Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Valjala valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 30

Valjala valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 28.05.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1 ja 3, § 22 lg 1 p 4 ja 36¹ ning § 36 lg 2 ja 3, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lg 3 ja 7, ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Valjala valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil heakord.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Valjala valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskiri reguleerib Valjala valla territooriumil heakorra konkursi läbiviimist

§ 2.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  (1) Avalik koht - käesoleva eeskirja järgi on iga territoorium, üldkasutatavad hooned, rajatis, samuti ühissõiduk:
  1) avalikud territooriumid (teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, supluskohad, spordirajatised, mänguväljakud, väljakud, bussioote kojad ettevõtete piirdeaiata territooriumid);
  2) üldkasutatavad hooned (ametiasutused, rahvamaja, külakeskus, lasteaed, kool, raamatukogud, majutuskohad, toitlustusettevõtted, kauplused, kirikud ja muud hooned);
  3) kinnistu – maa-ala, krunt, katastriüksus ja nende olulised osad;
  4) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu. Omanikuga on võrdsustatud tema poolt volitatud kinnistu valdaja, haldaja või kasutaja;
  5) puhastusala – kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee, sõltumata selle omandivormist;
  6) jalgtee – on jalakäija ja tasakaaluliikuri liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega eraldiseisev tee;
  7) kergliiklustee – tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate liikumiseks;
  8) heakorratööd – liiva, tolmu, jäätmete, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine, puude võrade kärpimine, mahalangenud puulehtede koristamine vm korra ja puhtuse tagamiseks tehtav töö;
  9) müügikoht- koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust, müügisaal on kaupluses asuv ruum, mis on kaupleja valduses ja kus pakutakse kaupa müügiks ning kuhu klient siseneb kauba valimiseks ja lepingu sõlmimiseks;

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Valjala Vallavalitsuse kohustus on:
  1) tagada haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, muude avalike kohtade korrashoid;
  2) tagada vallale kuuluvate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
  5) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.
  6) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

  (2) Heakord avalikel teedel
  1) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks teepeenarde, kraavide, teede rikkumist, risustamist ega reostamist. Rikkumise tekkimisel tuleb see kohe likvideerida rikkuja poolt;
  2) Vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita teeseadusega kehtestatud nõudeid;
  3) Vallavalitsus võib oma korraldusega vallateedel ja avalikel erateedel liiklust ajutiselt sulgeda või piirata sõltuvalt transpordivahendi kaalust, kui mõjuvate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik;
  4) Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalike erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele taotlus metsamaterjali kokkuveo, ladustamise ja äraveo kohta. Blankett on kättesaadav Valjala valla veebilehel www.valjala.ee või vallavalitsuses.

3. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäijate või sõidukite liikumist;
  2) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit; 3) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevad kraavid ning truubid;
  3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  4) kasutusel mitteoleva ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse;
  5) hoonete valdajad on kohustatud tagama riigilippude heiskamise vastavalt kehtestatud korrale;
  6) tagama koha-aadressi olemasolu, kindlustades võimalusel selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt, võimaluse korral ka pimedal ajal;
  7) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms, vajadusel tähistama tähisega ohtliku ala, peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  8) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega piirneval puhastusalal;
  9) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrashoiu, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja selle ümbruse hooldamise;
  10) kinnistu omanik, kelle kinnistul asub veevõtukoht, veekogu või selle osa, on kohustatud jälgima veeseadusega kehtestatud nõudeid;
  11) kinnistul asuva kaevu ja selle sanitaarkaitseala seisundi eest vastutab omanik;
  12) korraldama kinnistul tekkinud jäätmete kogumise, omama või rentima piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid või kasutama jäätmeveolepingu alusel ühismahuteid ning hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed, et ei oleks takistatud liiklemine;
  13) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja asutuse territooriumil olevate teede ning välitrepi heakorra, sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedustõrje;

4. peatükk HEAKORRA KONKURSI LÄBIVIIMINE 

§ 5.   Heakorra konkursi eesmärgid, osavõtjad ja läbiviimine

  (1) Konkursi korraldamise eesmärk on:
  1) parandada valla territooriumil heakorda
  2) kodude ja koduümbruste välisilme parendamine ja arendamine;
  3) avalike haljasalade ja hoonete välisilme korrastamine ja kaunistamine;
  4) esile tõsta paremini heakorrastatud objekte

  (2) Konkursist osavõtjad/objektid:
  1) ühepereelamu alevikus;
  2) ühepereelamu külades;
  3) korterelamu;
  4) muu (ettevõte, ühiskondlik asutus, kool, kirik, turismitalu, suvemaja jne) koos haljasaladega.
  5) külad

  (3) Konkurss viiakse läbi üle aasta juunikuus. Konkursile saavad kandidaate esitada kodanikud ja külavanemad. Konkursi võitjad saavad uuesti osaleda 3. aasta möödumisel.

  (4) Konkursi korraldab ja viib läbi vallavolikogu poolt moodustatud komisjon, mis selgitab välja, teeb kokkuvõtted tulemustest ja esitab parimad tunnustamiseks volikogule;

  (5) Komisjon viib läbi objektide ülevaatuse, enne objekti ülevaatust informeerib komisjon sellest objekti omanikku.

  (6) Hindamisel arvestatakse alljärgnevaga:
  1) terviklik ruumilahendus;
  2) heakord;
  3) haljastus;
  4) väikevormid ja ehitised.

5. peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse, raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, puhtuse ja heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) korrastama müügikoha pärast müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms).

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa.
  2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
  3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) keelatud on objektilt pori, prahi ja lume sattumine ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
  6) ladustama ehitusmaterjali avalikku kohta vallavalitsuse väljastatud kirjaliku loa alusel loas ettenähtud tingimustel;
  7) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  (1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  2) lõplikult kasutusest väljas olevad õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;
  3) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 9.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  (1) Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (näit. virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- veterinaarnõuded ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse;
  2) karjatatavaid loomi tuleb karjatada alal, mis välistaks loomade vaba väljumise alalt;
  3) loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse;
  4) Valjala vallas on loomapidaja kohustatud korraldama oma loomapidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi, muuhulgas on loomapidaja kohustatud võtma tarvitusele abinõud vältimaks loomade lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.
  5) vältima puiste, mulla, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  6) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tekitatud kahjustused ja tagades liiklusohutuse.

§ 10.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida, kirjutada ja joonistada ehitise või rajatise seintele, piirdeaiale, pingile, teele, ühissõidukipeatuse ootekojale, kommunikatsiooniehitisele, jätta oma lemmiklooma järelt koristamata.
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari;
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal haljasala omaniku või haldaja loata;
  5) reostada veekogusid ning pesta sõidukeid veekogu juures;
  6) lasta reovett sadevee kraavi või sadeveekanalisatsiooni, risustada või reostada neid muul viisil;
  7) kuhjata lund, mulda (näiteks künnimulda), läga jm, kohalikule või üldkasutatavale teele ja selle kaitsevööndile;
  8) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel;

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

6. peatükk NÕUDED KÜTTEKOLDEVÄLISEL TULE TEGEMISEL 

§ 11.   Lõkke ja muu küttekoldevälise tule tegemisel nõutavad tuleohutusnõuded:

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30.augusti 2010.a määrus nr. 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmisi nõudeid:
  1) tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tule tegemise üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul;
  2) lõkke tegemisel tuleb tagada ohutut vahemaad hoonete ja metsani;
  3) lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15m kaugusel ja metsast 30m kaugusel
  4) pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  5) tihedalt asustatud aladel on keelatud tugevat suitsu tekitavate materjalide põletamine;
  6) lõkke tegemisel tuleb jälgida, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust;
  7) keelatud on põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid;
  8) kulu põletamine on keelatud;
  9) tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine keelatud. „Tuleohutuse seaduse“ alusel määrab tuleohtliku piirkonna ja aja Päästeamet ning teavitab sellest avalikkust.

  (3) Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Valjala Vallavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr. 7 kinnitatud ja 26. juuni 2003 määrusega nr. 8 ning 20. aprilli 2005 määrusega nr 8 muudetud „Valjala valla heakorra eeskirja ning heakorra konkursi juhendi kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Liilia Eensaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json