SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord

Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Ahja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 34

Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.05.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Täiendavaid sotsiaaltoetusi määratakse neile isikutele, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Ahja vald ja kes tegelikult elavad Ahja valla haldusterritooriumil, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti.

 (2) Täiendavaid sotsiaaltoetusi määrab ja maksab vallavalitsus vallaeelarvest selleks ettenähtud vahendite ulatuses.

 (3) Toetuste väljamaksmine toimub kuu lõpus vallavalitsuse kassast, või ülekandega pangakontole, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti.

 (4) Tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus makstakse välja kolme tööpäeva jooksul.

 (5) Sünnitoetus kantakse sünni registreerija poolt nimetatud pangakontole kolme tööpäeva jooksul.

 (6) Täiendavad sotsiaaltoetused (edaspidi toetused) jagunevad:
 1) kindlaksmääratud toetused;
 2) avalduse alusel määratavad toetused.

§ 2.  Kindlaksmääratud toetused

 (1) Kindlaksmääratud toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) koolilõputoetus;
 4) Ahja Kooli eduka õpetaja või teenistuja toetus;
 5) Ahja Kooli eduka õpilase toetus;
 6) laste jõulupakitoetus;
 7) esmakordselt I klassi õppima asuva lapse toetus:
 8) jõulupakitoetus;
 9) Ahja Kooli pikapäevarühmas õppiva lapse toidutoetus;
 10) lastega perede psühholoogilise nõustamise toetus;
 11) noortelaagri soodustuusikute toetus lastele;
 12) sügava puudega last kasvatava üksikvanema toetus.

 (2) Sünnitoetust makstakse iga lapse sünni registreerimise korral. Toetuse taotlejal tuleb esitada vallavalitsuse raamatupidamisele lapse sünnitõendi koopia.

 (3) Sünnitoetuse suuruseks on:
 1) 320 eurot, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on vahetult lapse sünnile eelneval perioodil olnud rahvastikuregistri andmetel vähemalt 6 kuud Ahja valla elanik.
Toetus makstakse välja kahes osas: 195 eurot lapse sünni registreerimisel ja 125 eurot lapse aastaseks saamisel, kui üksikvanem või mõlemad vanemad on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Ahja valla elanikud.
 2) 160 eurot, kui ainult üks lapsevanematest on vahetult lapse sünnile eelneval perioodil olnud rahvastikuregistri andmetel vähemalt 6 kuud Ahja valla elanik. Toetus makstakse välja kahes osas: 95 eurot lapse sünni registreerimisel ja 65 eurot lapse aastaseks saamisel, kui lapsevanem ja laps on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Ahja valla elanik.

 (4) Matusetoetuse suuruseks on 130 eurot ja seda makstakse vallaelaniku surmatunnistuse koopia alusel selle esitajale.

 (5) Koolilõputoetuse suuruseks on 130 eurot ja seda makstakse jooksval õppeaastal Ahja koolis põhihariduse omandanud isikule alates 2013. a ning keskhariduse omandanud isikule gümnaasiumi ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamist tõendava lõputunnistuse koopia esitamisel (2013, 2014 ja 2015 aastal). Lõpetajatele kingitakse lisaks meened, mille maksumuse ja kä tteandmise korra otsustab vallavalitsus.

 (6) Eduka õpetaja ja õpilase toetus:
 1) Ahja Kooli eduka õpetaja või teenistuja toetuse fondi suuruseks on 480 eurot ja seda makstakse kuni 5 õpetajale või teenistujale;
 2) Ahja Kooli eduka õpilase toetuse fondi suuruseks on 500 eurot ja seda makstakse kuni 30-le õpilasele;
 3) Eduka õpetaja või teenistuja ning eduka õpilase väljaselgitamise tingimused ja korra kehtestab ning nimetatud toetuse saajate nimekirja kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.
Toetuste väljamaksmise aluseks on vallavalitsusele esitatud eespoolnimetatud nimekiri.

 (7) Ahja Kooli pikapäevarühmas õppiva lapse toidu toetus määratakse õppeaastaks ja selle määramise arvestuslikuks aluseks on pikapäevatoidu maksumus Ahja Koolis.
Pikapäeva toidutoetuse alane arvlemine toimub kooli poolt Ahja Vallavalitsusele esitatud arvete alusel, millele on lisatud faktilist toitlustamist kajastav õpilaste nimekiri.

 (8) Lastega perede toetused:
 1) Lastega pere psühholoogilise nõustamise toetust makstakse seda vajava pere eest psühholoogile, kes esitab selle kohta arve Ahja Vallavalitsusele märkides ära, et tegemist on Ahja valla elanikuga.
 2) Sügava puudega last kasvatava üksikvanema toetust makstakse üksi kuni 18 aasta vanust sügava puudega last kasvatavale üksikvanemale 120 eurot kuus toimetuleku soodustamiseks toimetulekutoetuse summadest.

 (9) Noortelaagri soodustuusikute toetust võivad taotleda 7-15 aastaste lastega pered. Toetust noortelaagrites osalemiseks makstakse lapsevanema või hooldaja avalduse alusel ja rahaliste vahendite olemasolul, eelistades vähekindlustatud, puudega last kasvatava ja paljulapseliste perede lapsi. Toetuse määramisel arvestatakse ka kooli esindaja ettepanekuid.

 (10) Laste jõulupakitoetuse saavad kõik lapsed alates sünnist ning lapsed, kes õpivad Ahja Koolis kuni üheksanda klassini (kaasa arvatud). Jõulupaki saajate arvu teeb kindlaks ning paki hinna määrab vallavalitsus jooksval eelarveaastal.

 (11) Jõulupaki toetust saavad eakad, kes on 70 aastased ja vanemad, 3- ja enamalapselised pered, füüsilise puudega töövõimetuspensionärid. Jõulupaki saajate arvu teeb kindlaks ning paki hinna määrab vallavalitsus jooksval eelarveaastal.

 (12) Esmakordselt I klassi õppima asuva lapse vanemale maksta toetust 70 eurot, kui laps on 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Ahja valla kodanik ja asub õppima Ahja Kooli.

§ 3.  Avalduste alusel määratavad toetused

 (1) Avalduse alusel määratava toetuse taotleja esitab põhjendusega avalduse vallasekretärile, kes registreerib selle ja suunab taotleja koos avaldusega sotsiaaltöötaja juurde. Sotsiaaltöötajal on õigus sõltuvalt taotletava toetuse sisust nõuda avalduse juurde kas kuludokumenti, tõendit, taotleja sissetulekut tõendavat dokumenti või muud avalduse lahendamiseks vajalikku.

 (2) Avaldus koos lisadokumentidega, mis on laekunud 20. kuupäevaks, lahendatakse jooksval kuul. Käesoleva korra lõige 6. nimetatud juhul vaadatakse avaldus läbi 3 tööpäeva jooksul.

 (3) Avalduse lahendamise tulemusest teatatakse selle esitajale kirjalikult.

 (4) Avalduse alusel määratavad toetused on:
 1) h oolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus;
 2) tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus;
 3) majanduslikult raskes olukorras oleva pere toetus;
 4) küttepuutoetus või -briketitoetus;
 5) prillide soetamise toetus;
 6) tehniliste abivahendite soetamise toetus.

 (5) Hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus on omasteta isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni või muude toetuste abil ja mida ei võimalda isiku varaline seisund. Toetus mää ratakse sotsiaalnõuniku ettepanekul ja makstakse hoolekandeasutuse ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu ning arve alusel.

 (6) Tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus määratakse pere eluruumi ulatusliku kahjustuse korral. Kahjustuse ulatus tehakse kindlaks Päästeameti hinnangu alusel, millest lähtuvalt teeb vallavolikogu alatine sotsiaalkomisjon ettepaneku toetuse määramiseks.
Toetuse maksimumsuuruseks on 100 eurot kahju kandnud pere iga liikme kohta.

 (7) Majanduslikult raskes olukorras oleva pere toetuse suuruseks on 65 eurot. Toetust on võimalik taotleda erakordsetel asjaoludel hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks üks kord aastas nendele peredele, kelle sissetulek pereliikme kohta on väiksem kui 130 eurot kuus. Toetuse saamine vormistatakse pereliikme nimele, kes on esitanud avalduse.

 (8) Küttepuutoetuse või küttebriketitoetuse võib määrata üksikvanurile, kellel ei ole seadusejärgset (-seid) ülalpidajat (-jaid). Toetuse suuruseks on 100 eurot ja seda on õigus määrata üks kord aastas. Metsamaa olemasolul toetust ei maksta.

 (9) Prillide soetamise toetuse võib määrata lastele ja mittetöötavatele pensionäridele arstiretsepti ja kuludokumendi koopia põhjal.

 (10) Toetuse suuruseks on:
 1) lastele – 100% prilliklaaside või läätsede ja 50% prilliraamide maksumusest, kuid mitte üle ühe korra aastas;
 2) mittetöötavatele pensionäridele 100% prilliklaaside maksumusest, kuid mitte üle ühe korra kahe aasta kohta ja mitte üle 100 euro.

 (11) Tehniliste abivahendite soodustingimustel soetamise toetuse suuruseks on 50% abivahendi kasutaja poolt tasutud summast. Toetus määratakse kuludokumendi koopia põhjal.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatud kehtetuks Ahja Vallavolikogu 26.03.2002.a. määrus nr 11 „Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Olev Lilleorg
Volikogu esimees