Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Linnahoolduse põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 29

Viljandi Linnahoolduse põhimäärus

Vastu võetud 29.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Viljandi linna põhimääruse § 39 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Õiguslik seisund

  (1) Viljandi Linnahooldus (edaspidi asutus) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb linnavalitsuse majandusameti haldusalas.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (3) Asutuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Viljandi Linnavolikogu.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Viljandi Linnahooldus.

  (2) Asutus asub Viljandi linnas.

  (3) Asutuse postiaadress on Johan Laidoneri plats 5, Viljandi linn, sihtnumber 71020.

§ 3.   Eelarve, arvelduskonto, sümboolika ja dokumendiplank

  (1) Asutusel on oma arvelduskonto, iseseisev eelarve ja sümboolika.

  (2) Asutusel on oma nimega dokumendiplank.

2. peatükk TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 4.   Tegevusvaldkond

  Asutuse tegevuse põhieesmärgiks on linna avalike üldkasutatavate territooriumide hooldus- ja heakorratööde korraldamine ja teostamine, linnavara ja infrastruktuuri rajatiste korrashoiu korraldamine või teostamine.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Asutuse ülesanded on:
  1) linna avalike üldkasutatavate territooriumide (pargid, kalmistud, tänavad, kergteed, haljas- ja märgalad, mängu- ja spordiväljakud, supluskohad) heakorra- ja hooldustööde s.h jäätmekäitluse korraldamine/teostamine;
  2) avalikult juurdepääsetavate veekogude ja nende kaldaalade heakorratööde korraldamine/teostamine;
  3) kalmistute haldamine;
  4) linnale kuuluvate elamispindade hooldusremondi korraldamine/teostamine;
  5) linnale kuuluvate kinnistute territooriumide heakorratööde korraldamine/ teostamine;
  6) avalikus linnaruumis asuvate purskkaevude hooldustööde korraldamine/ teostamine;
  7) linnale kuuluvate avalike tualettide hooldustööde korraldamine/ teostamine;
  8) linnakujunduslike (s.h jõuluvalgustuse, tänavasiltide, viitade jmt) tööde korraldamine/ teostamine;
  9) taristute (truubid, paisud jmt) hooldustööde korraldamine/ teostamine;
  10) monumentide, mälestusmärkide ja lipumastide hooldustööde korraldamine/ teostamine;
  11) pargiinventari (pingid ja prügikastid) ja väikevormide paigaldamine ning hooldustööde korraldamine/ teostamine;
  12) rannavalveteenuse ja sellega seotud toimingute korraldamine/ teostamine;
  13) asutusele valitsemiseks antud või soetatud linna vara (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara) valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine vastavalt Viljandi linna õigusaktidele.

  (2) Asutus täidab teisi Viljandi linna õigusaktidega talle pandud ülesandeid ja võib avalikust huvist lähtuvalt osutada teisi avalikkusele vajalikke tasuta ja tasulisi teenuseid juhul, kui asutuse põhimäärusest tulenevad ülesanded on täidetud.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt selleks volitatud isik, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Asutuse juhataja ülesanded:
  1) korraldab asutuse tegevust ja esindab talle antud volituste ulatuses asutust kõigis õigustoimingutes;
  2) võtab tööle ja vabastab töölt asutuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  3) töötab välja ja kinnitab asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ja kontrollib nende täitmist;
  4) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  5) esitab asutuse eelarve projekti linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  6) vastutab asutuse eelarvest kinnipidamise eest;
  7) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  8) vastutab asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  9) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda ilma lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või linna õigusaktid sätestavad teisiti;
  10) tagab asutuse valdusse antud linna vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise vastavalt Viljandi Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale;
  11) kannab vastutust asutuse kogu tegevuse ja arengu eest;
  12) teeb linnavalitsusele ettepaneku töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks;
  13) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Töötajate õigused ja kohustused

  Asutuse töötajate tööalased õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töölepingus, asjaajamiskorras, töökorralduse reeglites ning töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites.

4. peatükk FINANTSEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 8.   Finantseerimise alused

  (1) Asutuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik asutuse tulud ja kulud.

  (2) Asutuse tulud moodustuvad linnaeelarvelistest eraldistest ja omatuludest.

  (3) Asutuse omatuludeks on vahendid füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena, laekumised sihtasutustelt või sihtkapitalidelt ja laekumised põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (4) Eraldised ja annetused võetakse arvele riigi ja linna õigusaktidega kehtestatud korras, neist tuleb teavitada linnavalitsuse majandusametit ja tagada nende kasutamise arvestus ning pidades võimalusel silmas eraldajate või annetajate soove.

  (5) Asutuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Raamatupidamine

  Asutuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsuse rahandusamet.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Asutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmist ja rahaliste vahendite ning muu vara kasutamist kontrollib linnavalitsus.

  (2) Asutus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Viljandi Linnavolikogu.

  (2) Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab asutuse juhataja kooskõlastatult linnavalitsusega.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json