma tegevusest aru Paistu Vallavalitsusele ja Viljandi Linnaraamatukogule ning esitab statistilise aruande Kultuuriministeeriumile.

§ 7.   ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

  (1) Raamatukogu tegevuse korraldab ümber ja lõpetab Paistu Vallavolikogu otsusel.

  (2) Tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vähemalt kuu aega ette kultuuriministeeriumile ja Viljandi Linnaraamatukogule.

  (3) Raamatukogu varade üle otsustab vallavolikogu.

§ 8.   MÄÄRUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE


Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavolikogu 23.augusti 2000.a. määruse nr 19 Paistu valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine lisa 2 “Holstre raamatukogu põhimäärus”

§ 9.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE


Määrus jõustub peale avalikustamist kolmandal päeval.

Siim Sillamaa
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json