Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kambja kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 38

Kambja kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.05.2013 nr 53

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kambja kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kambja kalmistu (edaspidi kalmistu) kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja kalmistu kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule tuleb kalmistu haldamisel ja kasutamisel arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid kalmistuseaduses toodud tähenduses.

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kambja valla omandis oleval maa-alal asuvat Kambja kalmistut haldab Kambja Vallavalitsus, kes võib halduslepinguga kalmistu haldamisega seotud ülesandeid täitma volitada juriidilise isiku (edaspidi kalmistu haldaja).

  (2) Kalmistu haldaja kontaktandmed ning töö- ja vastuvõtuajad avalikustatakse kalmistul asuval infotahvlil ja valla kodulehel.

  (3) Kalmistu haldaja tagab kalmistu kasutamisel kalmistuseaduse §-s 5 sätestatud tingimuste täitmise ja kalmistu heakorra, korraldab kalmistu kasutamist ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev. Kalmistuvahi tööaeg on tööpäevadel kella 9 – 17, nädalavahetusel on kalmistuvaht kättesaadav kokkuleppel.

2. peatükk KALMISTU HEAKORD 

§ 5.   Kalmistu heakorranõuded

  (1) Kalmistul tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul peab olema:
  1) infostend kalmistu kasutamise eeskirja, haldaja ja kalmistuvahi kontaktandmete ja muu vajaliku infoga;
  2) kalmistuplaan, kuhu on märgitud kvartalid ja teed, parklad, kabelid, välikäimla, veevõtukohad, tööriistade hoiukoht, jäätmemahutid ning ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid ja rajatised;
  3) matmiseks ja kalmistu korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  4) veevõtukoht ja välikäimla;
  5) prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate mittelagunevate jäätmete (küünlatopsid, vaasid, lillepotid, kunstlilled jmt) kogumiseks;
  6) tähistatud kohad biolagunevate haljastusjäätmete (lilled, rohi, lehed, oksad, kännud, puidujäätmed jm) kogumiseks.

§ 6.   Heakorra tagamine kalmistul

  (1) Heakorra tagamiseks on kalmistul keelatud:
  1) kahjustada hooneid, piirdeid, väravaid, veevõtukohti, teid ja haljastust;
  2) kahjustada või rikkuda kalme, hauaplatse, -rajatisi ja -tähiseid;
  3) raiuda puid ilma raieloata;
  4) teostada omavolilist kaevamist;
  5) paigutada jäätmeid selleks mitte ette nähtud kohtadesse, tuua kalmistule olmejäätmeid või risustada kalmistu territooriumi mõnel muul viisil;
  6) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  7) istutada puid, paigaldada ja eemaldada hauaplatsi piirdeid kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  8) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  9) teha lõket, sh põletada prahti (välja arvatud kalmistu haldaja poolt kalmistu hooldamiseks tarvilikud tööd);
  10) matta loomi;
  11) viibida kalmistul koeraga ilma jalutusrihmata;
  12) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (2) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad, sihipärast kasutamist takistavad või ohtlikud rajatised, aiad, puud ja põõsad.

3. peatükk HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMINE 

§ 7.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Uue hauaplatsi taotlemisel eraldatakse vastavalt kasutaja soovile ühe kuni nelja hauakohaga hauaplats matmiseks kas kirstus või tuhaurnis. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata ja matmine sinna toimub vastavalt võimalustele olenevalt platsi senisest kasutusest.

  (2) Hauaplatsi konkreetse suuruse ja asukoha määrab kalmistu haldaja, võttes arvesse kalmistu planeeringut, olemasolevate hauaplatside paiknemist ja võimaluse korral kasutusse saaja soove.

  (3) Hauaplatsi soovitavad mõõtmed kirstuga matmisel on 1,25 ... 1,5 x 2,5 m ühe hauakoha kohta.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed urniga matmisel on ühe hauakoha kohta üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

  (5) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja matjaga või temaga kooskõlastatult mõne teise asjaosalise isikuga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu vormi kinnitab Kambja Vallavalitsus.

§ 8.   Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat. Kui hauaplatsi kasutaja ei teata kirjalikult enne lepingu tähtaja saabumist soovist leping lõpetada ja jätkab ka tegelikult hauaplatsi kasutamist, pikeneb leping automaatselt samaks perioodiks.

  (2) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja või hauaplatsi kasutaja volitatud esindaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplats, v.a. ülematmisele mitte kuuluv hauaplats, uuteks matusteks välja anda.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutusõiguse üle anda kolmandale isikule. Üleandmise vormistab kalmistu haldaja, sõlmides uue kasutajaga lepingu.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ning kasutuslepingusse astumiseks hauaplatsi kasutaja asemele. Omasteks käesoleva eeskirja tähenduses on surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest. Eelnimetatute sekka mittekuuluv matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui omaksed puuduvad või loobuvad matja kasuks. Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõpeb lepingu ülesütlemisel, selle üleandmisel või kasutaja surma korral.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt käesolevale eeskirjale.

  (4) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

4. peatükk MATMINE 

§ 11.   Matmise kord

  (1) Matmine tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt üks päev enne matuse toimumist.

  (2) Kalmistu haldaja registreerib matmise surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui matmiskoht on kooskõlastatud hauaplatsi kasutajaga.

  (3) Kalmistu haldaja kogub vastavalt kalmistuseaduse §-s 11 sätestatule andmed maetud isiku, hauaplatsi kasutaja ja hauaplatsi kohta ning edastab või kannab andmed kalmisturegistrisse.

  (4) Matmine toimub valgel ajal, pühapäeval ja esmaspäeval ning riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata.

  (5) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

  (6) Kirstuga matmisel peab haua sügavus maapinnast haua põhjani olema 1,5 – 2 meetrit. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (7) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale. Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kultuuri- või ajalooliselt tähtsaks tunnistatud haudadele peale ei maeta. Vastava nimekirja koostab kalmistu inventeerimise andmete alusel Kambja Vallavalitsus.

  (8) Haua kaevab, matmise teostab ja hauakääpa kujundab matja, saades selleks vajalikku abi kalmistuvahilt.

  (9) Haua kaevamise ja teiste matusega seotud tegevuste käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab kahjustuse tekitanud hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

5. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida kalmistute kujunduse head tava ning käesoleva eeskirja nõudeid nii hauatähiste, -rajatiste kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Haljastamisel tuleb eelistada madalhaljastust, puude leina- ja minivorme. Kõrgekasvulisi (üle 6 m kõrguseks kasvavaid) puid hauaplatsile istutada ei tohi ning isetekkelised puuvõrsed tuleb õigeaegselt eemaldada. Vältida tuleb ohtralt juurevõsu ajavaid lehtpõõsaid (sirel, enelas jt). Põõsaste soovitavaks kõrguseks on kuni 1,5 m, hekkidel kuni 1 m. Hauaplatsil asuvate puude (tüve läbimõõduga üle 12 cm) ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks taotletakse raieluba Kambja Vallavalitsusest ning Muinsuskaitseameti kooskõlastus.

  (3) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale, nagu plastid, kergkruus, kunstmuru jmt. Uute hauarajatiste paigaldamisel jälgida nende sobivust keskkonda.

  (4) Hauaplatsi ääristena on soovitav kasutada mätasääristust või looduslikke äärekive. Uute monoliitsete betoonist valatud hauaplatsiääriste rajamine ei ole üldjuhul lubatud.

  (5) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduse põhimõtteid, tähistab kalmistu haldaja hoiatussildiga ning edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord, platsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

  (6) Kui hoiatuse edastamisele järgneva aasta jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Hauatähise ja -piirde paigaldamine, eemaldamine ja teisaldamine

  (1) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauatahvli, -kivi, -samba, -plaadi, monumendi või muu tähisega, millele on kantud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (2) Hauaplatsile võib paigutada sobivat inventari nagu vaasid, valgustid, skulptuurid, pingid.

  (3) Hauatähised, -rajatised, inventar ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja korrastamist.

  (4) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja -rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (5) Hauaplatsi piirde paigaldamine, eemaldamine või teisaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Kõrge kunstiväärtusega ja ajalooliste hauatähiste ja piirete eemaldamine on keelatud.

  (6) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastased hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja muud hauatähised (ka tükid) ning piirete fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu haldaja poolt määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taastada.

  (7) Hauaplatsi väljaandmisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised ja -rajatised ning lisatakse vastav kohustus hauaplatsi uue kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse. Uus hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil olevate hauatähiste ja -rajatiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi, ning suhtuma austavalt varem hauaplatsile maetutesse.

§ 14.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud. Hauaplatsi hooldamisel tekkinud praht tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud taimed ja pärjad ning esteetilise ilme kaotanud kunstlilled;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on üldjuhul puhtad ja terved ning neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi katteplaadid on terved;
  6) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  7) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht.

6. peatükk HOOLDAMATA JA KASUTAMATA HAUAPLATS 

§ 15.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

  (3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, kuhu kuuluvad kalmistu haldaja esindaja, Kambja Vallavalitsuse keskkonnanõunik ja kalmistuvaht.

  (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigustuvastatakse, et hauaplats on pikemat aega hooldamata, märgistatakse see sildiga, millel on kiri “Hooldamata hauaplats”. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (6) Kalmistu haldaja avalikustab valla kodulehel hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatsid, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping üles öelda.

  (7) Pärast eelnimetatud tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

§ 16.   Kasutamata hauaplatsina arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Kasutamata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutusõigus on lõppenud, kasutusleping on enne tähtaja lõppu lõpetatud ning hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §‑le 15.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja anda taaskasutusse kirstuga matmiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

7. peatükk MÄLESTISED 

§ 17.   Mälestistena kaitse all olevad objektid ja nende hooldus

  (1) Kambja kalmistu on muinsuskaitsealune kinnismälestis (registri number 4239), kus tuleb järgida muinsuskaitseseaduse § 24 ja 35 kehtestatud kitsendusi ning kohustusi. Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel keelatud ehitamine, mälestise ilme muutmine, objektide ja tehnovõrkude paigaldamine, haljastus-, raie- ja kaevetööd, teede rajamine. Mälestise hooldamisel tuleb tagada mälestise ja selle kaitsevööndi korrashoid, eemaldada esteetilise ilme kaotanud puud-põõsad ja korrastada kalmistu piirdeaed.

  (2) Kambja kalmistu kaitseks on kehtestatud sellele kaitsevöönd, milleks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates ja millele kohaldatakse muinsuskaitseseaduse § 25 sätestatud kitsendusi. Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.

  (3) Kambja kalmistul asub ajaloomälestiseks tunnistatud Mart Miti (1833 – 1912) haud (registri number 4241). Muinsuskaitse all olevate hauatähiste hooldustöid tohib teha ainult Muinsuskaitseameti poolt väljastatud hooldustööde loa alusel.

8. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 18.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Kambja Vallavalitsus.

  (3) Eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on Kambja Vallavalitsusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib Kambja Vallavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse vähemalt 2022. aasta 1. jaanuarini, kui senise kasutaja ja kalmistu haldaja vahel pole enne nimetatud tähtpäeva teisiti kokku lepitud.

  (2) Hauaplatsi senisel kasutajalonkohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatudtaotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt aasta jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (3) Kui hauaplatsi senine kasutaja ei ole esitanud taotlust kasutuslepingu sõlmimiseks 10 aasta jooksul kalmistuseaduse jõustumisest arvates, loetakse selle tähtaja saabumisel kasutusõigus lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 20.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kambja Vallavolikogu 18. detsembri 1998. a määrus nr 12 „Kambja kalmistu hooldamise ja kasutuse eeskirja kehtestamine“ ja Kambja Vallavolikogu 1. aprilli 1999. a määrus nr 5 „Teenustasude kehtestamine Kambja kalmistul“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json