ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamu toetamise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 10

Korterelamu toetamise kord

Vastu võetud 30.05.2013 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Korterelamu toetamise kord sätestab Käina Vallavalitsuse eelarvest Käina valla haldusterritooriumil asuvale korteriühistule, korteriühisusele või vähemalt 4 korteriga korterelamule hoone krundi ja välisilme suuremahuliseks parendus- ja heakorratööks või korterelamu küttesüsteemi uuendamiseks või energiasäästu tagava projekteerimistöö teostamiseks toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelvalve teostamise tingimused ja põhimõtted.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on toetada elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas ühistegevust ning kortermajade heakorra ja välisilme parandamist ning energia säästmist.

§ 2.  Toetuse põhimõtted

 (1) Toetust antakse korteriühistule, korteriühisusele või selle puudumisel ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele korterelamut ja selle krunti puudutava suuremahulise projekti kaasfinantseeringuks.

 (2) Toetatakse järgmiseid tegevusi:
 1) krundi heakorraprojekti elluviimine;
 2) krundi tee ja parkla kapitaalremont;
 3) katuse ja fassaadi renoveerimine;
 4) laste mänguväljaku rajamine;
 5) küttesüsteemi uuendamiseks ja energiasäästu projekti elluviimine;
 6) energiasäästu tagava tervikliku ehitusprojekti projekteerimistöö teostamine.

 (3) Renoveerimisena mõistetakse töid, millega parendatakse hoone välisilmet (katuse, sokli ja välisseina remonti või rekonstrueerimist, akende ja välisuste vahetust, rõdude remonti või rekonstrueerimist) või küttesüsteemi uuendamist.

 (4) Toetatava projekti miinimumsuurus on 8 000 eurot.

 (5) Toetuse suurus on maksimaalselt 30% ühele projektile ühel aastal.

 (6) Pärast tööde valmimist vormistab taotleja tööde teostajaga üleandmise akti, mille kooskõlastab vallavanem ning esitab Käina Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast tööde valmimist aruande tehtud kulutuste kohta.

 (7) Toetust kasutatakse ainult sihtotstarbeliselt ja toetus tuleb tagastada, kui kontrollimisel selgub, et seda ei ole kasutatud taotluses näidatud eesmärkidel.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotluse esitamise tähtaja kuulutab välja Käina Vallavalitsus.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb Käina Vallavalitsusele esitada:
 1) taotlus (lisa 1 või lisa 2);
 2) korteriühistu registriandmed või korteriomanike ühise tegutsemise leping;
 3) korteriühistu üldkoosoleku otsus või korteriomanike kokkulepe projekti teostamise ja finantseerimise kohta;
 4) ehitustöö korral ehitusprojekt, ehitusluba, projekti eelarve ja hinnapakkumised või projekteerimistöö korral projekteerimistingimused ja hinnapakkumine;
 5) vajadusel volikiri korteriomanike esindamise kohta.

§ 4.  Toetuse eraldamine

 (1) Käina Vallavalitsus vaatab taotlused läbi 30 päeva jooksul.

 (2) Puuduste esinemisel teatab Käina Vallavalitsus sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (3) Käina Vallavalitsus otsustab taotluse osaliselt või täies ulatuses rahuldamise Käina Vallavalitsuse korraldusega selle aasta eelarves toetuseks ettenähtud vahendite piires.

 (4) Toetuse eraldamisest keeldumise korral saadetakse taotlejale põhjendatud vastus.

 (5) Toetus makstakse Käina Vallavalitsuse korralduse alusel taotluses näidatud kontole aruande, arve ja remonttööde eest omaosaluse tasumist tõendava dokumendi esitamisel.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Käina vallavolikogu 28. veebruari 2007.a määrus nr 23 „Kortermajade toetamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Üllar Padari
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotlus korteriühistule

Lisa 2 Toetuse taotlus ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele

/otsingu_soovitused.json