HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2015, 13

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 28.05.2015 nr 12

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väätsa valla üldhariduskooli direktori (edaspidi haridusasutuse juht vastavas käändes) vaba või vabaneva ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine  

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi haridusasutuse juhi vaba või vabaneva ametikoha täitmiseks kuulutab välja Väätsa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) korraldusega, määrates korralduses konkursiteates avaldatavad andmed.

 (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui haridusasutuse juhi ametikoht on vaba või vabanemas.

§ 3.  Konkursiteade

 (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises lehes arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat vastavas käändes) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

 (2) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate üleriigilises ajalehes avaldamise kuupäevast.

 (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
 1) haridusasutuse nimi;
 2) kandidaadile esitatavad nõuded;
 3) avalduse esitamise tähtaeg;
 4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
 5) aadress, kuhu avaldus ja dokumendid esitada

§ 4.  Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 4) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

 (2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

 (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale ning edastatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajale järgneva tööpäeva jooksul konkursikomisjoni esimehele.

 (4) Konkursi lõppemisel kandidaatidele avaldust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid ei tagastata.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja kokkukutsumine 

§ 5.  Komisjoni moodustamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.

 (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:
 1) vallavanem;
 2) sotsiaal- humanitaarnõunik;
 3) hoolekogu esindaja;
 4) õppenõukogu ja/või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud õpetajate esindaja;
 5) vallavolikogu esindaja.

 (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks. Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 6.  Komisjoni kokkukutsumine

 (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (2) Koos kirjaliku teatega saadab komisjoni esimees komisjoni liikmetele kandidaatide poolt konkursile esitatud dokumendid.

4. peatükk Komisjoni töökord 

§ 7.   Komisjoni töövorm

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

 (3) Komisjon võib kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

 (4) Interneti teel toimuval komisjoni koosolekul on igal komisjoni liikmel ning istungiks kokkukutsutud koosolekul on igal koosolekul osaleval komisjoni liikmel kohustus hääletada.

§ 8.   Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

 (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

 (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoorud võivad toimuda elektrooniliselt Interneti vahendusel koosolekut kokku kutsumata.

 (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
 1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
 2) viiakse läbi konkursi dokumendivoor;
 3) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (vestlusvoor, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv);
 4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
 5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

 (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
 3) lubada kandidaat vestlusvooru.

 (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatatakse komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneva 3 tööpäeva jooksul.

 (7) Komisjon ei avalikusta kandidaatide nimesid ja eraelulisi andmeid.

§ 9.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 10.   Vestlusvoor

 (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

 (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

 (3) Vestlusvooruks kokkukutsutud koosolekul otsustab komisjon vestluse läbiviimise korra.

 (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

 (5) Vestlusvoorul on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 11.   Kandidaadi õigused

 (1) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

 (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 12.  Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe ja sekretäri vähemalt pooled komisjoni liikmed. Interneti vahendusel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 13.  Haridusasutuse juhi valimine

 (1) Komisjon valib haridusasutuse juhi vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil, kui ei otsustata täiendava info kogumise või vestlusvooru kasuks.

 (2) Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

§ 14.   Kordushääletuse läbiviimine

 (1) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat häälte arvu, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enam hääli saanud kandidaatide vahel.

 (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

 (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 15.  Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

 (1) Komisjon võtab iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
 3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

 (2) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele saadetakse kirjalik teade komisjoni otsuse kohta hiljemalt otsuse tegemisele järgneva 3 tööpäeva jooksul.

 (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

§ 16.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss on luhtunud, kui:
 1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
 2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
 3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu.

 (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt nelja kuu jooksul välja uue konkursi.

§ 17.  Otsuse vaidlustamine

 (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast kaebus vallavanemale.

 (2) Vallavanem vaatab kaebuse läbi hiljemalt kahe nädala jooksul.

 (3) Vallavanemal on õigusteha järgmine otsus:
 1) jätta kaebus rahuldamata;
 2) tunnistada kehtetuks komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja vestlusvoor;
 3) tunnistada kehtetuks komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- ja vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

6. peatükk Kandidaadi ametisse kinnitamine või kinnitamata jätmine 

§ 18.  Kandidaadi ametisse kinnitamine

 (1) Konkursi korras valitud juhi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korralduse alusel ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Väätsa vallavanem tähtajatu töölepingu.

§ 19.  Kandidaadi ametisse kinnitamata jätmine

 (1) Vallavanemal on õigustöölepingut mitte sõlmida, kui
 1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 2) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel haridusasutuse juhi ametikohale tööle asumast;
 3) isik ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümnks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

 (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, korraldab komisjon käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast haridusasutuse juhi ametikohale esitamiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss või määratakse haridusasutuse juhi kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

7. peatükk Rakendussätted  

§ 20.   Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2015. a

Margit Lugna
volikogu esimees