Teksti suurus:

Iisaku Vallavolikogu 29.05.2008. a määruse nr 13 «Iisaku Raamatukogu põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 3

Iisaku Vallavolikogu 29.05.2008. a määruse nr 13 «Iisaku Raamatukogu põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 1 ning Iisaku Vallavolikogu 10.10.2013. a määruse nr 90 «Iisaku valla põhimäärus» § 83 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Iisaku Vallavolikogu 29.05.2008. a määruses nr 13 «Iisaku Raamatukogu põhimäärus»
tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
«11) täidab Iisaku Gümnaasiumi raamatukogu põhiülesannet põhikogu osas;»;
 2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile ja kooliraamatukogude töökorralduse alustele.».

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Palmet
Volikogu esimees