Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Rakvere valla kohanimede määramise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 1

Rakvere valla kohanimede määramise kord

Vastu võetud 30.05.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1, § 55-57 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikega 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rakvere valla kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja kasutamise Rakvere vallas vastavalt kohanimeseadusele ning koha-aadresside määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.

  (2) Korras reguleerimata küsimuste puhul lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses sätestatust.

  (3) Rakvere vallas määratakse nimi järgmistele nimeobjektidele:
  1) ühissõidukipeatusele;
  2) teele, tänavale, väljakule või muule Rakvere valla territooriumil asuvale nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada ja maaüksusele, kui see moodustab iseseisvalt kasutatava kinnisasja, millel paikneb aadressi vajav objekt.

  (4) Kavandatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab kohanime:
  1) ajaloolise tekke ja nimega terviküksusele;
  2) teele, tänavale, väljakule ning asustusüksusest väiksemale nimeobjektile, mis on kasutusel aadressides (aadressikoht);
  3) ühissõidukipeatusele, sadamale ja muule nimeobjektile;
  4) maaüksusele.

  (2) Rakvere Vallavalitsus määrab koha-aadressid tulenevalt ruumiandmete seadusest.

  (3) Vallavalitsus moodustab alalise komisjonina tegutseva Rakvere Vallavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmärk on nõustada vallavalitsust kohanime määramisel.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramise korraldab seadusest tuleneval alusel omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Rakvere Vallavalitsuse poolt määratud ametnik. Taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise ettepaneku esitab nimekomisjonile arvamuse saamiseks kohanimekorraldaja (maanõunik).

  (3) Kohanime määramisel eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui maaomanik jätab arvamuse tähtajaks esitamata, loetakse tema nõusolek saaduks. Sätet ei kohaldata, kui kohanime määramist taotleb maaomanik ise või tema nõusolek on tuvastatav maaüksuse moodustamise dokumentatsioonist.

  (4) Võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb Rakvere Vallavalitsus nõusoleku Vabariigi Valitsuse kohanimenõukogult.

  (5) Pühendusnime määramine toimub kooskõlas Vabariigi Valituse 22.06.2004 määrusega nr 227 Pühendusnimede määramise kord.

  (6) Mitteametliku kohanime või sellise objekti nime, millel ei ole kohanimeseaduse alusel nimekohustust, võib objekti omaniku või haldaja soovil kanda Rakvere valla andmekogudesse või valla aluskaardile.

  (7) Vallavalitsuse nimekomisjon võib küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogult või eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

  (8) Kui Rakvere vallas asuvale nimeobjektile määrab kohanime Vabariigi Valitsus või minister, esitab vallavalitsus nimekomisjoni ettepanekuid arvestades Vabariigi Valitsusele või ministrile sellekohase kirjaliku arvamuse.

  (9) Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette nimekomisjoni ettepanekuid arvestades Rakvere Vallavalitsuse maanõunik.

  (10) Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu õigusakti valmistab nimekomisjoniga kooskõlastatult ette Rakvere valla maanõunik.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Rakvere valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Rakvere valla veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Valla kohanime määrav ametnik korraldab kohanime määramise õigusakti edastamise kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning huvitatud isikutele kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist.

§ 5.   Kohanime kasutamine

  (1) Rakvere valla õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis, avalikul sildil, kuulutustes, viitadel jms tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.

  (2) Iga isik ja nimekomisjon võib teha ettepaneku vahetada välja viidad, kus kohanimi on esitatud ebakorrektselt.

  (3) Kohanime sisaldavad aadressid määratakse seaduste ja nende alusel antud õigusaktide alusel.

  (4) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist.

  (5) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei eksisteeri. Kohanimi tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 28.11.2007 määrus nr 19 Kohanime määramise kord ning Sõmeru Vallavolikogu 21.03.2006 määrus 15 Kohanimede määramise kord

  (2) Käesolev määrus jõustub peale selle avaldamist Riigi Teatajas.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json