Ehitus

Teksti suurus:

Harku valla ehitusmäärus

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2017, 1

Harku valla ehitusmäärus

Vastu võetud 25.05.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõike 1 ja § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Harku valla ehitusmäärus (edaspidi ehitusmäärus) reguleerib Harku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevust ehitusseadustikust ja planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmisel.

2. peatükk Planeerimisalase tegevuse korraldamine 

§ 2.   Planeerimisalase tegevuse korraldaja

  (1) Planeerimisalase tegevuse korraldaja Harku vallas, käesolevas paragrahvis nimetatud ülesannete osas on vallavalitsus või vallavalitsuse määratud struktuuriüksus, ametnik, juhul kui ehitusmääruses või teistes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Vastavalt planeerimisseadusele on planeerimisalase tegevuse korraldajal järgmised ülesanded:
  1) maa-alale vastavate planeeringute olemasolu tagamine;
  2) planeeringu koostamise korraldamine;
  3) planeeringu koostamine või planeeringu koostamise tellimine;
  4) planeeringu koostamise käigus vajalike menetlustoimingute tegemine;
  5) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine;
  6) kehtestatud planeeringu järgimine, ülevaatamine ja selle elluviimine osas, mis puudutab planeerimisalase tegevuse korraldajale õigusaktiga pandud ülesannete täitmist.

  (3) Planeerimisalase tegevuse korraldamine hõlmab ka järgmisi ülesandeid:
  1) detailplaneeringu korraldusega kehtestamine;
  2) detailplaneeringu menetluse peatamine;
  3) planeeringu lähteseisukohtade koostamine;
  4) planeeringus ilmse ebatäpsuse parandamine;
  5) planeeringu vastavusse viimine pärast planeeringu kehtestamist muudetud või kehtestatud õigusaktidega või jõustunud kohtuotsusega;
  6) planeerimisseaduse §-des 130 ja 131 sätestatud halduslepingute sõlmimine;
  7) muude planeeringu elluviimiseks vajalike lepingute, sealhulgas nende, mis näevad ette detailplaneeringust huvitatud isiku poolt sotsiaalse infrastruktuuri väljaehitamise kulude kandmises osalemist, sõlmimine;
  8) ajutise planeerimis- ja ehituskeelu korraldusega kehtestamine;
  9) piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses koostatava detailplaneeringu kooskõlastamine;
  10) detailplaneeringu koostamise kohustusest planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud tingimustel korraldusega erandi lubamine;
  11) maakonnalehe või üleriigilise levikuga ajalehe Harku valla ametlike teadete avaldamise kohaks määramine.

§ 3.   Vallavolikogu pädevus üldplaneeringu koostamisel ja ülevaatamisel

  (1) Vastavalt planeerimisseadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on vallavolikogu pädevuses:
  1) üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine;
  2) üldplaneeringu vastuvõtmine;
  3) üldplaneeringu avaliku väljapaneku väljakuulutamine;
  4) üldplaneeringu kehtestamine;
  5) üldplaneeringu ülevaatamine;
  6) maavanemale üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest kokkuvõtte esitamine.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule on vallavolikogu pädevuses:
  1) üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine;
  2) üldplaneeringu menetluse peatamine.

§ 4.   Vallavolikogu pädevus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel ja kehtetuks tunnistamisel

  (1) Vastavalt planeerimisseadusele on vallavolikogu pädevuses:
  1) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine;
  2) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmine;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamine.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule on vallavolikogu pädevuses:
  1) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine;
  2) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse peatamine;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

§ 5.   Vallavolikogu pädevus detailplaneeringu koostamisel ja kehtetuks tunnistamisel

  (1) Vastavalt planeerimisseadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on vallavolikogu pädevuses:
  1) olulise avaliku huvi olemasolu korral detailplaneeringu koostamise algatamine, kui puudub planeerimisseadusest või üldplaneeringust tulenev detailplaneeringu koostamise kohustus;
  2) üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamine, vastuvõtmine, avaliku väljapaneku väljakuulutamine, kehtestamine;
  3) üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine;
  4) detailplaneeringu, mille koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, algatamine, vastuvõtmine, avaliku väljapaneku väljakuulutamine, kehtestamine;
  5) detailplaneeringu, mille koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine;
  6) detailplaneeringu kehtestamine planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 nimetatud juhul;
  7) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule on vallavolikogu pädevuses:
  1) detailplaneeringu koostamise algatamine;
  2) detailplaneeringu vastuvõtmine;
  3) detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine.

§ 6.   Vallavolikogu pädevus planeeringu kooskõlastamisel

  Vallavolikogu pädevuses on järgmiste planeeringute kooskõlastamine:
  1) üleriigiline planeering;
  2) riigi eriplaneering;
  3) maakonnaplaneering;
  4) üldplaneering piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses.

§ 7.   Vallavolikogu pädevuses oleva ülesande täitja

  Ehitusmääruse §-de 3-6 kohaselt vallavolikogu pädevuses oleva ülesande täitmisel valmistab otsuse eelnõu või kirja projekti ette vallavalitsus, välja arvatud juhul, kui vallavolikogu otsustab istungil vallavalitsuse poolt ettepandust teisiti.

§ 8.   Planeeringus ilmse ebatäpsuse parandamine

  (1) Planeeringus ilmse ebatäpsuse parandamine teostatakse toiminguna ilma avalikku menetlust läbi viimata.

  (2) Planeeringu kehtestamise otsuses ilmse ebatäpsuse parandamise otsustab haldusakti andnud haldusorgan.
(3) Üldplaneeringus ilmse ebatäpsuse parandamise aluseks on vallavolikogu otsus.
(4) Üldplaneeringu parandamisest teavitatakse avalikkust ning vajadusel teisi isikuid ja asutusi.

  (3) Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu parandamisest teavitatakse sellest puudutatud kinnisasja omanikku ning vajadusel teisi isikuid ja asutusi.

3. peatükk Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete täitmine 

§ 9.   Ülesannete täitja

  Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitja on vallavalitsus või vallavalitsuse määratud struktuuriüksus, ametnik, juhul kui ehitusmääruses või teistes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
Täidetavate ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas järgmised ülesanded:
  1) ehitusdokumentide vastuvõtmine;
  2) projekteerimistingimuste korraldusega andmine;
  3) ehitusteatise menetlemine;
  4) ehitusloa andmine;
  5) kasutusteatise menetlemine;
  6) kasutusloa andmine;
  7) eratee avalikuks kasutamiseks teeomanikuga lepingu sõlmimine;
  8) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  9) eratee omanikuga teeomaniku kohustuste, õiguste ja vastutuse osaliselt tagasi andmiseks halduslepingu sõlmimine;
  10) rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine;
  11) puurkaevu vajalikkuse joogivee reservpuurkaevuna põhjendamine;
  12) riikliku järelevalve teostamine.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Harku Vallavolikogu 31. mai 2012 määrus nr 8 „Harku valla ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json