KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse nõuded Pihtla vallas

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 7

Avaliku ürituse nõuded Pihtla vallas

Vastu võetud 28.05.2014 nr 3
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

1. peatükk Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine 

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

 (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Pihtla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil info@pihtlavv.ee. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Pihtla valla veebileheküljel www.pihtlavv.ee.

 (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

§ 2.  Loa taotluses esitatavad andmed

 (1) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
 1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat või muu üritus);
 2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi lehel;
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 23:00;
 6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrikood;
 7) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
 8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 9) turvalisust tagava turvaettevõtja esindaja nimi;
 10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi;
 11) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
 12) reklaami eksponeerimise vajadus;
 13) lisainventari paigaldamise vajadus

 (2) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Lääne päästekeskusele ja Lääne prefektuurile kooskõlastamiseks.

 (3) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000, milles on näidatud:
 1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
 2) parkimisvõimalused;
 3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

 (4) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

 (5) Avaliku ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

 (6) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

 (7) Taotlus kooskõlastatakse Lääne prefektuuris ja Lääne päästekeskuses.

§ 3.  Avalikul üritusel ilutulestiku korraldamine

  Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 4.  Avaliku ürituse luba

 (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) AValiku ürituse loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood või registrikood ja telefoninumber;
 3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
 4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
 5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 5.  Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
 1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
 2) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Pihtla valla õigusaktidest tulenevalt;
 3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) avaliku ürituse korraldaja ei täienda avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse antud tähtajaks.

§ 6.  Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

 (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

 (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

2. peatükk Nõuded korraldatavale avalikule üritusele 

§ 7.  Avaliku ürituse korraldaja kohustused:

 (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tervisekaitsenõudeid;
 4) täitma politsei ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
 5) tagama korrakaitseseaduse, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
 6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

 (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

3. peatükk Vastutus 

§ 8.  Avaliku ürituse korraldamisega Pihtla vallale tekitatud kahju hüvitamine

 (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

 (2) Avaliku üritusega Pihtla vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Pihtla Vallavolikogu 2008.a. määrus nr 13 „Pihtla valla avaliku korra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.juulil 2014.

Tiit Kaasik
volikogu esimees

Lisa Taotlus